02.05.2024

ЕК предприема действия срещу 20 авиокомпании за грийнуошинг

След предупреждение от Европейската организация на потребителите (BEUC), Европейската комисия и органите за защита на потребителите на ЕС (Мрежа за сътрудничество за защита на потребителите – CPC) изпратиха писма до 20 авиокомпании, в които идентифицираха няколко вида потенциално подвеждащи екологични твърдения и ги приканват да представят своите практики в съответствие с правото на ЕС за защита на потребителите в рамките на 30 дни, съобщава esgnews.com.

Мрежата CPC, ръководена от белгийската Генерална дирекция за икономическа инспекция, Холандския орган за потребителите и пазарите, Норвежкия орган за защита на потребителите и испанската Генерална дирекция по въпросите на потребителите, се съсредоточи върху твърденията на авиокомпаниите, че емисиите на CO2, причинени от полет, могат да се компенсират чрез проекти за климата или чрез използването на устойчиви горива, за които потребителите могат да допринесат чрез заплащане на допълнителни такси.

Властите са загрижени, че установените практики могат да се считат за подвеждащи действия/бездействия, забранени съгласно членове 5, 6 и 7 от Директивата за нелоялните търговски практики. От своя страна авиокомпаниите тепърва ще изясняват дали подобни твърдения могат да бъдат обосновани въз основа на солидни научни доказателства.

Идентифицирани са няколко вида подвеждащи практики

Европейската комисия и мрежата CPC идентифицираха няколко вида потенциално подвеждащи практики от 20 авиокомпании, като например:

  • създаване на погрешно впечатление, че плащането на допълнителна такса за финансиране на климатични проекти с по-малко въздействие върху околната среда или за подкрепа на използването на алтернативни авиационни горива може да намали или напълно да уравновеси емисиите на CO2;
  • използване на термина „устойчиви авиационни горива“ (SAF), без ясно да се обоснове въздействието на тези горива върху околната среда;
  • използване на термините „зелен“, „устойчив“ или „отговорен“ по абсолютен начин или използване на други имплицитни екологични твърдения;
  • твърдейки, че авиокомпанията се движи към нулеви нетни емисии на парникови газове (GHG) или каквито и да било бъдещи екологични резултати, без ясни и проверими ангажименти, цели и независима система за мониторинг;
  • представяне на потребителите на „калкулатор“ за емисиите на CO2 от конкретен полет, без да се предостави достатъчно научно доказателство дали това изчисление е надеждно и без информация за елементите, използвани за това изчисление;
  • представяне на потребителите на сравнение на полети по отношение на техните емисии на CO2, без предоставяне на достатъчна и точна информация за елементите, на които се основава сравнението.

ЕК и органите на CPC приканиха компаниите да дадат отговор в рамките на 30 дни

Авиокомпаниите ще трябва да очертаят предложените от тях мерки за справяне с опасенията, произтичащи от техните екологични маркетингови претенции съгласно правото на ЕС за защита на потребителите. След получаване на отговори от компаниите, Европейската комисия ще организира срещи с мрежата на CPC и авиокомпаниите, за да обсъди решенията, предложени от компаниите. Освен това Комисията ще наблюдава изпълнението на договорените промени.

Ако участващите авиокомпании не предприемат необходимите стъпки за разрешаване на опасенията, повдигнати в писмото, органите на CPC могат да решат да предприемат допълнителни принудителни действия, включително санкции.

Това действие има за цел да гарантира привеждането на търговските практики в сектора на въздушния транспорт в съответствие със законодателството на ЕС за защита на потребителите чрез установяване на необходимата обосновка и съобщаване на доброволни екологични претенции.