30.05.2024

КЕВР глоби “Ей И Ес – 3С Марица Изток I” за несподеляне на вътрешна информация

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов наложи имуществена санкция от 10 000 лв. на “Ей И Ес – 3С Марица Изток I” ЕООД за нарушение на член 4 от Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), съобщиха от регулатора.

Дружеството не е оповестило публично вътрешна информация за непланирана недостъпност на негово съоръжение за производство на електроенергия, което е било задължено да направи на платформата за публикуване на вътрешна информация на Българската независима енергийна борса. Случаят е от 18 октомври 2023 г., уточняват от КЕВР.

Съгласно изискванията на чл. 4 от REMIT всички участници на пазара за търговия на едро с енергия, регистрирани в Централизирания европейски регистър на енергийните пазарни участници, оповестяват публично, навременно и ефективно вътрешна информация, включително планирани или непланирани спирания на производствените си съоръжения. Целта е информацията да достигне до възможно най-широк кръг от заинтересовани страни, като по този начин се гарантира прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Нарушението на чл. 4 от Регламент (ЕС) №1227/2011 се санкционира по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Дружеството е приело и не е обжалвало наложената от регулатора санкция.

Първа санкция

Това е първата наложена санкция на КЕВР за неспазване на чл. 4 от REMIT. Комисията работи активно по установяването и на други нарушения на чл. 4 от Регламента от страна на участници на пазара за търговия на едро с енергия, се посочва още в съобщението.

Регламент (ЕС) № 1227/2011 за целостта и прозрачността на енергийния пазар на едро (REMIT) е регламент на ЕС, приет през 2011 г., който е предназначен да установи общи правила на всички европейски пазари на електроенергия, като по този начин подкрепя откритата и честна конкуренция на европейските енергийни пазари на едро.

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) в Насоките за прилагане на REMIT разяснява, че за постигане на ефективно разкриване, съгласно член 4 от REMIT, информацията следва да се оповестява с помощта на платформа за разкриване на вътрешна информация (Inside Information Platform), т.е. електронна система за предоставяне на информация, която отговаря на минималните изисквания за качество и позволява на множество пазарни участници да споделят информация с широката общественост. Вътрешната информация трябва да се разкрива по такъв начин, че да може да бъде разпространена чрез безплатен достъп до възможно най-широка общественост на недискриминационна основа. Публикуването на вътрешна информация чрез централни платформи, които събират спешни пазарни съобщения (UMM) от пазарни участници, се счита за ефективно оповестяване на вътрешна информация.

ТЕЦ “Ей И Ес Марица Изток I” е топлоелектрическа централа в Гълъбово, България. Тя е собственост на американската компания “Ей И Ес Корпорейшън”.