28.06.2024

Министерството на енергетиката обяви процедура по НПВУ за съхранение на енергия

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедурата за изграждане на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници” (RESTORE) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целта ѝ е да осигури възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в енергийния микс на страната като едновременно с това се изгради и необходимата инфраструктура за нейното съхранение.

„Изграждането на съоръжения за съхранение е от ключово значение за ефективното балансиране и управление на електроенергийната система. Успешното изпълнение на настоящата процедура ще гарантира сигурността и стабилността на електроенергийната система. Ще се осигури и възможност за интегриране на електроенергията, произведена от възобновяеми източници на пазара в страната и региона“, подчерта министърът на енергетиката Владимир Малинов. По неговите думи, това ще съдейства за устойчивото развитие на сектора на възобновяемата енергия.

Общият размер на безвъзмездното финансиране е близо 1.2 млрд. лв. Безвъзмездната финансова помощ не трябва да надвишава 50% от допустимите разходи, но не повече от 371.6 хил. лв. (без ДДС) за всеки мегаватчас използваем енергиен капацитет, предвиждат правилата по процедурата.

В рамките на инвестицията ще бъде подкрепено изграждането и въвеждането в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници с поне 3000 MWh използваем енергиен капацитет.