30.05.2024

Правата на човека и изграждането на устойчиви вериги за доставка

Кръгла маса събра представители на бизнеса, национални и международни институции и неправителствения сектор в открита дискусия по темите, свързани с правата на човека и изграждането на устойчиви вериги за доставка. Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН си партнира с ОССЕ, Съвета на Европа и Немското бюро за помощ по въпросите на бизнеса и правата на човека за повишаване на осведомеността за ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация.

Кръглата маса последва конференцията на тема „Засилване ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация във веригите за доставки”, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора.

„Трафикът на хора става все по-сериозен проблем не само в Европа, но и в света. 40% от всички случаи са свързани с трудова експлоатация. 245 млрд. долара годишно се генерират от тази нелегална индустрия, а 76 млрд. са свързани с насилствен труд в частния сектор. Има нужда да се подобри отчетността и прозрачността във веригите на доставки“, заяви Петя Несторова, изпълнителен секретар към Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа.

Зачитането и опазването на правата на човека е първият основен стълб на принципите на Глобалния договор на ООН. Осигуряването им влиза и в изискванията на европейските директиви, включително и новоприетата CSDDD.

Подкрепа за бизнеса

Директивата за комплексна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD) въвежда задължения за бизнеса, свързани с правата на човека и околната среда и засяга не само оперативната дейност на самите компании, но и дейностите на техните дъщерни дружества и тези на партньорите им по веригите за доставки.

„В свят, в който предприятията играят все по-важна роля в оформянето на обществата и икономиките, тяхното влияние се простира през граници и индустрии. Глобализираният характер на днешната верига за доставки означава, че действията на една компания могат да се разпространят в множество държави и да повлияят на безброй животи. Българската мрежа на Глобалния договор на е тук да подкрепи бизнеса“, заяви Дарина Георгиева, Изпълнителен Директор на Българската Мрежа при откриването на кръглата маса.

Малте Древес от Немското бюро за помощ – правителствена агенция, която подкрепя немския бизнес в прилагането на процеси за надлежна проверка на правата на човека – разказа какво е практическото значение на спазването на човешките права в контекста на модерния бизнес и текущата регулативна рамка.

Ивана Цветкова от Мрежата на Глобалния договор представи многообразието от възможности, инструменти и познание, които местната мрежа предоставя на своите членове, за да ги подпомогне в изграждането и развитието на техните устойчиви бизнес стратегии. Експертизата на най-големия световен форум за устойчиво развитие е на разположение за българските компании и чрез различните обучения и материали, които Мрежата предлага.

Габриела Георгиева от Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия разказа за Насоките на ОИСР във връзка със спазване правата на човека и работата, а Соня Миклай, Управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара сподели повече за ролята на търговските камари за разпространението на добрите практики и добрия опит в сферата на устойчивото развитие.

Анна Панчева и Диана Костова от Кауфланд България се включиха да разкажат за това как компания с над 7 000 служители адресира темата за правата на човека през призмата на равнопоставеността и многообразието. Колегите от един от най-активните членове на Българската мрежа на Глобалния договор коментираха и работата си с партньорите си по веригата за доставки и предизвикателствата – пожелателните договорни клаузи да бъдат реално интегрирани в бизнес процесите по цялата верига на стойността.

Практически стъпки

В края на събитието Ивана Цветкова, Малте Древес и Ернеста Русева от Националната Комисия за борба с трафика на хора въвлякоха публиката в интензивна дискусия за практическите стъпки към спазване на правата на човека – какви са стратегиите и инструментите за ефективна надлежна проверка на бизнес операциите, вкл. задълженията за докладване и подготовката за одит.

Абсолютно единодушие имаше за нуждата от навременно транспониране на европейските регулации у нас и ясно определяне на институционалните задължения и ангажимента на публичния сектор.  А едно от най-важните послания и на институционалната конференция, и на кръглата бизнес маса, е задължителността от сътрудничество между всички заинтересовани страни – правителството, частния сектор и гражданското общество.

„Българската мрежа на Глобалния договор е на разположение да подпомага отговорния бизнес у нас с инструменти и познание в сферата на устойчивото развитие, включително спазването на човешките права. Благодаря за инициирането на този така важен диалог, надяваме се разговорът да продължи“, заключи Дарина Георгиева.