27.04.2024

Нови правила за компаниите с грижа за околната среда и зачитане на човешките правa

На последната пленарна сесия тази седмица, Европейският парламент прие Директивата за надлежна проверка (CSDDD). С това решение се стигна до приемането на общ европейски стандарт, който да задължи бизнесите да управляват по-добре рисковете, свързани с нарушаването на човешките права в глобалните вериги на доставки, както и въздействието върху околната среда.

Компаниите заедно с техните партньори, ще трябва да предотвратяват неблагоприятното си въздействие върху правата на човека и околната среда, не само нагоре и надолу по веригата на доставки, но и в дейности, свързани с продажби, производство и дистрибуция.

Обхват

Правилата ще се прилагат за компании от ЕС с над 1000 служители и световен оборот над 450 милиона евро. Сред задълженията са компаниите да интегрират надлежна проверка в своите политики, да подобрят бизнес моделите си, да обследват веригите на доставките, както и да подкрепят малките и средните предприятия, с което да гарантират, че се спазват задължителните изисквания.

Компаниите ще трябва да изготвят стратегически планове за климатичен преход, които да насочат техните бизнес модели към съответствие с лимита на глобалното затопляне от 1,5°C, както е посочено в Парижкото споразумение.

Прозрачност и защита за заинтересовани страни

За да се осъществи прозрачност и яснота за правилата, ще бъде предоставена онлайн информация, която да улеснява компаниите за новите изисквания. Очаква се и създаването на надзорен орган, който ще може да разследва и налага санкции за компаниите, които не спазват правилата, както ще има повече прозрачност чрез прилагане на глоби в размер до 5% от годишния глобален оборот и публично оповестяване на компаниите, които не са спазили задълженията си.

Директивата ще разясни съществуващите правила на държавите-членки на ЕС относно задълженията за защита на човешките права и ще осигури ефективна защита на потенциално засегнатите хора от неблагоприятно въздействие на компаниите.

Какво следва?

Следващата стъпка е членовете на ЕС да одобрят финалния текст през май, като се очаква Директивата да влезе в сила в следващите 3 или 4 години в зависимост от големината на компанията и годишния оборот.

Въпреки че броят на компаниите, които са обхванати от Директивата наброява около 5500 компании в ЕС, задължителните правила за надлежна проверка вече са факт в страни като Германия, Франция, Кралство Нидерландия, Норвегия. Тези правила показват стремежа за промяна към по-отговорни бизнес модели, които ще намалят експлоатацията на хората и ресурсите, и ще допринесат към устойчиво развитие с грижа за хората и планетата.