18.03.2024

Днес е Световният ден на рециклирането

Световният ден на рециклирането (Global Recycling Day) ще бъде отбелязан за седми път днес, 18 март. Инициативата бе стартирана от Световната фондация за рециклиране (Global Recycling Foundation) през 2018 г. и е насочена към училища, фирми, организации и хора да демонстрират различни начини да се рециклират всекидневни отпадъци. Темата на седмия Световен ден на рециклирането е #RecyclingHeroes (Рециклиращи герои).

Възможности, а не отпадъци

Ето какво написаха от Световната фондация за рециклиране по повод днешния ден:

Всяка година Земята дава милиарди тонове природни ресурси и в един момент, в не много далечното бъдеще, те ще се изчерпят. Ето защо трябва да помислим отново какво изхвърляме. И да виждаме не отпадъци, а възможности.

Последното десетилетие беше най-горещото в историята и сега сме изправени пред климатична криза с несравними размери. Ако не направим значителни и бързи промени, ще станем свидетели на продължаващо покачване на глобалните температури, топене на ледени шапки, горящи континенти и бързо обезлесяване.

Това пряко засяга човечеството с нарастваща бедност, имиграция от разселени общности, загуба на работни места, пустеещи планини и изчезване на естествени местообитания. Имаме силата да направим трайни промени, за да се борим с това и с признаването на рециклирането в Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. Вече виждаме много хора, правителства и организации, които предприемат директни действия в подкрепа на глобалната зелена програма.

Рециклирането е ключова част от кръговата икономика, която помага да защитим нашите природни ресурси. Всяка година „Седмият ресурс“ (б.р. – рециклируемите материали) спестява над 700 милиона тона емисии на CO2 и се предвижда това да се увеличи до 1 милиард тона до 2030 г. Няма съмнение, че рециклирането е на предната линия във войната за спасяване на бъдещето на нашето планетата и човечеството.

Глобалната фондация за рециклиране има удоволствието да обяви темата на Световния ден на рециклирането през 2024 г. като #RecyclingHeroes. Целта е да се покажат хората, местата и дейностите, които показват каква важна роля играе рециклирането в приноса за екологично стабилна планета и по-зелено бъдеще, което ще бъде от полза за всички.”

Мисия

Мисията на Световния ден на рециклирането, определена от Световната фондация за рециклиране, е двойна:

  1. Да кажем на световните лидери, че рециклирането е твърде важно, за да не бъде глобален проблем и че спешно е необходим общ, обединен подход към рециклирането.
  2. Да помолим хората по цялата планета да мислят за ресурси, а не за отпадъци, когато става въпрос за стоките около нас. Докато това не се случи, ние просто няма да отдадем на рециклираните стоки истинската стойност и да ги използваме така, както заслужават.

Рециклиране на отпадъци в Европа

Степента на рециклиране на отпадъци — делът на генерираните отпадъци, които се рециклират — расте в 27-те държави членки на ЕС, водени от задължителните цели на ЕС за рециклиране. Това се казва в последната справка по темата на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), публикувана на 19 декември 2023 година.

Резултатите показват напредък към използване на повече отпадъци като ресурс и постигане на кръгова икономика. Напоследък темпът на напредък стагнира и в някои случаи дори се обърна, като рециклирането на отпадъци от опаковки всъщност намалява през последните пет години.

През 2021 г. по-голямата част от отпадъците все още са били обезвреждани чрез операции по изгаряне или депониране. Постигането на циркулярност в Европа и минимизирането на въздействието върху околната среда от използването на природните ресурси изисква непрекъсната амбициозна политика за управление на отпадъците, която да стимулира рециклирането и да обезсърчава изхвърлянето на отпадъци в депа и инсталации за изгаряне.

Нарастващото търсене на първични ресурси отслабва материалната самодостатъчност на ЕС, оказвайки натиск върху околната среда. Рециклирането е единствената основна операция за управление на отпадъците, която предотвратява унищожаването на ценни ресурси в нашите отпадъци. Използването на рециклиран материал за производството на нови продукти ограничава огромните въздействия върху околната среда, свързани с добива и обработката на природни ресурси. Увеличаването на рециклираните материали е желан подход за постигане на устойчивост, материална самодостатъчност и други предимства на кръговата икономика.

В ЕС нивата на рециклиране на отпадъци (битови, опаковъчни и електронни) — които също представляват значителни източници на критични суровини — като цяло бавно се увеличават, което показва преминаване към по-кръгова икономика. Общият процент на рециклиране, т.е. съотношението между общите генерирани отпадъци, с изключение на големите минерални отпадъци, и количествата, управлявани чрез рециклиране, възлиза на 46% през 2020 г. Най-високият процент на рециклиране е регистриран за опаковки – 64%, следван от общински отпадъци с 49% и електронни отпадъци с 39%, всичко това през 2021 г.

Целите на ЕС за управление на отпадъците са ключови двигатели за увеличаване на процента на рециклиране. Например Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) определя цели за разделното събиране и рециклиране на електрически и електронни отпадъци; Рамковата директива за отпадъците включва цели за рециклиране и подготовка за повторна употреба на битови отпадъци; Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки определя цели за рециклиране на отпадъци от опаковки. Общо законодателството на ЕС относно отпадъците включва повече от 30 задължителни цели за периода 2015-2030 г.

Доскоро напредъкът, постигнат за тези три ключови потока отпадъци, беше по-значителен, отколкото при цялостното рециклиране. Това отразява значението на силните политики на ЕС за стимулиране на подобрения в управлението на отпадъците. През последните години обаче нивата на рециклиране и на трите потока отпадъци са в застой, а тенденциите за нарастване на отпадъците от опаковки и WEEE се обърнаха. Общият процент на рециклиране показва слаб напредък като цяло и остава под 50%, което означава, че по-голямата част от генерираните отпадъци се изхвърлят в депа и инсталации за изгаряне.

Амбицията, която традиционно е в основата на политиката на ЕС за отпадъците, трябва да бъде запазена и подсилена, така че рециклирането да бъде допълнително подпомогнато, докато депонирането и изгарянето да бъдат обезкуражени, за да може кръговата икономика да продължи напредъка си.

Нива на рециклиране на битови отпадъци в Европа по държави

Всички разглеждани държави, с изключение на Швеция, са увеличили своите нива на рециклиране на битови отпадъци от 2004 г. насам, което ясно показва подобрения в управлението на отпадъците.

Някои страни (Словакия, Литва, Словения и Латвия) дори са постигнали забележителни подобрения, регистрирайки увеличения с повече от 40 процентни пункта.

Разликата в ефективността на рециклирането на битови отпадъци между страните с най-висок и най-нисък процент на рециклиране е голяма. През 2021 г. процентите варират от 68% в Германия до 11% в Румъния.

Девет държави, а именно Германия, Австрия, Словения, Холандия, Дания, Белгия, Люксембург, Швейцария и Италия, постигнаха нива на рециклиране от 50% или по-високи, докато други четири държави (Кипър, Малта, Турция и Румъния) рециклираха по-малко от 20% от битови отпадъци.

Няколко държави с относително ниски нива на рециклиране обаче постигнаха малък напредък през последните 15 години и през 2023 г. 18 държави-членки на ЕС бяха идентифицирани като изложени на риск да не постигнат целта за рециклиране за 2025 г., определена в Рамковата директива за отпадъците (рециклиране 55% битови отпадъци).

Според статистиката на ЕАОС България е увеличила нивото на рециклиране от 16% през 2004 г. на 28% през 2021 г.