16.05.2024

Един на всеки осем европейци живее в район, застрашен от екстремни наводнения

Изменението на климата влошава риска от наводнения и суши, а също и намалява качеството на водата, което представлява нарастваща заплаха за нашето здраве, се казва в публикуван днес (15 май) доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Спешно са необходими бързо проследяване на прилагането и по-добра координация на усилията на правителствата, водните органи и доставчиците на здравни услуги, за да се предотвратят и намалят въздействията върху здравето.

Докладът на ЕАОС „Отговор на въздействието на изменението на климата върху човешкото здраве в Европа: Фокус върху наводненията, сушите и качеството на водата“ насочва вниманието към свързаните с водата въздействия на изменението на климата върху здравето и благосъстоянието, които вече се усещат в цяла Европа и включват смъртни случаи, наранявания, огнища на инфекциозни заболявания и последици за психичното здраве.

Между 1980 г. и 2022 г. в 32 европейски държави са регистрирани 5582 смъртни случая, свързани с наводнения и 702 смъртни случая, свързани с горски пожари. В момента един от всеки осем европейци живее в райони, потенциално предразположени към речни наводнения, а около 30% от хората в Южна Европа са изправени пред постоянен недостиг на вода.

Изменението на климата допълнително ще увеличи излагането на хората на екстремни климатични условия със сериозни последици за здравето. Възрастните граждани, децата, хората с лошо здраве, групите с по-ниски доходи, фермерите и екипите за спешна помощ са сред групите, които изпитват най-големи въздействия върху здравето от наводнения, суши, горски пожари или болести, пренасяни от вода и вектори.

С тези факти докладът подчертава критичната необходимост от спешно прилагане на съществуващото законодателство на ЕС, по-специално на различните европейски политики за климата, водата и здравето, и тяхното допълнително интегриране и въвеждане на вече съществуващите решения във всички сектори и правителствени нива за защита на живота, предотвратяване на неблагоприятни здравни резултати и повишаване на благосъстоянието.

„Защитата на живота и здравето на хората от въздействието на изменението на климата, включително суши, наводнения и влошено качество на водата, е от изключителна важност и неотложност. Съществуващите европейски политики в областта на климата, водата и здравето предлагат солидна основа за действие, но те трябва да бъдат прилагани по-широко и систематично. За да гарантираме нашето бъдещо благополучие, всички нива на управление в много сектори трябва да въведат ефективни решения, така че да можем да предотвратим и намалим въздействията върху физическото и психическото здраве. Ние ги подкрепяме със знания чрез дейностите на ЕАОС и Европейската обсерватория за климата и здравето“, казва Леена Юля-Мононен, изпълнителен директор на ЕАОС.

По-бързо внедряване на ефективни решения

За да се подобри готовността за бъдещите свързани с климата предизвикателства за здравето вследствие на наводнения, недостиг на вода и влошено качество на водата, са необходими реакции както в сектора на здравеопазването, така и в други сектори, които имат въздействие върху здравето, включително управление на водите, пространствено планиране, проектиране на сгради или застраховка.

Докладът на ЕАОС се стреми да вдъхнови действие, като показва различни примери за практически решения, приложени в страните членки на ЕАОС и сътрудничещите страни.

Предпоставка за по-мащабни действия е по-голямото интегриране на изменението на климата в здравните политики в държавите-членки и увеличените ресурси и компетенции за адаптиране към изменението на климата с акцент върху здравето на поднационални нива. Непосредствените ползи включват повишаване на обществената осведоменост относно рисковете и решенията, докато по-дългосрочните действия, включително подобрения на инфраструктурата и базирани на природата решения, изискват систематично планиране и инвестиции. Разликите в уязвимостта на различните групи от населението и географските вариации на въздействията изискват основан на справедливост, целенасочен подход за предотвратяване на въздействията върху здравето на всички при непрекъснато променящия се климат.

Ключови рискове, изискващи действие

Наводнения

Между 1980 г. и 2022 г. в 32-те страни-членки на ЕИП са регистрирани 5584 смъртни случая, свързани с наводнения. Понастоящем около 53 милиона души (12% от населението на Европа) живеят в райони, потенциално застрашени от речни наводнения, въпреки че често са снабдени със системи за защита срещу наводнения. Този брой се е увеличил с 935 000 между 2011 г. и 2021 г., което показва непрекъснато развитие на заливните равнини.

Една от девет болници в Европа се намира в райони, потенциално застрашени от речни наводнения.

Суши и недостиг на вода

Поради търсенето на вода и сушите, регионите в Европа са подложени на почти постоянен дефицит на вода, при това то не само на юг. Продължителните периоди на сухо и горещо време улесняват разпространението на горски пожари, главно в Южна Европа, но все повече и в други региони. Между 1980 г. и 2022 г. 702 души са загубили живота си директно от горски пожари в 32-те страни-членки на ЕИП, а много други са били засегнати от дима на горските пожари.

Качество на водата

Повишаването на температурата на въздуха и водата улеснява растежа на патогените, увеличавайки риска от болести, предавани по вода. Обилните валежи правят два пъти по-вероятно да има концентрации на вредни патогени във водни обекти поради замърсен отток и комбинирани преливания на отпадни води.

В ниско разположените райони покачването на морското ниво причинява навлизане на солена вода в подпочвените и повърхностните водоносни хоризонти, с ефект на разпространение върху културите.

Ниските потоци през сухите периоди водят до по-високи концентрации на замърсители, което изисква скъпоструващо пречистване на отпадъчни води. По време на сухи и горещи периоди разпространението на бактерии в богати на хранителни вещества води може да застраши качеството на водата.