15.03.2024

Метанът и въглищният сектор остават основните препятствия за климата в Европа

Европейският съюз е отговорен за отделянето на повече метан от въглища, отколкото от други изкопаеми горива поради продължаващите минни дейности в Европа, недостатъчните мерки и наследството от изоставени мини, пише Euractiv.

Европа има дълга история на широкомащабен добив на въглища и докато ЕС се опитва да премине към по-чисти алтернативи, независимо дали става въпрос за природен газ или възобновяеми източници, въглищата остават най-замърсяващото използвано гориво и най-големият източник на емисии на метан в блока.

Метанът е огромен двигател на глобалното затопляне и в продължение на 20 години е имал въздействие 80 пъти по-голямо от CO2. Освен въглерода, метанът е вторият най-важен парников газ.

За ЕС справянето с емисиите на метан означава справяне също така и със селскостопанските емисии – емисии от едър рогат добитък, метан, отделян от земята при обработка, а също и от депа за отпадъци. Но използването на изкопаеми горива остава на първо място в черния списък.

75% намаляване на емисиите на метан от изкопаеми горива до 2030 г. е наложително, за да спрем затоплянето на планетата до опасно ниво“, казва Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

В световен мащаб емисиите на метан нарастват, достигайки 120 милиона тона през 2023 г., въпреки че МАЕ прогнозира спад през следващите години. Производството на петрол продължава да бъде с най-големия индивидуален принос за ситуацията.

В Европа с най-голям дял за емисиите на метан от изкопаемите горива са въглищата – 815 000 тона, според Метановото проследяване на МАЕ за 2023 г. За сравнение 589 000 тона идват от газ и 224 000 тона от нефт.

Тези цифри са само от активни операции – изоставените въглищни мини продължават да отделят още 235 000 тона метан годишно. Метанът се образува при работа с въглища – парниковият газ е присъщ на това гориво.

Метанът е отговорен за една девета от годишните емисии на най-замърсяващата страна в блока – Германия, на 20-годишна база.

Въглищните мини продължават да имат право да отделят огромни количества метан във въздуха, въпреки че има доказани решения за предотвратяването на този процес“, казва Сабина Асан, анализатор на метана в мозъчния тръст за чиста енергия Ember.

Какви са взетите мерки?

Емисиите на метан от изкопаеми горива се считат за най-лесното за преодоляване препятствие. Справянето обаче със селското стопанство и депата за отпадъци се приема за доста по-чувствително от политическа гледна точка.

На глобално ниво държавите са поели ангажимент да намалят метана с 30% до 2030 г.

Това намерение беше подновено на COP28 в Дубай и подкрепено дори от големи играчи в нефтената и газовата индустрия. Американската агенция за околната среда EPA също обяви строги правила за метана.

Въпреки това ЕС прие най-изчерпателния правилник до момента: Регламентът за метана, неофициално договорен точно преди COP28, който ще влезе в сила стъпка по стъпка от 2025 г.

Докладът на МАЕ е още едно напомняне и потвърждение, че ЕС спешно се нуждае от Регламента за метана и че глобалните мерки трябва да бъдат допълнително разширени“, казва Юта Паулус, евродепутат от Зелените, която ръководи преговорите на блока за правилата за метан.

От 2025 г. подземните въглищни мини — където метанът се натрупва под земята и се отделя в атмосферата — вече няма да могат да изпускат мръсния въздух. Както при производството на нефт и газ, метанът трябва да бъде изгорен, преди да може да бъде освободен.

Освен това от 2025 г. страните от ЕС трябва да започнат да проследяват своите изоставени и затворени въглищни мини, които отделят поне една шеста от метана, свързан с въглищата.

Тези емисии трябва да се измерват от 2026 г. нататък.

След това, през 2030 г., регламентът на ЕС за метана ще влезе в сила изцяло и емисиите на метан от топлинни въглища, използвани във въглищни електроцентрали, ще бъдат ограничени до три тона метан на 1000 тона добити въглища. Старите мини пък трябва да бъдат окончателно спрени.

Що се отнася до коксовите въглища, които се използват при производство на стомана, регламентът на ЕС за метана все още не е определил праг за емисиите на метан.

Европейската комисия ще трябва отново да разработи правила относно този въпрос. Регламентът гласи, че изпълнителната власт на блока трябва да представи ограничения за изпускане на метан от вентилационни шахти за мини за коксови въглища до 2027 г.