20.03.2024

Европейската комисия иска да засили позицията на фермерите в хранителната верига

Европейската комисия представи набор от идеи, насочени към подпомагане на фермерите във веригата за доставка на храни в документ, споделен с държавите-членки на ЕС, в отговор на исканията на производителите, изразени в неотдавнашните протести за по-справедливо възнаграждение за техния труд.

Документът, споделен със страните от ЕС, признава, че „малък брой големи компании“ доминират в хранително-вкусовата промишленост, докато селскостопанският сектор остава силно фрагментиран и съставен предимно от малки и средни предприятия, оставяйки по този начин фермерите в слаба позиция, предава Euractiv.

Дори най-големите ферми често се оказват в уязвима позиция във веригата за доставки на селскостопански храни поради ограничената сила за договаряне спрямо силно концентрирани и по-силни участници“, гласи документът, изготвен от Комисията.

Освен това в текста се посочват и други предизвикателства, пред които са изправени фермерите, като сезонния и цикличен характер на селскостопанското производство, както и несигурността, свързана с неблагоприятните климатични условия.

Докато бизнес рисковете са присъщи на всички икономически дейности, селското стопанство е особено предразположено към несигурност“, се казва в документа.

Трансгранично правоприлагане

За да се справи с тези проблеми, Комисията представя незабавни незаконодателни мерки, включително създаването и стартирането на обсерватория за проследяване на търговски практики, маржове и разходи във веригата на доставки на селскостопански храни в ЕС, като учредителната среща е насрочена за юни.

Освен това, след лятото изпълнителната власт на ЕС планира да въведе нови правила, за да гарантира трансгранично прилагане на директивата на ЕС относно нелоялните търговски практики (НТП), която забранява някои злоупотреби от големи купувачи срещу фермери.

Допълнителните мерки ще бъдат насочени към мултинационални компании за храни и търговия на дребно, които заобикалят законодателството за нелоялни практики, като работят в множество държави-членки на ЕС.

Френското правителство, например, многократно е изисквало засилване на тези разпоредби, тъй като те позволяват на търговците на дребно да преместват центровете си за покупки от страни, където националното законодателство е по-строго, като Франция, в държави-членки, където правилата са по-благоприятни.

Предложението също така ще има за цел да даде повече правомощия на националните правоприлагащи органи в трансгранични случаи и да гарантира сътрудничество и обмен на информация между различните държави-членки.

Освен това Комисията ще направи оценка на прилагането на директивата за НТП в хранително-вкусовата верига в доклад, който ще бъде публикуван през април. През 2025 г. тя ще извърши задълбочена оценка на правилата и, ако е необходимо, ще предложи законодателни промени.

Друга мярка, която се обмисля, е да се промени Регламентът за общата организация на пазара на ЕС в предложение, което може да бъде публикувано през май.

Промените може да включват укрепване на правилата за договори между земеделски стопани и купувачи, подкрепа на асоциации на земеделски производители и организации на производители и насърчаване на доброволни схеми за справедлива търговия, за да се гарантира, че фермерите получават справедливо заплащане, без да се натоварва бизнеса.

Положителни реакции

Предложенията събраха положителни реакции от земеделски групи, като Copa-Cogeca, най-влиятелното земеделско лоби в ЕС, приветства мерките, като същевременно подчерта необходимостта от „повишена прозрачност във функционирането на хранителната верига“ и „намалена административна тежест“.

Надяваме се, че както Съветът на ЕС, така и Европейският парламент могат бързо да продължат с анализа на предложенията в тази област“, се казва в изявление на Copa-Cogeca.

Подобни бяха и коментарите на Камил Перин, старши служител по политиката в Европейската потребителска организация BEUC, която заяви, че е необходима повече прозрачност по отношение на това къде отиват парите на потребителите, ако не достигат до фермерите.

Има ли алчни участници във веригата, които вземат по-голям дял, отколкото би трябвало?“ запита Перин, като обясни, че създаването на обсерватория може да внесе известна яснота по този въпрос.

Френските земеделски организации FNSEA и Jeunes Agriculteurs похвалиха усилията на Комисията да се справи с уязвимостта на фермерите в хранителната верига и тяхното финансово състояние, като особено подчертаха важността на предотвратяването на многонационалните групи за закупуване да заобикалят законите на ЕС относно нелоялните практики.

Френското министерство на земеделието също похвали предложението за нови правила за трансгранично прилагане на директивата за НТП, което според него е в съответствие с исканията на Франция.