22.05.2024

ЕС даде окончателна зелена светлина на първите AI регулации в света

Съветът на ЕС даде окончателна зелена светлина на първия по рода си в световен мащаб закон за регулиране на изкуствения интелект (AI). Новият закон има за цел да насърчи развитието и внедряването на безопасни и надеждни системи за AI в единния пазар на ЕС както от частни, така и от публични участници. В същото време той цели да гарантира зачитането на основните права на гражданите и да стимулира инвестициите и иновациите в областта на изкуствения интелект в Европа.

Законът за изкуствения интелект се прилага само за области в рамките на законодателството на ЕС и предвижда изключения, като например за системи, използвани изключително за военни и отбранителни цели, както и за изследователски цели.

“Приемането на закона за AI е важен момент за Европейския съюз. Този забележителен закон, първият по рода си в света, се занимава с глобално технологично предизвикателство, което също създава възможности за нашите общества и икономики. Със закона за AI Европа подчертава значението на доверието, прозрачността и отчетността при работа с нови технологии, като в същото време гарантира, че тази бързо променяща се технология може да процъфтява и да стимулира европейските иновации”, коментира белгийският държавен секретар по цифровизацията, административното опростяване, защитата на поверителността и строителната регулация Матийо Мишел.

Класификация на AI системите

Новият закон категоризира различните видове изкуствен интелект според риска. Системите с AI, които представляват само ограничен риск, ще бъдат предмет на много леки регулации за прозрачност, докато системите с AI с висок риск ще бъдат разрешени, но подлежат на набор от изисквания и задължения за получаване на достъп до пазара на ЕС. Системи с изкуствен интелект, като например когнитивна поведенческа манипулация и социално оценяване, ще бъдат забранени в ЕС, тъй като техният риск се счита за неприемлив.

Законът също така забранява използването на AI за употреба от полицията, базирана на профилиране и системи, които използват биометрични данни, за да категоризират хората според конкретни категории като раса, религия или сексуална ориентация.

Законът за AI също се отнася до използването на модели с изкуствен интелект с общо предназначение (GPAI). Моделите на GPAI, които не представляват системни рискове, ще бъдат предмет на някои ограничени изисквания, например по отношение на прозрачността, но тези със системни рискове ще трябва да спазват по-строги правила.

Нова система на управление

За да се гарантира правилното прилагане, се създават няколко нови ръководни органа:

  • Служба за изкуствен интелект в рамките на Комисията за прилагане на общите правила в целия ЕС;
  • Научна група от независими експерти в подкрепа на дейностите по прилагане;
  • Борд за AI с представители на държавите-членки, които да съветват и подпомагат Комисията и държавите-членки за последователно и ефективно прилагане на Закона за AI;
  • Консултативен форум за заинтересованите страни за предоставяне на техническа експертиза на Съвета за изкуствен интелект и Комисията;

Глобите за нарушения на закона за AI се определят като процент от глобалния годишен оборот на компанията – нарушител през предходната финансова година или предварително определена сума, което от двете е по-високо. МСП и стартиращите фирми подлежат на пропорционални административни глоби.

Новият закон също предвижда, че регулаторните пясъчни кутии за изкуствен интелект, позволяващи контролирана среда за разработване, тестване и валидиране на иновативни системи за изкуствен интелект, трябва също да позволяват тестване на иновативни системи за изкуствен интелект в реални условия.

Следващи стъпки

След като бъде подписан от председателите на Европейския парламент и на Съвета, законодателният акт ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС през следващите дни и ще влезе в сила двадесет дни след тази публикация.

Новият регламент ще се прилага две години след влизането му в сила, с някои изключения за определени разпоредби.

Законът за AI е ключов елемент от политиката на ЕС за насърчаване на развитието и навлизането в единния пазар на безопасен и законен AI, който зачита основните права. Комисията представи предложението за закона през април 2021 г.