22.05.2024

Коя страна от ЕС има най-екологична икономика?

Кръговата икономика се превърна в ключов модел в стремежа на държавите да опазват околната среда, като същевременно насърчават икономическия растеж. Основната цел е повторно използване и рециклиране на съществуващи материали и продукти възможно най-дълго.

Нов доклад на мрежата за кръгова икономика (CEN) и Националната агенция за нови технологии, енергия и устойчиво икономическо развитие (ENEA) сравнява петте най-големи икономики в ЕС и техния ангажимент за устойчиво производство и потребление, предава Евронюз.

Ето как се сравняват Италия, Франция, Германия, Испания и Полша по отношение на управлението на отпадъците, иновациите и екологичната устойчивост.

Италия има най-ефективната кръгова икономика

Докладът на CEN и ENEA установи, че Италия има най-ефективната кръгова икономика от петте държави. Проучването сравнява страните от ЕС, използвайки пет категории: производство и потребление; управление на отпадъците; вторични суровини; конкурентоспособност и иновации; екологична устойчивост.

Докато различните страни се отличаваха в различни категории, Италия оглави общото класиране с 45 точки. Втора е Германия с 38 точки, следвана от Франция с 30 точки. Полша и Испания получиха по 26 точки.

Испания има най-ниското потребление на материали в ЕС

От петте класирани държави Испания е имала най-ниското потребление на материали на жител през 2022 г. от 9,8 тона. На второ място е Италия с 12,8 тона на жител, следвана от Франция, Германия и Полша.

Полша обаче се представя най-добре, когато става дума за производство на градски отпадъци с 365 килограма на жител в сравнение с 593 килограма на глава от населението в Германия, което е по-високо от средното за ЕС ниво.

Италия е на първо място в ЕС по управление на отпадъците

Освен че се класира на първо място като цяло, Италия излезе на първо място в категорията за управление на отпадъците. Според доклада процентът на рециклиране на градски отпадъци в Италия е нараснал с 3,4% между 2017 г. и 2022 г.

През 2022 г. степента на рециклиране в страната е била 49,2 процента, много близо до целта от 50 процента, определена от Рамковата директива за отпадъците за 2020 г. Тази цел се увеличава до 55 процента през 2025 г.

Германия се отличава специално с рециклирането на градски отпадъци с 69,1 процента в сравнение със средна стойност за ЕС от 48,6 процента.

Франция използва най-добре вторичните суровини

Третата категория разглежда степента на кръгово използване на материали, съотношението на материалите, възстановени и върнати обратно в икономиката, в сравнение с общите материали, използвани от дадена държава.

Най-добро представяне сред анализираните страни отбелязва Франция (19,3 на сто), въпреки спад от 0,2 процентни пункта спрямо 2018 г. Италия записва 18,7 на сто, което е високо постижение, но остава по същество статично през последните пет години.

Германия е малко над средното ниво за ЕС с 13 процента, докато Полша (8,4 процента) и Испания (7,1 процента) са под него.

Германия е на първо място по конкурентоспособност и иновации

Германия излезе на първо място в категорията за конкурентоспособност и иновации с най-високи инвестиции в дейности на кръговата икономика от изследваните страни. Страната е похарчила 31,5 милиарда евро през 2021 г., следвана от Франция с 20,4 евро и Италия с 12,4 евро.

Между 2017 г. и 2021 г. и петте държави отбелязват ръст на инвестициите с изключение на Франция.

По отношение на заетостта Германия е на първо място със 785 000 работници, заети с работни места, свързани с кръговата икономика през 2021 г., докато Италия има 613 000, а Франция – 524 000.

Германия има най-нисък отпечатък на потребление, но най-високи емисии на парникови газове

Що се отнася до потребителския отпечатък – въздействието върху околната среда и климата от потреблението на стоки и услуги – Германия се оказа най-устойчива със стойност от 95 в сравнение с 98 за Франция и 104 за Италия, което е и средното ниво за ЕС през 2021 г.

През последните пет години Италия, Франция и Германия са намалили потреблението си, докато Испания и Полша са го увеличили.

По отношение на годишните емисии на парникови газове от производствени дейности на глава от населението през 2022 г. Франция и Испания са с най-ниски показатели –съответно  с 4861 kg CO2 и 4,925 кг CO2.

Полша и Германия обаче отчитат значително по-високи стойности от 9 587 kg CO2 и 7,392 кг CO2. През последните пет години всички анализирани държави са регистрирали намаление на емисиите на парникови газове. Германия е на първо място с 15% спад, следвана от Испания с 13% и Франция с 8%.

Емисиите са намалели само в Италия и Полша с 1 процент.