24.06.2024

Важността да се разпознават неосъзнати предразсъдъци на работното място

Ежедневно един индивид взима хиляди решения без дори да се замисля за тях. Тези ‎решения понякога се случват докато човек е подвластен на неосъзнати пристрастия, ‎които му влияят без да осъзнава това. ‎Наред с негативните стереотипи, пристрастията или предразсъдъците могат да бъдат ‎основата за дискриминация.

Има множество неосъзнати пристрастия, които влияят на работното място – повече от 150 идентифицирани пристрастия. ‎Несъзнателното пристрастие може да причини предубедено поведение въз основа на ‎раса, пол, сексуална ориентация, култура, религия или различия между поколенията. Предубежденията могат да се основават също върху ръст, ‎тегло, ‎интровертност срещу екстровертност, семейно и родителско положение, ‎физически възможности, чуждестранни акценти.‎

Как предразсъдъците лимитират?

Несъзнателните пристрастия могат да навредят на многообразието на работното ‎място. Те могат да възпрепятстват ‎усилията за набиране и задържане на хора и да доведат до по-‎голямо текучество. Несъзнателното пристрастие води до значителна дискриминация ‎срещу квалифицирани и жени с богат опит на работното място‎. Освен това пристрастията възпрепятстват ‎иновативността, креативността, сплотеността на колектива и приобщаването на ‎работното място.

Несъзнателните пристрастия при набирането и наемането могат да ограничат ‎потенциала за ‎изграждане на разнообразен екип‎. Това засяга също ‎процеса на взимане на решение кой служител ще бъде нает, ‎повишен и развит. ‎

Решения за справяне ‎

Когато пристрастията са наистина неосъзнати, борбата с тях започва с повишаване на ‎осведомеността за тяхното съществуване. След като хората осъзнаят тези ‎пристрастия, те трябва да се изправят срещу тях, а това им помага да идентифицират ‎грешките си.‎

Справянето с пристрастията започва с осъзнаване на тези пристрастия както ‎вътрешно, например чрез разпознаване на пристрастия в ‎себе си, така и външно, ‎каквито например са ‎организационните практики и индивидуални действия.

Чрез етикетиране на възможните пристрастия и извеждането им на съзнателно ниво, ‎лидерите и служителите могат да осъзнаят по-добре как тези пристрастия влияят ‎върху вземането на решения, наемането, повишенията, възнагражденията и ‎организационната култура.

 

‎*Текстът е част от научен доклад „Неосъзнатите предразсъдъци – видове, ефекти, решения“, който ще бъде публикуван в том 24 на‎ Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански ‎факултет.‎