09.07.2024

ДФЗ: Осигурен е бюджет за закупуването на пчелни майки и рояци

Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) информира кандидатите с одобрени заявления за подпомагане със заявени разходи за закупуване на пчелни майки и отводки (рояци), че е осигурен бюджет за всички проекти. Това е възможно след преразпределение на бюджета по интервенциите в сектора на пчеларството, съобщиха от Фонда.

Общият бюджет по интервенцията “Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели” за дейността “Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства” вече е в размер на 1 799 090,97 лева. Той е разпределен, както следва: 1 131 834,85 лева за закупуване на пчелни майки и 667 256,12 лева за закупуване на отводки. Така ще могат да бъдат финансирани всички 542 одобрени заявления за пчелни майки и 188 за отводки от второ класиране.

ДФЗ уведомява и всички кандидати класирани с отговор “не” във второто класиране по интервенциите “Подновяване на пчелните кошери“, “Рационализиране на подвижното пчеларство” за закупуване на нов инвентар за подвижно пчеларство и “Инвестиции в материални и нематериални активи” за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства, че могат да подпишат договори под условие. Със Заповед на министъра на земеделието и храните е определен бюджет за сключване на договори над бюджета по тези интервенции.

Висок интерес

Приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор “Пчеларство” се проведе в периода от 8 до 22 февруари 2024 г. през Системата за електронни услуги (СЕУ). Приети бяха 1729 заявления с общ размер на заявената финансова помощ 8 047 654 лева. Най-висок беше интересът на пчеларите към интервенциите, насочени към подновяване на пчелните кошери, инвестиции в материални и нематериални активи, закупуване на пчелни майки и рояци (отводки).

Поради високия интерес на пчеларите към интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. след приключване на административните проверки на приетите заявления през месец май ДФЗ извърши класиране на одобрените заявления.

Тогава от Фонда обещаха, че за всички одобрени кандидати, чиито заявления не са класирани за подпомагане в рамките на разполагаемия бюджет, след преразпределение на същия ще бъде извършено следващо класиране.