14.03.2024

ЕП прие споразумението за емисиите от промишлеността

Европейският парламент прие споразумението с държавите-членки относно преразглеждането на Директивата за промишлените емисии (IED) с 393 гласа „за“, 173 „против“ и 49 „въздържал се“ и новия регламент за портала за промишлени емисии с 506 гласа „за“, 82 „против“ и 25 „въздържал се“.

Новите правила ще направят задължително определянето на най-строгите постижими нива на емисии за обхванатите сектори. За борба с недостига на вода целите за екологични резултати ще станат задължителни за потреблението на вода. За отпадъците, ефективността на ресурсите, енергийната ефективност и използването на суровини целите ще бъдат в диапазон, а за новите техники те ще бъдат индикативни. Ревизираният IED вече ще обхваща и инсталации в добивната промишленост (мини) и големи инсталации, произвеждащи батерии.

Евродепутатът Радан Кънев написа в профила си в социалната мрежа Facebook, че преговорите са продължили до минути преди гласуването, тъй като под натиска на френските земеделски производители е имало предложения за изменение на постигнатото споразумение.

Такива изменения щяха да “взривят” споразумението, заедно с всички постигнати облекчения и за земеделците, и за индустрията, и за новите промишлени технологии. А сред тези облекчения са регистрационен вместо разрешителен режим, изключване на пасищното, екстензивното и биологичното свиневъдство от обхвата на директивата, специални дерогации за иновативни производства и за индустрии в дълбок индустриален преход (основно стомана и цветна металургия)… Затова и категорично им се противопоставих – пред моята група ЕНП (която имаше “свободен вот” по въпроса), както и пред цялата пленарна зала”, написа евродепутатът от ЕНП Радан Кънев в профила си в социалната мрежа Facebook.
По думите му Европейската Комисия поема ясен ангажимент пред земеделците в срок до 2026 г. да предложи отделни законодателства за емисиите от земеделието и от индустрията – едно от основните искания на протестиращите земеделци.

Животновъдни ферми

Съзаконодателите се споразумяха да разширят мерките за IED към свинеферми с повече от 350 животински единици (LSU). Фермите, отглеждащи прасета по екстензивен или органичен начин и навън за значителен период от време в годината, са изключени. За домашните птици директивата се прилага за ферми с кокошки носачки с над 300 LSU и за ферми с бройлери с над 280 LSU. За ферми, отглеждащи както свине, така и птици, ограничението ще бъде 380 LSU.

До 31 декември 2026 г. Комисията ще оцени дали има нужда от по-нататъшно разглеждане на емисиите от отглеждане на добитък, включително от едър рогат добитък, и клауза за реципрочност, за да се гарантира, че производителите извън ЕС отговарят на изисквания, подобни на правилата на ЕС, когато изнасят за ЕС.

Портал на ЕС за промишлени емисии

Прозрачността и участието на обществеността във връзка с лицензирането, експлоатацията и контрола на регулираните инсталации ще бъдат подобрени, тъй като Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители ще бъде трансформиран в портал на ЕС за промишлени емисии, където гражданите имат достъп до данни за всички разрешителни на ЕС и местни замърсяващи дейности.

Компаниите, които не ги спазват, могат да получат санкции от най-малко 3% от годишния оборот на оператора в ЕС за най-сериозните нарушения. Държавите от ЕС дават на гражданите, засегнати от неспазване, правото да поискат обезщетение за вреди, нанесени на тяхното здраве.

Днешното гласуване показва ангажимента на Парламента към целите за нулево замърсяване на Зелената сделка и здравето на европейците. Той също така демонстрира, че тези цели могат да бъдат постигнати без налагане на допълнителна административна тежест върху предприятията и особено върху европейските земеделски производители. Гласуването подчертава, че евродепутатите разбират причините зад протестите на фермерите”, коментира докладчикът Радан Кънев.