04.07.2024

Биоразнообразието и енергийният сектор – проблеми и решения

Ангажиментът на европейския енергиен сектор към биоразнообразието не е просто морално задължение, а прагматична стратегия за осигуряване на устойчиво развитие на проекти, намаляване на рисковете и създаване на по-голям социален отзвук.

Това пише в Euractiv генералният секретар на Eurelectric Кристиан Руби.

Климатичната криза остава екзистенциална заплаха за човечеството и биоразнообразието, изискваща масивна електрификация и огромно ново изграждане на енергийна инфраструктура за борба с нея. Електроенергийната индустрия на ЕС стои в пресечната точка на тези предизвикателства.

И все пак справянето с изменението на климата и загубата на биоразнообразие не са взаимно изключващи се цели. Тъй като изменението на климата ще се превърне във водещ двигател на загубата на биоразнообразие, енергийният сектор играе ключова роля в справянето с двете предизвикателства в тандем, а не отделно.

Разбирането на неотложността на ситуацията означава разбиране на опустошителните последици, пред които е изправена цивилизацията, ако нито изменението на климата, нито биоразнообразието не бъдат разгледани адекватно.

Защо биоразнообразието има значение

Биологичното разнообразие – разнообразието от живот на Земята – е в основата на здравето на нашите екосистеми и, следователно, на нашите икономики и общества. Екологичните процеси като опрашване, пречистване на водата и улавяне на въглерод са от решаващо значение за нашите основни нужди и благосъстояние. Загубата им може да доведе до тежки последици като нарастваща продоволствена несигурност, увеличаване на природните бедствия и изострени въздействия от изменението на климата върху всички икономически сектори.

Ускоряващият се спад в биоразнообразието, предизвикан от загуба на местообитания, замърсяване, изменение на климата и свръхексплоатация, не е само екологичен проблем – той е социално-икономически. Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги (IPBES) съобщава, че до 1 милион вида ще бъдат изправени пред изчезване през следващите няколко десетилетия. Световният фонд за дивата природа (WWF) установи, че глобалните популации на диви животни вече са намалели с най-малко 69% от 1970 г.

Добрата новина е, че декарбонизацията, задвижвана от възобновяеми източници, може да намали тези рискове за биоразнообразието с до 75% в световен мащаб. Подобна статистика подчертава синергията между разгръщането на възобновяема енергия и опазването на биоразнообразието. Климатичните и природните кризи изискват интегрирани решения. Наскоро стартираната първа по рода си насока за биоразнообразие на Eurelectric „Електроцентрала 2.0: ръководство за електрифициране в хармония с природата“ подчертава точно тази точка.

Как енергийният сектор интегрира биоразнообразието

Първата стъпка към разбирането как да се интегрират природосъобразни практики започва с ясна стратегия и подход стъпка по стъпка, който ограничава възможно най-много отрицателните ефекти върху биоразнообразието. Всеки разработчик на възобновяема и мрежова инфраструктура трябва всъщност да даде приоритет на мерки, които първо избягват отрицателните въздействия върху биоразнообразието от самото начало, последвани от минимизиране, възстановяване и накрая компенсиране на всички остатъчни въздействия. Тази „йерархия за смекчаване“ е крайъгълният камък на нашата насока за биоразнообразие.

Правилното разполагане на проекти за възобновяема енергия също е от съществено значение, тъй като може да донесе най-големи ползи за природата от самото начало. По-конкретно, разработчиците трябва да избягват екологично чувствителни зони и да дават приоритет на деградирали земи, изоставени индустриални зони и други места с ниска стойност на биоразнообразието.

Предизвикателства и решение

Прилагането на тези принципи няма да бъде лишено от предизвикателства. Цената на интегрирането на мерките за биологичното разнообразие може да бъде висока и в момента липсват хармонизирани подходи в държавите-членки на ЕС. Освен това липсата на количествени данни за измерване на въздействията върху биоразнообразието усложнява усилията за оценка и мониторинг на резултатите от биоразнообразието ефективно в различните проекти.

За да се справят с тези предизвикателства, европейските политици трябва да гарантират:

  • Прилагане на законодателните рамки за климата и енергетиката до 2030 г.: Има ясна необходимост от ускоряване на възобновяемите енергийни източници и инфраструктурата. Договорените европейски политики трябва да се прилагат като приоритет.
  • Финансови стимули: Въвеждане на фискални стимули и механизми за финансиране в подкрепа на щадящи биоразнообразието проекти за възобновяема енергия.
  • Рамка на ЕС за интегриране на биоразнообразието между секторите: Това включва насърчаване на йерархията за смекчаване на последиците от енергетиката и планирането на земята, хармонизиране на терминологията за интегриране на биоразнообразието и подходи за измерване и улесняване на докладването на въздействието върху биоразнообразието.
  • По-добро разбиране на взаимодействията между екосистеми, инфраструктура и хора: Стратегии, които биха могли да се използват за подобряване на това, включват подкрепа за целенасочени изследвания и увеличено финансиране от ЕС за преодоляване на пропуските в знанията, стартиране на кампания за справяне с недостига на екологични умения и създаване на Център за компетентност на ЕС за природата приятелски енергиен преход.