18.06.2024

Георги Баев: Адвокатите могат значително да помогнат на бизнеса да бъде по-устойчив

Георги Баев е председател на Пловдивската адвокатска колегия. Той стартира своята кариера през 2005 г., а от февруари 2022 г. заема поста председател на Адвокатска колегия – Пловдив. Тя е първата в България, която вече има своята Стратегия за устойчиво развитие. С Георги Баев си поговорихме за предизвикателствата в адвокатската професия и тези, свързани с изготвяне на ESG стратегията, както и за визията му за бъдещето на колегията. 

Можете ли да споделите какви бяха основните фактори и мотиви, които провокираха Пловдивската адвокатска колегия да пристъпи към разработването и приемането на Стратегия за устойчиво развитие? 

Основният фактор, който провокира разработването и приемането на Стратегията за устойчиво развитие от Пловдивската адвокатска колегия, беше научното изследване, проведено от адвокат Десислава Белева – член на Адвокатска колегия Пловдив. Въз основа на доклада ѝ Адвокатският съвет в Пловдив реши да започне работа по изготвяне на първата в страната стратегия за устойчиво развитие на адвокатска колегия. Анализът на дейността на колегията от гледна точка на критериите за устойчивост съдържаше наблюдения и изводи, както и конкретни препоръки за подобрение. Членовете на Адвокатския съвет припознаха в този подход смислен начин да идентифицират важните за организацията ни теми, върху които да се съсредоточим в работата си.

Анализът подчерта важността на опазването на околната среда, социалната справедливост и доброто управление, които са фундаментални за адвокатската професия и изведе на преден план много позитивни тенденции в дейността на Колегията, именно от гледна точка на устойчивостта. Например, традиционни инициативи, които провеждаме като Деня на отворените врати, в рамките на който адвокати консултират граждани безплатно, се оказа много добър пример за социалната ангажираност на колегите адвокати към общността от гледна точка на устойчивостта, извън законовото ѝ задължение. Единственото, което трябваше да направим по тази линия, бе как по-ефективно да организираме нашата инициатива.

Друг пример, който свързваме с високата степен на ангажираност на Колегията с общността е постоянното ни сътрудничество с Пловдивския университет и студентите по специалност “Право”, които се обучават там. Колегията подкрепя и редовно участва в различни инициативи на университета. Наши членове се включват като жури при оценяване постиженията на млади колеги, организират се общопрактически дискусии, които да показват на студентите практическото приложение на знанията им, предлагат се практически стажове на младежите и мн. др.

За колегите – членове на Адвокатската колегия определянето на съществените за организацията ни теми бе изключително полезно упражнение, защото изведе на преден план въпроси като “Каква е мисията на Колегията?” и “Как формулираме визията на Колегията за бъдещото?”. Отговорите на тези въпроси, макар и на пръв поглед очевидни, бяха предмет на дискусии преди да бъдат формулирани и публикувани на сайта на организацията ни.

Какви са основните цели и инициативи, заложени в Стратегията за устойчиво развитие на Пловдивската адвокатска колегия?

Основните цели и инициативи са насочени към подобряване на екологичната отговорност, подкрепа за социалната справедливост и усъвършенстване на управленските процеси. Първо, нашата цел е да подобрим екологичната отговорност на колегията. Това включва намаляване на отпадъците и насърчаване на използването на възобновяеми ресурси. Планираме съвместни мерки с останалите членове на етажната собственост, където се намират помещенията на Колегията, които да намалят екологичния отпечатък от дейността ни.

Второ, стратегията ни включва подкрепа за социалната справедливост чрез различни проекти и инициативи, насочени към уязвими групи в обществото. Ние вярваме, че адвокатската професия има социална отговорност и работим за осигуряване на правна помощ и подкрепа на тези, които най-много се нуждаят от нея.

Трето, усъвършенстването на управленските процеси в колегията е ключова част от стратегията ни. Целта ни е да повишим прозрачността и ефективността на нашата работа, за да можем да предоставяме по-качествени услуги на нашите членове и на обществото като цяло. Това включва въвеждане на нови технологии и методи за управление, които да подобрят комуникацията и координацията вътре в колегията.

С тези инициативи и цели, ние се стремим да направим Пловдивската адвокатска колегия пример за устойчиво развитие и социална отговорност.

По какъв начин планирате да интегрирате принципите на ESG в ежедневната практика на адвокатите и в работата на Адвокатския съвет?

Интеграцията на принципите на ESG (екологични, социални и управленски) в ежедневната практика на адвокатите и в работата на Адвокатския съвет е нова тема за много от нас, но тя разкрива значителен потенциал за свързване на икономическата и юридическата наука. Самите колеги адвокати и адвокатските кантори могат да възприемат устойчиви практики. Това може да включва прилагане на екологични стандарти в офисите, като използване на енергийно ефективни технологии, намаляване на хартиените документи и насърчаване на рециклирането. Прилагането и популяризирането на тези практики ще покаже нашата ангажираност към устойчивостта и отговорността към околната среда.

От друга страна, с подходяща допълнителна квалификация адвокатите могат значително да помогнат на бизнеса да структурира процесите си по начин, който да направи бизнеса им по-устойчив и подготвен за новите изисквания за докладване на устойчивостта. Европейските и световните стандарти в тази посока стават все по-комплексни, а адвокатите, като консултанти, могат да играят ключова роля в подготовката на бизнеса за тези изисквания. Експертизата на колегите може да включва консултации по правни въпроси, свързани с екологичните, социалните и управленските аспекти на бизнес практиките.

Действащите адвокати са много добре подготвени да мислят системно за проблемите от различни гледни точки и често предлагат разумни и практични решения на много проблеми, включително екологични, социални и управленски. Те са идеалните професионалисти, когато става въпрос за съответствие (compliance), но най-вече опитът и експертизата им може да допринесе за положителна промяна в обществото на база добре организирани практики и системни промени, където е необходимо.

В този контекст, Адвокатска колегия Пловдив получи разрешение от Международната асоциация на адвокатските колегии да преведе на български език и да разпространи сред адвокатите така наречения ESG Наръчник за адвокатски кантори. Този Наръчник ще предостави на адвокатите необходимите ресурси и насоки за прилагане на ESG принципите в тяхната работа, но също така ще им помогне да разберат чрез практика принципите на устойчивостта.

По този начин, интегрирайки и разпространявайки знанието за ESG принципите, ние не само ще подобрим нашата собствена практика, но и ще помогнем на бизнеса да стане по-устойчив и подготвен за новите изисквания за докладване. Това е стъпка напред към по-отговорно и устойчиво общество, в което адвокатите играят важна роля.

Как според Вас стратегията за устойчивост на Адвокатска колегия – Пловдив ще повлияе на бъдещето на адвокатската професия в България и върху професионалното развитие на членовете?

Очакваме тази стратегия значително да повлияе на бъдещето на адвокатската професия в България и върху професионалното развитие на членовете на колегията. Стратегията ще повиши стандартите на адвокатската професия, правейки я по-отговорна и ориентирана към устойчивото развитие. Това ще доведе до подобрение на имиджа на адвокатите в обществото и ще предостави нови възможности за професионално развитие.

Въвеждането на екологични, социални и управленски (ESG) принципи ще направи адвокатската професия по-привлекателна за новото поколение адвокати, които ценят устойчивостта и социалната отговорност. Адвокатите ще имат възможността да разширят своите знания и умения в нови области, като консултиране на бизнеси по въпроси, свързани с устойчивостта и съответствието с международните стандарти.

Освен това, повишаването на осведомеността и квалификацията в ESG областите ще даде на адвокатите нови инструменти за решаване на сложни правни въпроси и за предлагане на практически решения, които допринасят за положителни промени в обществото. Това ще укрепи ролята на адвокатите като ключови съветници на бизнеса и ще засили тяхната позиция като лидери в процесите на устойчиво развитие.

В дългосрочен план, интеграцията на ESG принципите ще доведе до изграждането на по-добре организирани и ефективни адвокатски кантори, които ще могат да предоставят по-висококачествени услуги на своите клиенти. Това ще създаде конкурентно предимство на българските адвокати на международната сцена и ще отвори нови възможности за професионално развитие и растеж.

Надяваме се, че и други адвокатски колегии в страната ще последват нашия пример, а защо не и Висшият адвокатски съвет. Така ще можем заедно да създадем единна и силна адвокатска общност, която активно допринася за устойчивото развитие и подобряване на обществото като цяло.

Можете ли да споделите някои от предизвикателствата и възможностите, които виждате в прилагането на тази стратегия?

Интеграцията на принципите на устойчивото развитие в адвокатската практика и работата на Адвокатския съвет представя както значителни предизвикателства, така и множество възможности. Основните предизвикателства включват необходимостта от промяна на установените навици, практики и убеждения в адвокатската общност. Много адвокати са свикнали с традиционни методи на работа, а интегрирането на иновативни практики изисква усилия и промяна в мисленето. Независимо от всичко, считам че с целенасочена комуникация и обучение, ще имаме възможност да подчертаем важността и ползите от прилагането на добрите практики и работата на нашата колегия.

От друга страна, възможностите, свързани с прилагането на тази стратегия, са многобройни. На първо място, подобряването на екологичния и социален отпечатък на колегията ще покаже нашата ангажираност към устойчивото развитие и социалната отговорност. Това ще допринесе за повишаване на имиджа на адвокатите в обществото, като ги позиционира като лидери в устойчивите практики.

Въпреки наличните предизвикателства, които стоят пред нас, възможностите, които стратегията предоставя, са разнообразни и много интересни. Например, самото структуриране на процесите и картографирането на заинтересованите ни страни само по себе си предоставя различна картина, която ни позволява да анализираме проблемите и да оценяваме рисковете в рамките на един много по-широк контекст.

Как планирате да изпълните поетите ангажименти и цели в рамките на Стратегията?

Вече сме предприели няколко важни стъпки, за да изпълним ангажиментите и целите в рамките на нашата Стратегия за устойчиво развитие. Продължаваме да организираме дни на отворените врати за безплатни консултации на граждани и въведохме мерки за намаляване на отпадъците в офиса.

За да продължим напред, предвиждаме да проведем обучение за адвокатите – членове на Колегията, за да ги информираме за принципите на устойчивостта и тяхното отражение върху правната практика. Интеграцията на устойчивост в адвокатската практика е важен аспект, който насърчаваме чрез превода и разпространението на ESG Наръчника за адвокатски кантори. Надяваме се, че този документ ще предостави на адвокатите конкретни насоки и ресурси за прилагане на устойчиви практики.

Партньорствата с външни организации и експерти също са ключов елемент от нашата стратегия, тъй като те могат да ни предоставят допълнителна подкрепа и съвети. Конкретните инициативи, залегнали в Стратегията включват въвеждане на разделно събиране на отпадъци в цялата етажна собственост, където освен администрацията и библиотеката на Адвокатска колегия – Пловдив, се помещават Агенция по вписванията, множество адвокати, нотариуси и офиси на фирми. Въпреки предизвикателството, че в близост до сградата няма контейнери за разделно събиране на отпадъци, ние ще търсим решения чрез партньорства с местни организации и общината. В рамките на нашия офис предвиждаме ограничаване на употребата на еднократни опаковки за храна и напитки, замяната на бутилираната вода с филтърна система за питейна вода и прекратяване на използването на пластмасови чаши и други еднократни пластмасови изделия.

Това са само начални стъпки, но вярваме, че тази стратегия има потенциал да провокира и други идеи и изпълнение на нови инициативи. Това не само ще подобри имиджа на адвокатите в обществото, но и ще предостави нови възможности за професионално развитие на членовете на колегията. Надяваме се, че така ще можем заедно да създадем единна и силна адвокатска общност, която активно допринася за устойчивото развитие и подобряване на обществото като цяло.

Как планирате взаимодействието със заинтересованите страни, в това число обществеността, съдебната система и други институции?

Взаимодействието със заинтересованите страни – нашите членове, обществеността, съдебната система и други институции, е ключов елемент от нашата стратегия. Ние ще продължим да изграждаме отношенията си с всички тези групи чрез активно сътрудничество и открита комуникация. В тази връзка сме идентифицирали необходимостта от осъвременяване на нашия сайт и по-активно присъствие в социалните мрежи, както и по-активна комуникация с гражданите за ползите от ранното консултиране с адвокати по различни правни проблеми. Освен, че е по-ефективно, ранното консултиране с експерт, често е и много по-бързо и евтино, а твърде често се подценява.

Планираме, също така при организирането на мероприятия да търсим и събираме обратна връзка от различните заинтересовани страни. Това ще ни позволи да разберем по-добре нуждите и очакванията на обществеността, съдебната система и други институции и да адаптираме нашите действия в съответствие с тях.

В крайна сметка, чрез проактивно взаимодействие и сътрудничество със заинтересованите страни, ние ще можем да реализираме нашата стратегия по-успешно и да допринесем за създаването на по-устойчиво и отговорно общество.

Как ще се измерват резултатите и кои са ключовите показатели за напредък?

За нас е от съществено значение да проследяваме напредъка и резултатите от прилагането на принципите, залегнали в стратегията и това е едно от предизвикателствата пред Адвокатска колегия. След като разработим подробни планове на проектите, залегнали в стратегията на Адвокатска колегия – Пловдив, ние не само ще имаме ясна представа за работата, която ни предстои, но също така ще осигурим приемственост при ръководенето на организацията. По този начин всяко следващо ръководство ще може предварително да обявява приоритетите си и да се възползва от вече разработените планове, а заинтересованите страни ще могат да следят изпълнението на декларираните приоритети.

От друга страна всеки Адвокатски съвет ежегодно се отчита за дейността си пред общото събрание, където представяме резултатите от нашите усилия и постигнатите цели. Това осигурява прозрачност и отчетност, като позволява на членовете на колегията да следят нашия напредък и да участват активно в процеса на вземане на решения.

Как смятате, че тези ваши усилия ще повлияят на цялостната устойчивост и социална отговорност на адвокатската професия в България?

Макар че все още сме в началото на нашия път към интеграция на принципите на устойчивото развитие, ние вече сме предприели значителни стъпки и сме убедени, че имаме с какво да допринесем. С усилията си за повишаване на устойчивостта и социалната отговорност, ние не само подобряваме нашата професионална практика, но и даваме положителен пример за цялото общество. Вярваме, че чрез постоянство и ангажираност ще постигнем значими резултати и ще създадем по-ангажирана адвокатска общност в България.