08.04.2024

Многообразието в бордовете на компаниите в Европа

През ноември 2022 г. Европейският съюз (ЕС) прие Директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на публични дружества. Директивата цели постигане на баланс между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. До юни 2026 г. всяка борсова компания в Европейския съюз трябва да има най-малко 40% жени неизпълнителни директори или да има представителство на жени като изпълнителни и неизпълнителни директори от поне 33%.

Готовността за изпълнение

Две години преди директивата да влезе в сила, организацията European Women on Board (EWOB) е направила изследване за готовността на държавите-членки да я прилагат. Държавите, които вече са започнали подготовка и са си поставили незадължителни цели вече наблюдават резултати. Някои от тях вече достигат, а други надхвърлят заложените в директивата проценти.

Има, обаче, несъответствие между тези и другите държави, които още не са започнали да работят в посока прилагане на директивата. Сред деветте държави, които не са предприели още никакви мерки в тази посока е и България. Останалите са Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Малта и Словакия.

Жените в бордовете

По актуална статистика към май 2023, в България жените в бордовете са 18%. В съседна Румъния те са 22%, а в Гърция 26%. Въпреки че може да се очаква да има повече жени в управителните съвети в доминирани от жени икономически сектори, това не е така. Жените директори остават недостатъчно представени както в доминираните от мъже, така и в доминираните от жени индустрии.

Ролята на жените в бордовете също има значение. Това се отразява във факта, че жените са слабо представени в най-влиятелните роли в борда. Докато 45% от проучените 9701 компании имат жени-членове на борда без изпълнителни функции, едва 15% са жените председатели на бордовете в 917 компании, а 9% са жените председатели на надзорния съвет, съответно в 288 компании.

Многообразие в бордовете

Освен по пол, многообразието в бордовете в Европа остава предимно хомогенно откъм възраст и националност. Проучването включва 17 държави от ЕС, в които 54% от членовете на бордовете са на и над 60 годишна възраст. В по-голямата част от бордовете преобладават местни представители, а значително по-малък процент са чужденци. Двете крайности са Италия, в която 87% от бордовете са съставени от италианци, и Люксембург, където пък 82% са чужденците.

Разнообразието в бордовете без включване и приобщаване, води до загуба на ресурси и талант. Следователно организациите трябва да се съсредоточат отвъд численото представяне, за да насърчават отворена среда, която насърчава разнообразието от идеи.