15.03.2024

ЕП одобри предложение за намаляване на отпадъците от текстил и храна

Европейският парламент подкрепи целите за предотвратяване и намаляване на хранителните и текстилните отпадъци в целия блок. Екологичните неправителствени организации обаче разкритикуваха липсата на амбиция в предложението.

На първо четене парламентът прие своята позиция относно предложеното преразглеждане на директивата за предотвратяване и намаляване на хранителните и текстилните отпадъци в ЕС.

Приет с 514 гласа „за“, докладът на Анна Залевска (ECR, Полша) предлага изменение на предишното европейско законодателство относно отпадъците, като се фокусира върху два основни сектора, произвеждащи отпадъци – текстил и храни, предава Euractiv.

Справяне с текстилните отпадъци

Всяка година средностатистическият европеец произвежда около 11 кг текстилни отпадъци, които ще бъдат изгорени или депонирани в 87% от случаите, според Европейския парламент.

През 2022 г. Комисията публикува своята стратегия за устойчив и циркулярен текстил, която включва мерки относно дизайна, етикетирането, изискванията за информация, веригата за доставки, повторната употреба и разширената отговорност на производителя (EPR).

Текстът, приет от парламента, възприема идеята за EPR, като изисква от държавите-членки да създадат системи, при които икономическите оператори, които предлагат текстил на пазара на ЕС, ще трябва да покриват разходите за тяхното разделно събиране, сортиране и рециклиране.

От Европейската конфедерация за облекло и текстил (EURATEX) обявиха, че

европейската хармонизация на EPR за текстил е от съществено значение за решаване на проблема с отпадъците, постигане на цикличност на текстила и улесняване на съответствието от страна на бизнеса“.

Системите за разширена отговорност на производителя ще трябва да бъдат въведени 18 месеца след влизането в сила на преработената директива.

Освен това от 1 януари 2025 г. държавите членки ще трябва да гарантират разделното събиране на текстил за повторна употреба, подготовка за повторна употреба и рециклиране.

За EURATEX обаче краткият срок за изпълнение се счита за недостатъчен за изграждане на ефективни национални системи за EPR.

Екологичната група Zero Waste Europe, от друга страна, е недоволна от „пълната липса на цели за управление и предотвратяване на текстилните отпадъци“, въпреки ангажимента на парламента да въведе цели за превенция за текстила като част от своята текстилна стратегия на ЕС за 2023 г.

Според тази европейска група, която работи за елиминиране на отпадъците, целта за предотвратяване на текстилните отпадъци за 2030 г. трябва да бъде определена на 10-15%, нараствайки до 33% до 2040 г. въз основа на обемите, пуснати на пазара през 2020 г.

Намаляване на производството на хранителни отпадъци

Предложението на парламента призовава страните от ЕС да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци на нивата на производство, преработка, търговия и разпространение. Това се отнася и за ресторантите, кетъринг услугите и домакинствата.

Мерките, подчертани в доклада, включват насърчаване на по-интелигентно опаковане за удължаване на срока на съхранение, по-ясно етикетиране на датите на годност и предоставяне на непродадени храни, годни за консумация, за дарения.

Според Zero Waste Europe предприемането на по-решителни действия за намаляване на хранителните отпадъци може да помогне за освобождаването на земя за биоразнообразие и улавяне на въглерод.

Приети от Комисията по околна среда (ENVI), Парламентът утвърди задължителните цели за намаляване на хранителните отпадъци до края на 2030 г., а именно най-малко 20% в преработката и производството на храни (вместо 10%) и 40% на глава от населението в търговията на дребно, кетъринга, хранителни услуги и домакинства (вместо 30%).

Комисията оценява възможността за въвеждане на по-високи цели за 2035 г., съответно поне 30% и 50%.

Коалицията за предотвратяване на отпадъците обаче е разочарована, че Европейският парламент не изпълнява ангажиментите си към целта на ООН за устойчиво развитие.

До 2030 г. целта на ООН е да намали наполовина глобалните хранителни отпадъци на глава от населението на ниво търговия на дребно и потребители и да намали загубите на храна по веригите за производство и доставки, включително загубите след прибиране на реколтата.

Коалицията – част от по-широка група от 65 организации от 22 различни държави – подписа съвместна декларация, призоваваща политиците в ЕС да подкрепят целта за намаляване с 50%.