11.06.2024

Замърсяване на водата – какво прави ЕС за възстановяване на реките, езерата и моретата

Месеците на необичайно високи валежи възстановиха нивата на подпочвените води в много части на Европа, компенсирайки заплахата от недостиг поне в краткосрочен план. Въпреки това Европа все още е изправена пред множество предизвикателства във връзка с този важен ресурс, като замърсяването е сред най-сериозните, съобщава Евронюз.

Замърсяването на подземните води нараства от десетилетия

След десетилетия на лошо управление европейските реки, езера и морета в момента са замърсени от различни източници, включително селското стопанство, промишлеността и отпадъчните води от остарялата инфраструктура за пречистване на канализационни системи. Изменението на климата, намаляващото биоразнообразие и деградацията на екосистемите изострят проблема.

Замърсяването на водата представлява значителен риск за човешкото здраве. То спомага за разпространението на болести като холера и дизентерия и може да причини други, дългосрочни заболявания. Освен това може да има отрицателни последици за околната среда и икономиката, по отношение на загуба на приходи от туризъм и намалена селскостопанска производителност. Замърсяването засяга и индустриите, разчитащи на източници на чиста вода.

Някои от статистиките са изключително мрачни. Например 28% от подземните води в Европа са замърсени. Това е мястото, откъдето идва по-голямата част от питейната вода. На компаниите за комунални услуги струва милиарди евро да премахнат нитратите и пестицидите, за които вина имат главно съвременните земеделски практики.

Замърсяването идва и от градската среда, пластмасите, канализацията и охлаждащата вода от електроцентралите. Оттичането неизбежно се озовава в общите водни пътища, както разкрива друга тревожна цифра: 22% от потоците, реките, езерата и моретата в Европа са засегнати.

Подробна статистика

 • Общите екологични разходи за замърсяване с азот се оценяват на между 70–320 милиарда евро годишно в ЕС.
 • През 2022 г. 85,7% от местата за къпане са оценени като отлични в ЕС и минималните стандарти за качество на водата са спазени в 95,9% от местата.
 • Небезопасната вода убива повече хора всяка година, отколкото войната и всички други форми на насилие взети заедно.
 • 81% от морските води, 31% от крайбрежните води, 36% от реките и 32% от езерата в ЕС са еутрофни – това е свръхрастеж на растения като водорасли, причинен от твърде много нитрати, които след това задушават други представители на флората и фауната.
 • 22% от повърхностните водни тела в Европа и 28% от площта на подземните води са значително засегнати от дифузно замърсяване от селското стопанство, както от хранителни вещества, така и от пестициди.
 • 230 000 тона пластмаса навлизат в Средиземно море от наземни източници всяка година; освен това 20 000 тона идват от дейности по корабоплаване.
 • Европейците са загрижени за замърсяването, като 69% го смятат за основна заплаха за тяхното водоснабдяване.

Възстановяване на водните пътища на Европа

Справянето с тези проблеми изисква широкообхватни и динамични реакции от множество сектори. Като отправна точка срещу замърсяването трябва да се противодейства при източника с устойчиво земеделие, по-добро пречистване на отпадъчните води, по-малко пластмасови отпадъци и възстановяване на екосистемите.

Пътят към решенията е заложен в всеобхватни политики на Европейската комисия. Директивата за водата на ЕС регулира езерата и реките, докато Директивата за питейната вода подобрява качеството на нашата чешмяна вода. Европейската Зелена сделка включва план за действие за нулево замърсяване за подобряване на законодателството за предотвратяване на замърсяването.

Предприетите действия

 • Рамкова директива за водите – задължава държавите-членки на Европейския съюз да постигнат добро качествено и количествено състояние на всички водни обекти.
 • Директива за пречистване на градски отпадъчни води – определя стандарти за пречистване на отпадъчни води за защита на водната среда.
 • Директивата за нитратите – има за цел да защити качеството на водата в цяла Европа чрез предотвратяване на нитрати от селскостопански източници, които замърсяват подземните и повърхностните води, а също и чрез насърчаване на използването на добри земеделски практики.
 • Директивата за питейната вода е основният закон на ЕС относно питейната вода – засяга достъпа до и качеството на водата, предназначена за консумация от човека, за защита на човешкото здраве.
 • Директива за водите за къпане – има за цел да защити околната среда и здравето на европейците чрез постигане на добро качество на водите за къпане в целия ЕС.
 • Директива за стандартите за качество на околната среда – има за цел да постигне добро химично състояние на повърхностните води.