26.04.2024

Парламентът отпусна на “Мини Марица Изток” ЕАД по 250 млн. лв. годишно за срок от 4 г.

Парламентът задължи Министерския съвет да осигури от държавния бюджет средства на „Мини Марица Изток“ ЕАД в размер на 250 млн. лева годишно за срок от четири години с цел обезпечаване на дейности по техническа рекултивация на нарушени терени на находище „Източно маришки въглищен басейн”.

Решението беше прието със 168 гласа „за“, 2 „против“ и 38 „въздържал се“, предава БТА.

Първоначално в проекторешението се предлагаше на „Мини Марица Изток“ да бъдат осигурени по 200 млн. лева годишно за периода 2024-2029 г., т.е. за пет години. Впоследствие беше прието да бъдат отпуснати по 250 млн. лева годишно, но за четири години.

Също така беше записано, че средствата ще се предоставят само и единствено при условието, че дейностите по рекултивация се извършват единствено от „Мини Марица Изток“ ЕАД, като не се допуска възлагане или преотдаване на дейности на частни дружества и/или дружества с държавно или общинско участие.

В мотивите на проекторешението е посочено, че драстичното намаление на електропроизводството от въглищни мощности през изминалата 2023 г. и в началото на настоящата 2024 г. се е отразило крайно неблагоприятно на дейността на „Мини Марица Изток“ ЕАД. Занижените заявки за въглища на топлоелектрическите централи и перспективите за бъдещата им работа, налагат предприемането на мерки за съхраняване жизнеспособността на дружеството за обезпечаване своевременното изпълнение на дейностите и мероприятията по затихване на въгледобива и възстановяване на нарушените терени в находището „Източно маришки въглищен басейн“.

Отложиха с една година либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители

В хода на дебата беше прието от Пътната карта за климатична неутралност на Република България да отпадне от дневния ред.

Депутатите също така отложиха с една година либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители. Беше направено предложение, с което либерализацията да се отложи с три години, но то беше отхвърлено.

Народното събрание гласува Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да провежда производството и да определя компонента от регулираната цена на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти за регулаторния период, който започва от 1 юли 2025 г.

Депутатите записаха, че в срок до 30 юни 2025 г. крайните снабдители ще сключват договор за компенсиране с Фонд “Сигурност на електроенергийната система”. До 31 май 2025 г. КЕВР и Министерството на енергетиката ще провеждат информационни и разяснителни кампании за битовите крайни клиенти относно ползите от либерализацията на пазара, възможностите за избор на краен доставчик и възможностите за компенсиране на цените на битовите крайни клиенти.

Парламентът реши до 1 януари 2026 г.  КЕВР да представя на Европейската комисия доклад за оценка на напредъка към постигане на ефективна конкуренция между доставчиците и прехода към пазарно обусловени цени за битови клиенти.