22.04.2024

Култура на принадлежността ‎

Принадлежността е усещането на човек за приемане в дадена група или работна среда. На работното място това не се случва от само себе си, а трябва да бъде подхранвано постоянно. Принадлежността има силна връзка с ангажираността и мотивацията на работното място. Тя влияе директно по отношение на задържането и мотивацията на служителите в компанията.

Приобщаващи политики

Разнообразието не съществува без приобщаване. Служителите, които се чувстват включени, е по-вероятно да бъдат положително ангажирани в организацията. Културата на приобщаване включва създаване на среда, в която всеки се чувства добре дошъл, уважаван и ценен. Създаването на приобщаваща политика на работното място е от съществено значение – гaранция, че всички се третират еднакво и имат чувство за принадлежност.

Нужно е общо разбиране какво означава приобщаване и защо темата е важна. Всички в компанията, а не само мениджърите, трябва да са ангажирани, за да има видими положителни резултати.

Усещане за безопасност

На местата с висока култура на принадлежност е високо поставено усещането за безопасност. Хората се чувстват удобно да говорят свободно. Принадлежността означава, че хора с различен пол, възраст и възможности имат място в екипа и могат да допринасят равностойно. Мениджърите трябва да бъдат справедливи и не бива да има микроагресии на работното място.

Използване на прякори, мръщене или други изражения на лицето като отговор за неразбиране също могат да се счетат като поведения на микроагресия.

Ресурсните групи увеличават усещането за принадлежност. Те са ръководени от и обединяват служители, които споделят интерес към конкретно измерение на разнообразието.

Липса на приобщаване

Има случаи, в които човек обича работата си и се справя добре с нея, но няма усещане, че принадлежи. Това може да продължи известно време, но евентуално продължават напред и приемат позиции в други компании.