07.06.2024

Биоразнообразие, декарбонизация и устойчиво развитие

Отчитането на въглеродните емисии във веригите на доставки вече заема централно място в усилията ни за постигането на устойчиви бизнес практики и ограничаване на негативните ефекти от климатичните промени върху обществото и бизнеса и ускоряване на процеса по декарбонизация на икономиката. Декарбонизацията е процесът на намаляване или отстраняване на въглеродния диоксид (CO2) и други парникови газове от атмосферата, с цел постигане на целите на Парижкото споразумение и ограничаване на климатичните промени.

Постигането на устойчиво развитие обаче не се ограничава до парниковите газове и климатичните промени. Кризата в биоразнообразието е тема с нарастващо значение за постигането на устойчивите цели за развитие, както на национално ниво, така и за бизнеса. Проучвания показват, че в момента над 1 милион видове организми са застрашени от изчезване, а темповете, с които изчезват някои видове, са десетки до стотици пъти по-високи от средните за последните 10 милиона години (IPBES, 2019). Упадъкът на биологичното разнообразие се отразява негативно и на екосистемните услуги, които получаваме от природата. Поради тези причини опазването на биоразнообразието заема все по-централно място и в ЕSG рамката.

Темите за опазването на биологичното разнообразие и декарбонизацията на икономиката са всъщност неразривно свързани. От една страна климатичните промени са една от петте основни причини за кризата в биоразнообразието. Промените в условията в различните екосистеми в резултат на промени в температурите, количествата и периодите на валежите, цъфтежа на растенията и други фактори водят до промени в равновесните точки на природата. Често резултатът е спад в качеството на екосистемните услуги, които получаваме от природата.

Какво е значението на екосистемните услуги за бизнеса?

Ролята на екосистемните услуги не винаги е очевидна, но изследване на Френската централна банка от 2021 година показва, че 42% от активите на финансовите институции са силно или много силно зависими от поне една екосистемна услуга. Като се вземат предвид косвените зависимости от екосистемните услуги, всички издатели на ценни книжа в портфейла, изследван в проучването, са поне малко зависими от всички екосистемни услуги чрез своите вериги за добавена стойност. Това предполага, че много компании не осъзнават достатъчно своите взаимоотношения и зависимости от биоразнообразието и екосистемните услуги, както и свързаните рискове и възможности. Подобни изследвания са провеждани и от други централни банки и големи финансови институции и подчертават посоката на финансовия сектор да взима все по-сериозно биоразнообразието и екосистемните услуги в моделите си за оценка на риска. Непрекъснато се появяват и нови инструменти и методологии за оценка на инвестиционния риск, свързан със загубата на биоразнообразие, което ще повлияе и на инвестиционните решения и паричните потоци.

Биоразнообразието и опазването му не са свързани само с рискове, но и с много възможности за постигане на по-добри резултати в преследването на целите за ограничаване на климатичните промени.

Екосистемните услуги включват регулиращи услуги (като климатичен контрол чрез улавяне и съхранение на въглерод), които имат потенциала да играят ключова роля в стратегиите за постигане на климатичните цели. Екосистемите с високо ниво на биоразнообразие предоставят и по-висока стойност чрез по-ефикасни екосистемни услуги. С други думи, мислейки хармонично за биоразнообразието и декарбонизацията, можем да постигнем възходящ цикъл на развитие – подобряване на околната среда, водещо до повече декарбонизация чрез естествени екосистемни услуги. Тези взаимовръзки подчертават значението на координирани усилия за запазване на биоразнообразието и декарбонизация, които могат да доведат до дълготрайни и кумулативни ползи, насочени към постигане на устойчивите цели за развитие.

Екосистемни услуги

Регулиращи услуги:

 • Климатичен контрол: Чрез абсорбиране и съхранение на въглерод, което помага за ограничаване на глобалното затопляне.
 • Почистване на вода: Естествено филтрират замърсители и подобряват качеството на водата.
 • Пестицидна и болестна регулация: Някои екосистеми помагат за контрола на вредители и болести, благодарение на хищниците и природните антагонисти.

Материални услуги:

 • Храна: От растения, животни и гъби се получават храни като плодове, зърнени култури, месо и риба.
 • Лекарства: Много лекарствени препарати се разработват с използването на естествени източници и биологично активни вещества.
 • Дървесина и влакна: Горите предоставят дървесина, дървен материал и други влакнести ресурси като памук и коноп.

Културни услуги:

 • Рекреация и туризъм: Природните места предоставят пространства за отдих, спорт и туризъм.
 • Естетика и вдъхновение: Природата вдъхновява изкуството, философията и науката.
 • Духовно значение: Много природни места имат духовно и културно значение за различни общности.

Поддържащи услуги:

 • Производство на кислород
 • Формиране на почви
 • Воден цикъл

Ползите от биоразнообразието и синергиите му с целите за постигане на устойчивост не се ограничават до климатичните цели – то допринася пряко или непряко за всички 17 устойчиви цели за развитие на ООН. Както и при борбата с емисиите на парникови газове, бизнесът може да включи оценката и опазването на биоразнообразието като допълнително средство в постигането на своите цели за устойчиво развитие, както и да извади на преден план скрити бизнес рискове, свързани със загубата на екосистемните услуги.