30.05.2024

ЕС призовава МСП да бъдат задължени да докладват за устойчивостта

Регулаторът на пазарите на ЕС, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), издаде препоръки за коригиране на предложените изисквания за докладване на устойчивостта за регистрирани на пазара малки и средни предприятия (МСП), съобщава esgtoday.com.

Предложенията включват изискване за МСП да докладват за възможности, свързани с устойчивостта и положителни въздействия, за да се избегне рискът от зелено измиване или т.н. грийнуошинг. Препоръките са част от отговора на ESMA на консултация от Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG) относно предложените от нея Европейски стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS) за МСП съгласно Директивата на ЕС за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD).

CSRD влезе в сила от началото на 2024 г. за големи компании от обществен интерес с над 500 служители, последвани от компании с повече от 250 служители или 40 милиона евро приходи през 2025 г. и се предвижда да влезе в сила за листвани МСП през 2026 г.

Труден баланс

EFRAG, частна асоциация, финансирана с мнозинство от ЕС, получи мандат от Европейската комисия през юни 2020 г. да подготви нови стандарти на ЕС за отчитане на устойчивостта, включително за МСП, които са предприятия от обществен интерес, или такива с ценни книжа, търгувани в ЕС. Организацията беше помолена също така да разработи доброволни стандарти за отчитане на устойчивостта за некотирани МСП.

EFRAG публикува своите проекти за представяне на новия стандарт за МСП, включително стандарти както за МСП от обществен интерес (ESRS LSME), така и за доброволни стандарти за други МСП (VSME), и стартира обществена консултация относно стандартите през януари 2024 г.

В отговора си на консултацията ESMA призна, че от EFRAG се изисква „да намери труден баланс“ между справяне с проблемите на пропорционалността при определяне на изискванията за докладване на устойчивостта за по-малките предприятия и необходимостта да се осигури прозрачност и надеждност на информацията на инвеститорите. Регулаторът отбеляза, че предложените стандарти „постигат адекватно балансът между съображенията за пропорционалност и защита на инвеститорите“, предмет на целеви промени, предложени от ESMA.

Докладване на МСП

Една от основните промени, предложени от ESMA, е свързана със задълженията за докладване на МСП за положителни въздействия и възможности, свързани с устойчивостта. Регулаторът отбелязва, че докато всички субекти са длъжни да докладват за рискове и неблагоприятни въздействия, изискванията за разкриване на възможности са по-големи за по-големите компании, а изискванията на МСП за докладване на въздействието са ограничени до неблагоприятни въздействия.

Един от ключовите проблеми, предложени от ESMA за този подход, е рискът от зелено измиване, тъй като докладването на положително въздействие и възможности ще се извършва извън структурата на CSRD и без предпазните мерки на правилата за докладване на устойчивостта.

“Съществува риск положителните твърдения за въздействията и възможностите за устойчивост да бъдат представени извън декларацията за устойчивост и следователно няма да бъдат обект на уверение и съответствие със специфични изисквания за докладване”, посочват от ESMA.

За да отговори на тези рискове, ESMA предложи компромисен подход за ESRS за МСП, като например изискване за „кратко описание на съществени положителни въздействия в оценката на съществеността“ и оповестяване на възможностите в обобщен текст, като същевременно позволява по-подробна информация на доброволна основа.

ESMA също така препоръча допълнителна оценка от страна на EFRAG относно оперативната съвместимост на ESRS за МСП и международните стандарти за отчитане на устойчивостта, особено тези на ISSB и GRI, като отбеляза, че предложеният стандарт за МСП изключва някои изисквания за оповестяване.