16.05.2024

Преглед на медиите 16.5.2024 (четвъртък)

1. КРИБ

zdrave.net – При по-високи заплати в КТД може да се стигне до освобождаване на персонал и фалити на болници

Публикувана: 16.05.2024 13:10

Преговорите за обсъждане на новия Колективен трудов договор (КТД) в сектор „Здравеопазване“ да се водят след създаването на работна група, в която да се включат страните по КТД. Това предлагат работодателски организации в отговор на обвинението от страна на синдикатите за саботаж на преговорите . В отворено писмо работодателите предлагат въпросната работна група да изготви доклад с преглед на състоянието на лечебните заведения, които не са достигнали равнището на заплащане, предвидено в настоящия КТД. На базата на този доклад пък следва да се договорят равнища на заплащане, които кореспондират на обективните възможности на лечебните заведения, както и на възможностите им да осигурят финансиране по устойчив начин, смятат работодателите. Ето и пълния текст на отвореното писмо: Във връзка с разпространено от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) писмо, с което работодателите са обвинени в саботаж на преговорите за обсъждане на нов отраслови колективен трудов договор (ОКТД) в здравеопазването за периода 2024-2026 г., работодателите в здравеопазването, членуващи в представителните на национално равнище организации на работодателите в България, желаем да информираме гражданите за следното: На 7 март 2024 г., по инициатива на синдикатите в отрасъл здравеопазване стартира процедура по преговори за обсъждане текста на нов ОКТД в здравеопазването. Действието на ОКТД за 2022-2024 г. изтече на 12 април 2024 г. Общ проект на синдикалните организации, съгласно изискванията на Кодекса на труда, беше представен на работодателските организации на 10 април 2024 г. Действащият до 12 април 2024 г. ОКТД в здравеопазването предвиждаше страните по него на всеки 6 месеца да провеждат съвместно заседание, в рамките на което да проследяват неговото изпълнение, като се посочат клаузите, при чието изпълнение са възникнали трудности, обсъждат се причините за неизпълнението, набелязват се конкретни мерки, действия и срокове за изпълнение. В хода на процедурата за обсъждане на нов ОКТД 2024-2026 г. представителните организации на работодателите, които не са били страна по ОКТД 2022-2024 г., поискаха протоколи от проведените заседания, както и информация за равнищата на изпълнение на вече договорените минимални възнаграждения, с оглед подпомагане формирането на преговорна позиция. Такава информация не е предоставена и до настоящия момент. На 25 април 2024 г. беше получено писмо от Министъра на здравеопазването, съдържащо информация относно достигнатите равнища на средни основни месечни заплати по категории персонал, което, както е посочено в писмото, дава отклонение и не отразява с точност основните заплати по договор. Видно от писмото е, че голям дял от лечебните заведения не са достигнали равнищата на заплащане, договорени в ОКТД 2022-2024. В писмото правилно се отбелязва и че голяма част от държавните и общинските болници не са в добро финансово състояние и трудно биха се справили с увеличение на основните работни заплати, предвидени в предложения от синдикалните организации проект за ОКТД 2024-2026 г. Предложението на синдикатите е за ново увеличение на основните работни заплати с около 25% спрямо „договорените“ през 2022 г., при което отново напомняме, че работодателските организации не подписаха ОКТД през 2022 г., с изключение на една работодателска организация. Въпреки че, съгласно Кодекса на труда и утвърдените от Международната организация на труда стандарти, отрасловият КТД има действие единствено спрямо страните по него и членуващите в тях предприятия/работници и служители, през м. февруари 2023 г., Законът за здравното осигуряване (чл. 55) беше изменен, като заложи изискване основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, да бъдат не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”. Така на практика ОКТД в Здравеопазването се разпростира по силата на закон, в противоречие с чл. 51б на Кодекса на труда! Нещо повече, в чл. 459а на Националния рамков договор (НРД) са предвидени сериозни административни санкции за неизпълнение на заложените размери на основните заплати в Браншовото споразумение от 2022 г., а именно – „финансова неустойка“ за всеки работодател  от бранш „Здравеопазване“ в размер от 200 до 500 лв. за всеки отделен случай. За повторно нарушение „финансовата неустойка“ е в размер от 500 до 1000 лв. за всеки отделен случай. При това непочиващо на никакви анализи на състояние на държавните и общинските болници в страната, както и при пълната липса на съгласуване на тези нормативни изменения с тях в качеството им на основни работодатели в здравеопазването, предвид финансовото състояние на повечето от държавните и общински болници в страната, въвеждането на задължителни минимални размери на основните трудови възнаграждения би имало негативен ефект не само върху функционирането на цялата здравна система, но и върху самите медицински специалисти. С тези непосилни финансови тежести, налагани популистки отвън, лечебните заведения неминуемо ще бъдат принудени да съкратят част от персонала, ще ограничат други разходи – за инвестиции в нова апаратура, за лекарства и консумативи, което ще доведе до по-малко приходи, ще се отрази на лечението на пациентите, а впоследствие и до реален риск от фалит. Всичко това означава за значителна част от медицинските специалисти риск от загуба на работното място, вместо увеличаване на възнаграждението, а за пациентите – липса на достъп до медицинска помощ в същото или в най-близко населено място. Така, в стремежа към силово налагане на необосновани и некоординирани популистки цели, се създава реална опасност за фалити на действащите от десетилетия общински и държавни болници в България. Да не забравяме, че населението ни е застаряващо, бедно и за голяма част от хората – работещи и пациенти, е немислимо да сменят местожителство или да търсят лечение в друг град. Работодателите са заинтересовани много повече от синдикалните организации да заплащат на служителите си високи заплати, но това е въпрос на точни разчети за приходи и разходи, включително задълженията за осигуровки и данъци към държавния бюджет. Разчетите към днешна дата показват следното: Увеличението в цената на клиничните пътеки, клиничните процедури и амбулаторните процедури е 8-10%. Увеличението в размерите на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти в предложения нов ОКТД е 25-30% спрямо предишния. Считаме, че акцентирането само на промени във възнагражденията, колкото и мотивите за това да изглеждат благородно, не могат да се осъществят реално без цялостна реформа на здравната система, без сериозни промени в нейната организация, финансиране и управление. Увеличаването на  размера на основните заплати трябва да е естествен резултат от извършените промени в организацията, структурирането и финансирането на здравноосигурителната система. Сегашният модел на финансиране на лечебните заведения като философия и съдържание изигра своята роля и „благодарение“ на многото политически и други решения силно се деформира, а като цяло е неефективен. Поради горните причини, работодателската страна в преговорите предложи следната процедура за продължаване на преговорите за обсъждане на ОКТД „Здравеопазване 2024-2026“: 1. Създаване на работна група, с участие на страните по ОКТД „Здравеопазване“ и привличане като участници със статут на наблюдатели представители на Българския лекарски съюз, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Националната здравноосигурителна каса. Привличането на участници, които не са страна по ОКТД, е обусловено от начина на финансиране на лечебните заведения, както и от наличието на свързаност между ОКТД, Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. 2. Целта на работната група ще бъде изготвяне на доклад, съдържащ преглед на състоянието на всички лечебни заведения, които не са достигнали равнището на заплащане, предвидено в ОКТД 2022-2024. 3. На база на доклада по точка 2, договаряне на равнища на заплащане, които кореспондират на обективните възможности на лечебните заведения, както и на възможностите им да осигурят финансиране по устойчив начин. 4. Лечебните заведения, които по обективни причини не са достигнали договорените в ОКТД 2022-2024 г. минимални равнища на заплащане, да бъдат освободени от налагане на санкциите, предвидени в НРД за МД. Този подход беше възприет и по време на заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, което се проведе на 13 май 2024 г. Действията на работодателите не следва да се квалифицират като саботаж на преговорите, доколкото целят воденето им по разумен начин, гарантиращ интересите на всички страни, които биха били обвързани с него и при извършването на анализи, предвиждане и внимателно планиране на възможните последици. Напомняме, че колективното трудово договаряне е доброволен процес между работодатели и синдикати, с оглед на което не разбираме опитите за синдикален натиск чрез ангажиране на най-висшите органи на държавна власт – Президента и Министър-председателя на Република България. Призоваваме синдикатите за конструктивен диалог, основан на данни и отчитащ не само реалните възможности на лечебните заведения, но и достъпа на населението до здравна услуга. И тъй като вярваме в социалния диалог, смятаме, че само заедно можем да постигнем достойни условия на труд за работещите в здравеопазването. Представители на работодателите в преговорите за ОКТД Здравеопазване 2024: Сдружение на общинските болници в България (член на БСК) Асоциация на университетските болници (член на БСК) Българска болнична асоциация (член на КРИБ) Сдружение „Медицински клъстер“ (член на АИКБ)

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%9A%D0%A2%D0%94-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/n29978

skener.news – Болници искат работна група да реши къде и с колко да се вдигнат заплатите

Публикувана: 15.05.2024 17:40

Няколко дни след като от КНСБ заплашиха с протести заради отказ на работодателски организации да участват в преговорите за нов колективен трудов договор в здравеопазването, трите големи болнични сдружения предложиха създаване на работна група, за да се възобновят преговорите. В отворено писмо до медиите те посочват, че предвид финансовото състояние на повечето държавни и общински болници, въвеждането на задължителни минимални заплати за медицинския персонал ще има негативен ефект, като лечебните заведения ще бъдат принудени да съкращават персонал и да ограничават разходи за апаратура и лекарства. Болничните сдружения припомнят, че клиничните пътеки са увеличени с 8-10 %, а синдикатите искат ръст на възнагражденията с 25-30%. Освен това болничните мениджъри  настояват за отмяна на санкциите, предвидени в Националния рамков договор , за болници, които по обективни причини не са постигнали договорените минимални равнища на заплащане. Във връзка с разпространено от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) писмо, с което работодателите са обвинени в саботаж на преговорите за обсъждане на нов отраслови колективен трудов договор (ОКТД) в здравеопазването за периода 2024-2026 г., работодателите в здравеопазването, членуващи в представителните на национално равнище организации на работодателите в България, желаем да информираме гражданите за следното: На 7 март 2024 г., по инициатива на синдикатите в отрасъл здравеопазване стартира процедура по преговори за обсъждане текста на нов ОКТД в здравеопазването. Действието на ОКТД за 2022-2024 г. изтече на 12 април 2024 г. Общ проект на синдикалните организации, съгласно изискванията на Кодекса на труда, беше представен на работодателските организации на 10 април 2024 г. Действащият до 12 април 2024 г. ОКТД в здравеопазването предвиждаше страните по него на всеки 6 месеца да провеждат съвместно заседание, в рамките на което да проследяват неговото изпълнение, като се посочат клаузите, при чието изпълнение са възникнали трудности, обсъждат се причините за неизпълнението, набелязват се конкретни мерки, действия и срокове за изпълнение. В хода на процедурата за обсъждане на нов ОКТД 2024-2026 г. представителните организации на работодателите, които не са били страна по ОКТД 2022-2024 г., поискаха протоколи от проведените заседания, както и информация за равнищата на изпълнение на вече договорените минимални възнаграждения, с оглед подпомагане формирането на преговорна позиция. Такава информация не е предоставена и до настоящия момент. На 25 април 2024 г. беше получено писмо от Министъра на здравеопазването, съдържащо информация относно достигнатите равнища на средни основни месечни заплати по категории персонал, което, както е посочено в писмото, дава отклонение и не отразява с точност основните заплати по договор. Видно от писмото е, че голям дял от лечебните заведения не са достигнали равнищата на заплащане, договорени в ОКТД 2022-2024. В писмото правилно се отбелязва и че голяма част от държавните и общинските болници не са в добро финансово състояние и трудно биха се справили с увеличение на основните работни заплати, предвидени в предложения от синдикалните организации проект за ОКТД 2024-2026 г. Предложението на синдикатите е за ново увеличение на основните работни заплати  с около 25% спрямо „договорените“ през 2022 г., при което отново напомняме, че работодателските организации не подписаха ОКТД през 2022 г., с изключение на една работодателска организация. Въпреки че, съгласно Кодекса на труда и утвърдените от Международната организация на труда стандарти, отрасловият КТД има действие единствено спрямо страните по него и членуващите в тях предприятия/работници и служители, през м. февруари 2023 г., Законът за здравното осигуряване (чл. 55) беше изменен, като заложи изискване основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, да бъдат не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. Така на практика ОКТД в Здравеопазването се разпростира по силата на закон, в противоречие с чл. 51б на Кодекса на труда! Нещо повече, в чл. 459а на Националния рамков договор (НРД) са предвидени сериозни административни санкции за неизпълнение на заложените размери на основните заплати в Браншовото споразумение от 2022 г., а именно – „финансова неустойка“ за всеки работодател  от бранш „Здравеопазване“ в размер от 200 до 500 лв. за всеки отделен случай. За повторно нарушение „финансовата неустойка“ е в размер от 500 до 1000 лв. за всеки отделен случай. При това непочиващо на никакви анализи на състояние на държавните и общинските болници в страната, както и при пълната липса на съгласуване на тези нормативни изменения с тях в качеството им на основни работодатели в здравеопазването, предвид финансовото състояние на повечето от държавните и общински болници в страната, въвеждането на задължителни минимални размери на основните трудови възнаграждения би имало негативен ефект не само върху функционирането на цялата здравна система, но и върху самите медицински специалисти. С тези непосилни финансови тежести, налагани популистки отвън, лечебните заведения неминуемо ще бъдат принудени да съкратят част от персонала, ще ограничат други разходи – за инвестиции в нова апаратура, за лекарства и консумативи, което ще доведе до по-малко приходи, ще се отрази на лечението на пациентите, а впоследствие и до реален риск от фалит. Всичко това означава за значителна част от медицинските специалисти риск от загуба на работното място, вместо увеличаване на възнаграждението, а за пациентите – липса на достъп до медицинска помощ в същото или в най-близко населено място. Така, в стремежа към силово налагане на необосновани и некоординирани популистки цели, се създава реална опасност за фалити на действащите от десетилетия общински и държавни болници в България. Да не забравяме, че населението ни е застаряващо, бедно и за голяма част от хората – работещи и пациенти, е немислимо да сменят местожителство или да търсят лечение в друг град. Работодателите са заинтересовани много повече от синдикалните организации да заплащат на служителите си високи заплати, но това е въпрос на точни разчети за приходи и разходи, включително задълженията за осигуровки и данъци към държавния бюджет. Разчетите към днешна дата показват следното: Увеличението в цената на клиничните пътеки, клиничните процедури и амбулаторните процедури е 8-10%. Увеличението в размерите на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти в предложения нов ОКТД е 25-30% спрямо предишния. Считаме, че акцентирането само на промени във възнагражденията, колкото и мотивите за това да изглеждат благородно, не могат да се осъществят реално без цялостна реформа на здравната система, без сериозни промени в нейната организация, финансиране и управление. Увеличаването на  размера на основните заплати трябва да е естествен резултат от извършените промени в организацията, структурирането и финансирането на здравноосигурителната система. Сегашният модел на финансиране на лечебните заведения като философия и съдържание изигра своята роля и „благодарение“ на многото политически и други решения силно се деформира, а като цяло е неефективен. Поради горните причини, работодателската страна в преговорите предложи следната процедура за продължаване на преговорите за обсъждане на ОКТД „Здравеопазване 2024-2026“: 1. Създаване на работна група, с участие на страните по ОКТД „Здравеопазване“ и привличане като участници със статут на наблюдатели представители на Българския лекарски съюз, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Националната здравноосигурителна каса. Привличането на участници, които не са страна по ОКТД, е обусловено от начина на финансиране на лечебните заведения, както и от наличието на свързаност между ОКТД, Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. 2. Целта на работната група ще бъде изготвяне на доклад, съдържащ преглед на състоянието на всички лечебни заведения, които не са достигнали равнището на заплащане, предвидено в ОКТД 2022-2024. 3. На база на доклада по точка 2, договаряне на равнища на заплащане, които кореспондират на обективните възможности на лечебните заведения, както и на възможностите им да осигурят финансиране по устойчив начин. 4. Лечебните заведения, които по обективни причини не са достигнали договорените в ОКТД 2022-2024 г. минимални равнища на заплащане, да бъдат освободени от налагане на санкциите, предвидени в НРД за МД. Този подход беше възприет и по време на заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, което се проведе на 13 май 2024 г. Действията на работодателите не следва да се квалифицират като саботаж на преговорите, доколкото целят воденето им по разумен начин, гарантиращ интересите на всички страни, които биха били обвързани с него и при извършването на анализи, предвиждане и внимателно планиране на възможните последици. Напомняме, че колективното трудово договаряне е доброволен процес между работодатели и синдикати, с оглед на което не разбираме опитите за синдикален натиск чрез ангажиране на най-висшите органи на държавна власт – Президента и Министър-председателя на Република България. Призоваваме синдикатите за конструктивен диалог, основан на данни и отчитащ не само реалните възможности на лечебните заведения, но и достъпа на населението до здравна услуга. И тъй като вярваме в социалния диалог, смятаме, че само заедно можем да постигнем достойни условия на труд за работещите в здравеопазването. Представители на работодателите в преговорите за ОКТД Здравеопазване 2024: Сдружение на общинските болници в България (член на БСК) Асоциация на университетските болници (член на БСК) Българска болнична асоциация (член на КРИБ) Сдружение „Медицински клъстер“ (член на АИКБ)

http://skener.news/2024/05/15/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d1%8a/

bia-bg.com – ОТВОРЕНО ПИСМО на работодателите в здравеопазването

Публикувана: 15.05.2024 14:35

15.05.2024

ОТВОРЕНО ПИСМО

Работодателите в здравеопазването са най-заинтересовани да

осигурят добро възнаграждение на своите служители

Във връзка с разпространено от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) писмо, с което работодателите са обвинени в саботаж на преговорите за обсъждане на нов отраслови колективен трудов договор (ОКТД) в здравеопазването за периода 2024-2026 г., работодателите в здравеопазването, членуващи в представителните на национално равнище организации на работодателите в България, желаем да информираме гражданите за следното:

На 7 март 2024 г., по инициатива на синдикатите в отрасъл здравеопазване стартира процедура по преговори за обсъждане текста на нов ОКТД в здравеопазването. Действието на ОКТД за 2022-2024 г. изтече на 12 април 2024 г. Общ проект на синдикалните организации, съгласно изискванията на Кодекса на труда, беше представен на работодателските организации на 10 април 2024 г.

Действащият до 12 април 2024 г. ОКТД в здравеопазването предвиждаше страните по него на всеки 6 месеца да провеждат съвместно заседание, в рамките на което да проследяват неговото изпълнение, като се посочат клаузите, при чието изпълнение са възникнали трудности, обсъждат се причините за неизпълнението, набелязват се конкретни мерки, действия и срокове за изпълнение.

В хода на процедурата за обсъждане на нов ОКТД 2024-2026 г. представителните организации на работодателите, които не са били страна по ОКТД 2022-2024 г., поискаха протоколи от проведените заседания, както и информация за равнищата на изпълнение на вече договорените минимални възнаграждения, с оглед подпомагане формирането на преговорна позиция. Такава информация не е предоставена и до настоящия момент.

На 25 април 2024 г. беше получено писмо от Министъра на здравеопазването, съдържащо информация относно достигнатите равнища на средни основни месечни заплати по категории персонал, което, както е посочено в писмото, дава отклонение и не отразява с точност основните заплати по договор. Видно от писмото е, че голям дял от лечебните заведения не са достигнали равнищата на заплащане, договорени в ОКТД 2022-2024. В писмото правилно се отбелязва и че голяма част от държавните и общинските болници не са в добро финансово състояние и трудно биха се справили с увеличение на основните работни заплати, предвидени в предложения от синдикалните организации проект за ОКТД 2024-2026 г.

Предложението на синдикатите е за ново увеличение на основните работни заплати с около 25% спрямо „договорените“ през 2022 г., при което отново напомняме, че работодателските организации не подписаха ОКТД през 2022 г., с изключение на една работодателска организация.

Въпреки че, съгласно Кодекса на труда и утвърдените от Международната организация на труда стандарти, отрасловият КТД има действие единствено спрямо страните по него и членуващите в тях предприятия/работници и служители, през м. февруари 2023 г., Законът за здравното осигуряване (чл. 55) беше изменен, като заложи изискване основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, да бъдат не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”.

Така на практика ОКТД в Здравеопазването се разпростира по силата на закон, в противоречие с чл. 51б на Кодекса на труда!

Нещо повече, в чл. 459а на Националния рамков договор (НРД) са предвидени сериозни административни санкции за неизпълнение на заложените размери на основните заплати в Браншовото споразумение от 2022 г., а именно – „финансова неустойка“ за всеки работодател от бранш „Здравеопазване“ в размер от 200 до 500 лв. за всеки отделен случай. За повторно нарушение „финансовата неустойка“ е в размер от 500 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

При това непочиващо на никакви анализи на състояние на държавните и общинските болници в страната, както и при пълната липса на съгласуване на тези нормативни изменения с тях в качеството им на основни работодатели в здравеопазването, предвид финансовото състояние на повечето от държавните и общински болници в страната, въвеждането на задължителни минимални размери на основните трудови възнаграждения би имало негативен ефект не само върху функционирането на цялата здравна система, но и върху самите медицински специалисти.

С тези непосилни финансови тежести, налагани популистки отвън, лечебните заведения неминуемо ще бъдат принудени да съкратят част от персонала, ще ограничат други разходи – за инвестиции в нова апаратура, за лекарства и консумативи, което ще доведе до по-малко приходи, ще се отрази на лечението на пациентите, а впоследствие и до реален риск от фалит.

Всичко това означава за значителна част от медицинските специалисти риск от загуба на работното място, вместо увеличаване на възнаграждението, а за пациентите – липса на достъп до медицинска помощ в същото или в най-близко населено място. Така, в стремежа към силово налагане на необосновани и некоординирани популистки цели, се създава реална опасност за фалити на действащите от десетилетия общински и държавни болници в България. Да не забравяме, че населението ни е застаряващо, бедно и за голяма част от хората – работещи и пациенти, е немислимо да сменят местожителство или да търсят лечение в друг град.

Работодателите са заинтересовани много повече от синдикалните организации да заплащат на служителите си високи заплати, но това е въпрос на точни разчети за приходи и разходи, включително задълженията за осигуровки и данъци към държавния бюджет. Разчетите към днешна дата показват следното:

Увеличението в цената на клиничните пътеки, клиничните процедури и амбулаторните процедури е 8-10%.

Увеличението в размерите на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти в предложения нов ОКТД е 25-30% спрямо предишния.

Считаме, че акцентирането само на промени във възнагражденията, колкото и мотивите за това да изглеждат благородно, не могат да се осъществят реално без цялостна реформа на здравната система, без сериозни промени в нейната организация, финансиране и управление. Увеличаването на размера на основните заплати трябва да е естествен резултат от извършените промени в организацията, структурирането и финансирането на здравноосигурителната система. Сегашният модел на финансиране на лечебните заведения като философия и съдържание изигра своята роля и „благодарение“ на многото политически и други решения силно се деформира, а като цяло е неефективен.

Поради горните причини, работодателската страна в преговорите предложи следната процедура за продължаване на преговорите за обсъждане на ОКТД „Здравеопазване 2024-2026“:

  1. Създаване на работна група, с участие на страните по ОКТД „Здравеопазване“ и привличане като участници със статут на наблюдатели представители на Българския лекарски съюз, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Националната здравноосигурителна каса. Привличането на участници, които не са страна по ОКТД, е обусловено от начина на финансиране на лечебните заведения, както и от наличието на свързаност между ОКТД, Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор.
  2. Целта на работната група ще бъде изготвяне на доклад, съдържащ преглед на състоянието на всички лечебни заведения, които не са достигнали равнището на заплащане, предвидено в ОКТД 2022-2024.
  3. На база на доклада по точка 2, договаряне на равнища на заплащане, които кореспондират на обективните възможности на лечебните заведения, както и на възможностите им да осигурят финансиране по устойчив начин.
  4. Лечебните заведения, които по обективни причини не са достигнали договорените в ОКТД 2022-2024 г. минимални равнища на заплащане, да бъдат освободени от налагане на санкциите, предвидени в НРД за МД.

Този подход беше възприет и по време на заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, което се проведе на 13 май 2024 г.

Действията на работодателите не следва да се квалифицират като саботаж на преговорите, доколкото целят воденето им по разумен начин, гарантиращ интересите на всички страни, които биха били обвързани с него и при извършването на анализи, предвиждане и внимателно планиране на възможните последици.

Напомняме, че колективното трудово договаряне е доброволен процес между работодатели и синдикати, с оглед на което не разбираме опитите за синдикален натиск чрез ангажиране на най-висшите органи на държавна власт – Президента и Министър-председателя на Република България.

Призоваваме синдикатите за конструктивен диалог, основан на данни и отчитащ не само реалните възможности на лечебните заведения, но и достъпа на населението до здравна услуга. И тъй като вярваме в социалния диалог, смятаме, че само заедно можем да постигнем достойни условия на труд за работещите в здравеопазването.

Представители на работодателите в преговорите за ОКТД Здравеопазване 2024:

Сдружение на общинските болници в България (член на БСК)

Асоциация на университетските болници (член на БСК)

Българска болнична асоциация (член на КРИБ)

Сдружение „Медицински клъстер“ (член на АИКБ)

15 май 2024

https://www.bia-bg.com/news/view/32955/

2. Работодатели

в. Труд, стр. 5 – Да налагат ли глоби на работодатели, които бавят заплатите?

Публикувана: 16.05.2024 00:33

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР БОРИСЛАВ САРАФОВ ПИТА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Може ли Инспекцията по труда да налага глоби на работодателите, които бавят изплащането на трудовите възнаграждения на работниците? Този въпрос постави и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов в искане за тълкувателно решение до Общото събрание на Върховния административен съд (ВАС). Поводът за питането са противоречиви решения на административните съдилища, в които се застъпват различни виждания. Административният съд в Стара Загора например решава, Че задължението на работодателя да плати в установения срок съгласно трудовите договори не е с публичен характер и за неизпълнението му той не може да бъде глобен, а текстът в Кодекса на труда се отнася само до задължението му изплати 60% от брутното възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

В решения на други административни съдилища в София и страната се приема, че за забавянето на заплатите могат да се налагат глоби на работодателя от Инспекцията по труда. Целта на Сарафов е с решението си ВАС да уеднакви съдебната практика по тези трудови спорове.

http://clippingpoint.net/article/34720e8db2d9b101a777d9f6f7b920df6d647c6f

в. Азбуки, стр. 2 – Пет висши училища въвеждат дуалното

Публикувана: 16.05.2024 01:01

За една работна седмица студентите ще получават заплащане от 100 лв.

Мария АЛЕКСАНДРОВА

Дуалната форма на преподаване да бъде въведена пилотно в пет висши училища Това е заложено в условията за кандидатстване по процедура „От висше образование към заетост” по Програма „Образование” 2021 -2027 г. и индикаторите за нейното изпълнение. Срокът за представяне на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по нея е до 17:30 часа на 12 август т.г. и става чрез ИСУН, съобщава Изпълнителната агенция „Програма за образование”.

В индикаторите е заложено и териториално разпределение на висшите училища които ще разработят и въведат учебни планове и учебни програми за дуално обучение на студенти. До края на периода за изпълнение на процедурата се очаква едно висше училище или негов филиал в Югозападния регион, който спада към регионите в преход, да е въвело дуалната система и четири — в по-слабо развитите региони (Южен централен регион, Североизточен, Северен централен, Югоизточен, Северозападен).

Очаква се общо 2594 студенти да бъдат в дуална форма на обучение от стартиране на процедурата до 1 година след нейното приключване. От тях 432 следва да бъдат във висше училище в Югозападния регион, а 2162 – в по-слабо развитите региони.

В условията за кандидатстване по процедура „От висше образование към заетост” е посочено още, че учебните планове и програми за дуално обучение на студенти ще бъдат разработени и въдени предимно, но не само, в специалности в областта на техническите науки, педагогически науки, природни науки, математика и информатика.

Дуалното обучение на студенти ще се провежда при конкретен работодател в реална работна среда под ръководството на ментор, определен от работодателя, с когото има сключено споразумение за партньорство, и при наставничеството на преподавател от висшето училище академичен наставник. Това са и лица които съвместно ще изготвят програмата за провеждане на дуалното обучение в съответствие със спецификите на съответната позиция.

Обучението в реална работна среда по процедурата ще се провежда в пакети. Един пакет е с минимална продължителност от 40 астрономически часа и трябва да осигурява изпълнението на задачи, възложени от обучаващата организация работодател чрез ментора съгласно изготвената програма Броят на пакетите за един студент се определя от висшето училище, съобразно идентифицираните потребности.

За един студент, който участва в апробиране на дуалното обучение при продължителност 40 астрономически часа по процедурата ще се отпускат по 153 лв. От тях 100 лв. ще бъдат за стипендия, а останалите—за преки разходи.

По друга от дейностите по процедурата над 40 000 студентите ще могат да се включат в практически обучения в реална работна среда на студенти. То не трябва да дублира и няма да замества задължителното по учебен план практическо обучение, ако такова е предвидено. Очаква се 7000 от студентите, които участват по тази дейност, да се обучават в областта на педагогическите науки, почти 6500 – в областта на техническите науки, и близо 2600 в областта на природните науки, математика и информатика

Практическото обучение на студент в реална работна среда ще бъде с продължителност от 240 астрономически часа Участващите в него ще получават стипендия в размер на 600 лв.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 187 247 591 лв., част от тях са от Европейския социален фонд плюс, а друга – от националния бюджет.

http://clippingpoint.net/article/0c84b94e2e79c0a2aa229567890505c8a26e498b

в. Марица, стр. 15 – Заплатите в София минаха 3 бона, Пловдив назад с хилядарка

Публикувана: 16.05.2024 00:34

ЕКИП НА „МАРИЦА”

За първи път средната работна заплата в София мина 3000 лева. За първото тримесечие тя е 3037 лева, сочат данните на НСИ. Така ножицата между първия и втория град в България се отваря още, тъй като в Пловдив работещите взимат средно с около хилядарка по-малко. Профилът на двата областни града е много различен. Докато в столицата е съсредоточена цялата държавна администрация и седалищата на банки, застрахователи и чуждестранни компании, в Пловдив огромна част от хората са заети в индустрията, която е значително по-ниско платена.

У нас вече има и сектор, където средните възнаграждения са над 5000 лв. За първото тримесечие на тази година „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти” -икономическата дейност, към която спада ИТ секторът, има 5252 лв. средна брутна работна заплата. За сравнение, през последното тримесечие на 2023 г. средните възнаграждения бяха с 400 лева по-ниски.

Въпреки това статистиката отчита, че за една година – първото тримесечие на 2023-та спрямо същия период на 2024-та, средната заплата за страната е скочила с 16.8%. В същото време инфлацията постепенно спада, така че за работещите би трябвало да остават повече пари за харчене. „Такъв ръст на разходите за труд е устойчив само ако е съпроводен с увеличаване на производителността”, коментират икономистът

Лъчезар Богданов. Бизнесът обаче е скептичен, че това е причината. Липсата на кадри накара работодателите да се надцакват със заплати, за да задържат квалифицираните служители.

Средното трудово възнаграждение за първото тримесечие в страната е 2198 лева. В Пловдивска област е 1859 лева, или изоставаме с 339 лева. Областта продължава да не може да отлепи от шестото място сред 28-те области. Пред нас са Варна, Софийска област, Враца и Стара Загора.

http://clippingpoint.net/article/c6781769c7374ea79bf97c987530392fd35d1634

business.dir.bg – Изработва се нова стратегия на ББР за периода 2024-2026 г. | Бизнес.dir.bg

Публикувана: 16.05.2024 12:15

Работната група от институции и експерти ще идентифицира приоритетите в публичния сектор, в реализацията на които Банката за развитие може да има ключова роля

50 ББР

В Министерството на иновациите и растежа се проведе първото официално заседание на междуведомствена работна група. Тя е създадена със заповед на министър-председателя Димитър Главчев и има за цел да очертае приоритетните за икономиката на страната сектори и икономически дейности, в които може да се включи Българската банка за развитие (ББР), както и да приеме политики за намаляване на регионалните дисбаланси.

Групата се ръководи от министъра на иновациите и растежа Росен Карадимов и в нея участват заместник-министърът на финансите Стефан Белчев, на икономиката и индустрията – Николай Павлов, на иновациите и растежа – Веселина Минчева и Красимир Якимов, на регионалното развитие и благоустройството – Веселина Терзийска, на отбраната – Аделина Николова, на енергетиката – Ива Петрова, на транспорта и съобщенията – Борис Герасимов, на здравеопазването – Бойко Пенков, и на туризма – Ирена Георгиева. Представители в нея са още националните работодателски организации, синдикатите и Националното сдружение на общините в Република България, които са и членове на Консултативния съвет към Българската банка за развитие.

Основните приоритети, около които се обединиха членовете на работната група, са програми, осигуряващи подкрепа и контрол на ползване на средствата в стратегически сектори като здравеопазване, сигурност, отбрана и военно-промишлен комплекс, ВиК сектор и енергетика.

Обсъжда се ролята на ББР в реализацията на публични инвестиции и проекти, приоритетни за икономиката, вкл. Националната капиталова инвестиционна програма, с подкрепа при анализ, оценка, целево ползване на средства и финансиране.

Сред предложенията е подкрепата на държавната политика за ефективно разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите. Още финансирането на инфраструктурни проекти, осигуряващи транспортна и комуникационна свързаност, насърчаване на регионалното развитие чрез подкрепа на индустриални зони, общински проекти, проекти за ВЕИ за собствено ползване и др.

Участниците в работната група се обединиха около необходимостта от адаптация на бизнес и институционалния модел на банката и запазване на настоящите приоритети на държавата за финансиране на малкия и средния бизнес, иновации, дигитализация и устойчивост.

След изготвянето на стратегическата концептуална рамка за дейността на ББР тя трябва да бъде одобрена от Министерския съвет и промените да бъдат отразени в нормативната уредба на банката. Целта е да стартира трансформацията й в пълноправна банка за развитие.

https://business.dir.bg/pr-zone/izrabotva-se-nova-strategiya-na-bbr-za-perioda-2024-2026-g

zonaburgas.bg – Парите за безплатно висше образование ги няма, обяви Галин Цоков

Публикувана: 16.05.2024 09:20

Служебният министър на образованието Галин Цоков заяви пред Би Ти Ви, че обещаните от предходния редовен кабинет „Денков – Габриел“ пари за безплатно висше образование ги няма. Идеята за безплатни семестри беше остро критикувана от академичната общност, Съвета на ректорите, синдикатите и работодателските организации и в крайна сметка депутатите не приеха предложението. Цоков, който заемаше поста и в кабинета „Денков – Габриел“, обясни, че след разговор с настоящия служебен финансов министър е разбрал, че обещаните около 150 млн. лева за реализиране на идеята не са налични. В обосновката на предишната власт било записано, че тези пари ще стигнат за два семестъра.

запишете моето име, имейл и уебсайт в този браузър за следващия път, когато коментирам.

https://www.zonaburgas.bg/parite-za-bezplatno-visshe-obrazovanie-gi-nyama-obyavi-galin-tsokov/

focus-news.net – Подготвя се закон срещу стреса на работното място

Публикувана: 16.05.2024 09:05

Директива, насочена към премахване на стреса на работното място, трябва да бъде приоритет за следващата Европейска комисия, ако тя има сериозни намерения да подобри психичното здраве в Европа.Този призив отправят от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) във връзка с психосоциалните рискове на работното място по време на настоящата Европейска седмица на психичното здраве, съобщават от КНСБ.Епидемията от стрес и прегаряне в Европа се задълбочава поради комбинацията от лошо организиран труд, свръхнатоварване, очакване за постоянно разположение, несигурна работа и нови практики за наблюдение от страна на работодателите и на работа под високо напрежение, напомнят от ЕКП.През последния мандат Европейският парламент призова Комисията да представи законодателство относно психосоциалните рискове. ЕКП призовава за директива относно психосоциалните рискове, както и за бърз напредък в законодателния процес, който тече в момента, за директива относно работата от разстояние и правото на прекъсване.Все още обаче няма законодателство на ЕС, посветено на психосоциалните рискове, въпреки че:– Натискът на времето или претоварването с работа са скочили от 19,5 % на 46 % между 2020 и 2022 г.– 44% от работниците са съгласни или напълно съгласни, че изпитват повече стрес, свързан с работата, в резултат на пандемията от Ковид 19, според барометъра на EU-OSHA.– Над 40% от случаите на депресия в ЕС и Обединеното кралство се дължат на психосоциални фактори на работното място.– Хората, които редовно работят от вкъщи, са шест пъти по-склонни да работят в свободното си време и два пъти по-склонни да работят 48 часа.– По-малко от 40 % от работните места в ЕС имат планове за действие за предотвратяване на психосоциалните рискове на работното място.– Европейската икономика губи 620 млрд. евро годишно само поради депресия, свързана с работата.Генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира: “Стресът не може да бъде пренебрегван. Хората, които се грижат за работата си, често не получават необходимото време, оборудване или подкрепа, за да я вършат както трябва. За един учител или медицинска сестра е стресиращо да не може да върши работата си по начина, по който знае, че трябва. Данните показват, че не е изненадващо, че има огромен скок на свързаните с работата психични проблеми. Тази седмица ще чуем много добронамерени думи за психичното здраве от политиците, но истинският тест за тяхната ангажираност ще бъде дали ЕС ще приеме директива за премахване на стреса на работното място.“

https://www.focus-news.net/novini/interesno/Podgotvya-se-zakon-sreshtu-stresa-na-rabotnoto-myasto-2116056

24chasa.bg – Вицепремиерът Людмила Петкова ще оглави Националния съвет за хората с увреждания

Публикувана: 15.05.2024 17:40

Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова ще е председател на Националния съвет за хората с увреждания, реши правителството. Заместник-председатели ще бъдат министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов и министърът на здравеопазването Галя Кондева-Мънкова. Останалите представители на държавата в съвета са по един заместник-министър от всяко министерство. Това съобщиха от пресцентъра на МС.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет. В него освен представителите на държавата участват и национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Вижте какво друго реши служебното правителство тук

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/17928498

https://clinica.bg/28679-vicepremieryt-petkova-poema-nshu

mediapool.bg – Болници предупреждават за съкращения и фалити при административен ръст на заплатите

Публикувана: 15.05.2024 16:25

Болнични организации предупредиха за съкращения на персонал и фалити на болници, в случай на административно налагане на по-високи възнаграждения в сектора. Те настояват лечебните заведения, които по обективни причини не са достигнали договорените в настоящия колективен трудов договор (КТД) минимални равнища на заплащане от от 2000 лева за лекар, 1500 за медицинска сестра и 910 лв. за санитар да бъдат освободени от предвидените в Националния рамков договор (НРД) санкции, които влизат в сила от юни месец.

Исканията си работодателските организации в здравеопазването поставиха в отворено писмо в сряда, след като миналата седмица КНСБ ги обвини в саботаж на преговорите за новия КТД и заплаши с протести. Въпреки, че много от болниците не са достигнали нивата по настоящия КТД от 2022 г., синдикатите настояват за ново увеличение на основните работни заплати с около 25%.

Същевременно от юни месец съгласно НРД влизат в сила глоби за болниците, които не са осигурили на персонала си заплатите, предвидени в КТД: от 200 до 500 лв. за всеки отделен случай и при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

Санкциите са пореден опит на държавата да се намеси и намали “ножицата” във възнагражденията в лечебните заведения у нас. Като търговски дружества те сами формират възнагражденията на персонала си съобразно приходите от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), с които обаче трябва да покриват и разходи за лекарства, консумативи, режийни разходи и др.

На много места високо платени са само конкретни водещи специалисти, които привличат пациенти и съответно “изкарват пари” за лечебното заведение. Най-голям е проблемът с медицинските сестри, чиито заплати в много болници остават под праговете в КТД и професията става все по-непривлекателна, особено в отделенията, където сестринският труд е изключително тежък – хирургични, анестезиологични и др.

Съкращения вместо увеличения

Работодателите обаче са против опитите за административна намеса във формирането на заплатите и твърдят, че от всички те са най-заинтересовани служителите им да са добре платени. “С тези непосилни финансови тежести, налагани популистки отвън, лечебните заведения неминуемо ще бъдат принудени да съкратят част от персонала, ще ограничат други разходи – за инвестиции в нова апаратура, за лекарства и консумативи, което ще доведе до по-малко приходи, ще се отрази на лечението на пациентите, а впоследствие и до реален риск от фалит”, твърдят в своето отворено писмо асоциациите на общинските, университетските и частните болници.

Според болничните организации силовото налагане на по-високи заплати за значителна част от медицинските специалисти крие риск от загуба на работното място, вместо увеличаване на възнаграждението, а за пациентите – липса на достъп до медицинска помощ в същото или в най-близко населено място. “Така, в стремежа към силово налагане на необосновани и некоординирани популистки цели, се създава реална опасност за фалити на действащите от десетилетия общински и държавни болници в България. Да не забравяме, че населението ни е застаряващо, бедно и за голяма част от хората – работещи и пациенти, е немислимо да сменят местожителство или да търсят лечение в друг град”, посочват болничните организации.

Те цитират писмо от министъра на здравеопазването от 25 април тази година относно равнищата на средни основни месечни заплати по категории персонал, от което е видно че голям дял от лечебните заведения не са достигнали равнищата на заплащане, договорени в настоящия КТД 2022-2024, който изтече на 12 април. Освен това в писмото се отбелязва, че голяма част от държавните и общинските болници не са в добро финансово състояние и трудно биха се справили с увеличение на основните работни заплати, предвидени в предложения от синдикалните организации проект на КТД 2024-2026 г.

Предложението на синдикатите е за ново увеличение на основните работни заплати с около 25% спрямо договорените през 2022 г., като дори през 2022 г. договорът бе подписан само от една работодателска организация.

Работодателите твърдят, че са заинтересовани много повече от синдикалните организации да заплащат на служителите си високи заплати, но това е въпрос на точни разчети за приходи и разходи, включително задълженията за осигуровки и данъци към държавния бюджет. Те посочват, че увеличението в цената на клиничните пътеки, клиничните процедури и амбулаторните процедури е 8-10%, докато синдикатите настояват за 25-30% ръст на заплатите.

Болниците искат анализи, изключения и реформи

Болничните организации повдигат и въпроса за промяна в модела на финансиране на здравната система: “Считаме, че акцентирането само на промени във възнагражденията, колкото и мотивите за това да изглеждат благородно, не могат да се осъществят реално без цялостна реформа на здравната система, без сериозни промени в нейната организация, финансиране и управление. Увеличаването на размера на основните заплати трябва да е естествен резултат от извършените промени в организацията, структурирането и финансирането на здравноосигурителната система. Сегашният модел на финансиране на лечебните заведения като философия и съдържание изигра своята роля и “благодарение“ на многото политически и други решения силно се деформира, а като цяло е неефективен”.

Здравеопазването с най-голям ръст на наетите На този фон НСИ излезе с данни, според които секторът “Хуманно здравеопазване и социална работа” е с най-голям ръст на наетите в края на март спрямо същия период на 2023 г. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 12.8 хил. или с 0.6%. Средната заплата за цялото първо тримесечие на 2024 г. е 2219, като ръстът е незначителен спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г., когато тя е била 2185 лв. Трябва да се има предвид обаче, че заетите в социална сфера са много по-ниско платени.

Затова работодателите предлагат преговорите по КТД 2024-2026 да продължат със създаването на работна група, в която да бъда привлечени участници със статут на наблюдатели от Българския лекарски съюз, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Целта на работната група ще бъде изготвяне на доклад, съдържащ преглед на състоянието на всички лечебни заведения, които не са достигнали равнището на заплащане, предвидено в стария КТД. На тази база да се договорят равнища на заплащане, които кореспондират на обективните възможности на лечебните заведения, както и на възможностите им да осигурят финансиране по устойчив начин. Освен това болничните организации настояват лечебните заведения, които по обективни причини не са достигнали договорените в КТД минимални равнища на заплащане, да бъдат освободени от налагане на санкциите, предвидени в НРД.

“Действията на работодателите не следва да се квалифицират като саботаж на преговорите, доколкото целят воденето им по разумен начин, гарантиращ интересите на всички страни, които биха били обвързани с него и при извършването на анализи, предвиждане и внимателно планиране на възможните последици”, казват болничните организации.

Те напомнят, че колективното трудово договаряне е доброволен процес между работодатели и синдикати и призовават синдикатите за конструктивен диалог, основан на данни и отчитащ не само реалните възможности на лечебните заведения, но и достъпа на населението до здравна услуга.

https://www.mediapool.bg/bolnitsi-preduprezhdavat-za-sakrashteniya-i-faliti-pri-administrativen-rast-na-zaplatite-news359162.html

3. Бизнес

burgasinfo.com – Изживей България: Слънчев бряг посреща 180 представители на туристическия бранш от Централна Европа

Публикувана: 16.05.2024 13:40

Над 180 от най-изявените представители на туристическия бизнес от Германия, Австрия и Швейцария пристигат в Слънчев бряг за участие във форума“Erlebe Bulgarien”/“Изживей България“. Той ще се проведе от 5 до 7 юни и се организира от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, Асоциацията на инкаминг агенциите в страната и др. с подкрепата на на Министерство на туризма.

Целта е популяризиране на дестинация „Българско Черноморие“ пред професионалистите в туристическия сектор от немскоговорящите страни.

Програмата на тридневното събитие е наситена с множество срещи и включва специализирана конференция, уъркшоп за представителите на туристическите агенции, обиколки из няколко от най-красивите кътчета на Южното Черноморие, кото поканен за участие е и министърът на туризма Евтим Милошев.

https://www.burgasinfo.com/news/view/56/132644

investor.bg – Доброслав Димитров: Технологичният преход на бизнеса у нас предстои

Публикувана: 16.05.2024 13:00

Какви инструменти прилагат новите технологии в реалния живот, коментира председателят на БАСКОМ и БРАИТ

Ролята на българските технологични компании е да помагат на останалите бизнеси в дигитализацията и технологичния преход. България е IT лидер в Югоизточна Европа, но е на последно място по дигитализация в ЕС. Това може да се обясни с малкия брой хора у нас или липсата на средства от страна на бизнесите да направят този преход. Този коментар в предаването “Светът е бизнес” на Bloomberg TV Bulgaria направи Доброслав Димитров, председател на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и председател на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ).

Той посочи, че вижда тенденция сред българските предприятия, която не смятат, че подобен ход е необходимост. Според него преходът е “препятствие, което или ще бъде прескочено, или ще изостанем”, и обясни, че в тази област не може да се действа бавно.

„В света в момента се разтваря една огромна пропаст, в която ще има едни държави, които ще минат във XXII век, а едни други държави не само, че няма да са във XXI век, а ще се върнат назад. Тази промяна, която се случва на световно ниво, е от ключово значение за национална сигурност – ние да се окажем от правилната страна на тази пропаст. Единственият начин да станем от правилната страна е да имаме нужният човешки талант това да стане. За да имаме нужният човешки талант, ни трябват три неща – образование, привличане на хора отвън, тъй като България е с ограничен ресурс и има и демографски проблеми, и трето – да върнем не малък брой от нашите сънародници, които са в момента в други държави“.

Доброслав Димитров обясни как новите технологии използват инструменти, които се прилагат в реалния живот. „Chat-GPT 4.0, който бе представен в последните дни от OpenAI, може да борави и да обработва текст, видео и аудио едновременно, което наподобява човешкия начин на разбиране на света“, даде пример той. И допълни, че това отваря вратата за много употреби като AI асистенти и дори като помощно средство в образованието.

„Вижда се как за много кратко време изкуственият интелект се разви до много високо ниво, което ни оставя само да предполагаме какво следва“, отбеляза IT експертът.

Доброслав Димитров смята, че промяна в данъчно осигурителната рамка, чиято цел е да привлече повече приходи от хората с по-висок доход, „ще удари най-вече младите специалисти в областта на технологиите“. И обясни, че ако техните данъци се вдигнат, те могат да напуснат България. „А ако специалистите си тръгнат, то няма как да се направи подобен преход“, предупреди председателят на БАСКОМ и БРАИТ.

IT експертът напомни, че България страда по демографски показатели, но се надява технологичната интеграция и роботизацията в различни сектори на бизнеса да увеличат продуктивността и добавената стойност. Роботите служители стават все по-реални и все по-близко до офисите, като се очаква в следващите десетилетия, или по-малко, това да е реалност. Димитров обясни, че когато има работно място с един човек и десет робота, най-важното е квалификацията на този един човек.

“Това води със себе си и темата за образованието, което е ключово за успеха или неуспеха на децата и бъдещето на страната”, е мнението на експерта. Той отбеляза, че само на ниво учители, или изпълнителна власт, този въпрос не може да се реши. “Трябва всички хора да проумеят, че това е належащ проблем и трябва да се търси решение”, настоява Доброслав Димитров.

Какви са перспективите пред развитието на IT индустрията в България? Как се привличат инвестиции във високо технологичния бизнес? Възможна ли е бърза трансформация на образованието в България? Как се вписва геополитиката в IT трансформацията на света?

Целия коментар гледайте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването “Светът е бизнес” може да гледате тук.

https://www.investor.bg/a/566-novini-i-analizi/394204-dobroslav-dimitrov-tehnologichniyat-prehod-na-biznesa-u-nas-predstoi

eufunds.bg – 514 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ПОДАДЕНИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Публикувана: 16.05.2024 10:50

514 проектни предложения на обща стойност 257 555 411, 33 лв. са подадени по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. Крайният срок за кандидатстване изтече в 16:30 часа на 15.05.2024 г. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 127 000 000 лв. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация, а големи предприятия кандидатстват единствено в партньорство с МСП. Подкрепа могат да получат фирми от различни икономически сектори. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансиране е между 25 и 60. Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране е 50 000 лв., а максималният – 250 000 лева за микро предприятия, 400 000 лева за малки, а за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 500 000 лева. Със средства по процедурата ще се финансират дейности по разработването на продуктови иновации  или иновации в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация. Областен Информационен Център – Варна:  тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail:  oic_varna@abv.bg ; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web:  www.eufunds.bg ,  www.varna.bg ; страница във FB:  Областен информационен център – Варна

https://www.eufunds.bg/bg/node/15731

economic.bg – „Академия за иновации“ 2024 отново събира младежите с предприемачески дух

Публикувана: 16.05.2024 11:25

Предстои 11-ото издание на „Академия за иновации“ 2024 – най-голямото публично-частно образователно партньорство в България, в което участват 16 български университета, Съвета на ректорите в България, Представителството на Европейската комисия в България, Представителството на Европейска инвестиционна банка и независимата агенция за иновации Innovation Starter. То ще се състои на 31 май и 1 юни в зала „Черни връх“ на хотел Хилтън.

Набирането на ранни предприемачески идеи на студенти за надпреварата с елементи на хакатон продължава почти до края на месец май. Участие в конкурсната част на Академия за иновации могат да вземат всички български студенти с непрекъснати права за обучение, независимо дали от местни или чужди университети, които имат интересна идея за стартиращ бизнес или проект за въвеждане на иновация и сформиран екип. В първия ден от хакатона, на 31-и май, до лекционната част на събитието имат безплатен достъп студенти и ученици от цялата страна.

След предварителна оценка от менторите най-добрите проекти на начинаещите предприемачи ще бъдат допуснати до финала на конкурса на 31 май и 1 юни. Всички отбори финалисти ще получат не само полезен опит и незабравими преживявания, но и възможност да създадат контакти с утвърдени експерти, академични преподаватели и ключови бизнес лидери.

Сред идеите за 2024 г. има проекти за роботизирани крайници, органичен тор за устойчиво земеделие, езикова школа с изкуствен интелект, приложение за придвижване на хора с увреждания в градска среда, машина за декомпозиране на соларни панели и др.

Най-добрият проект през 2024 г. ще бъде определен от 20 представители на академично и бизнес жури и впоследствие ще получи финансиране за реализацията си. Поощрителни награди ще спечелят и проектите, отличени на второ и трето място в конкурса.

В първия ден в откриването на програмата ще вземат участие Йорданка Чобанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Теодор Радонов, Ръководител на Представителството на Европейска инвестиционна банка в България, д-р Леона Асланова, Изпълнителен директор на Innovation Starter.

Лекции ще изнесат международни гости като Орен Симанян, инвеститор, предприемач, Основател на Colosseum Sport, Петя Рашева, съосновател на Stanford Club of Bulgaria, Мария Минерикова, директор „Бизнес развитие“ във Fetch.ai, лаборатория за иновации, базирана в Кеймбридж. Водеща на събитието е Ива Дойчинова, радио журналист.

Повече за събитието можете да научите тук.

Economic.bg е медиен партньор на събитието.

https://www.economic.bg/bg/a/view/akademija-za-inovacii-2024-otnovo-sybira-mladejite-s-predpriemacheski-duh

24chasa.bg – Видьо Терзиев, изпълнителен директор на “Електрохолд Продажби”: Важна част от стратегията ни е да се разрастваме

Публикувана: 16.05.2024 10:35

Вече може да ни намерят в Пловдив, скоро и във Варна

– През март “Електрохолд” добави към мрежата си от центрове за клиенти в столицата още един – в Бизнес парк София. Това означава ли, че има повишен интерес от страна на клиентите?

– Откриването на нов търговски център на “Електрохолд” в Бизнес парк София беше една много успешна стъпка за нас в стремежа ни да предложим модернизирана визия на клиентското обслужване и изцяло ново преживяване за нашите клиенти.

Нашият опит и професионализъм, както и персонализираният подход, който прилагаме, привличат клиентите. Също и удобната локация и възможностите за ползване на личен или обществен транспорт. Центърът е предпочитан от работещите в района и живеещите в тази част на града, както и от много бизнес клиенти. За два месеца работа той е посетен от над 1000 клиенти и в него са заявени над 4000 услуги, което показва сериозен интерес заради удобното му разположение за жителите на южните квартали на София. Сред най-заявяваните са услугите за пререгистрация на битови клиенти и тези, свързани с предоставяне на информация за потребление на електроенергия.

– Вече обявихте, че планирате да разширявате търговската си мрежа. Наскоро отворихте търговски център в Пловдив. Какво още предстои тази година?

– Наскоро открихме първия ни собствен търговски център в Пловдив. Това е ключов момент за групата “Електрохолд”. С него стартираме разширяването на търговската си мрежа извън Западна България. До момента в другите региони на страната разчитахме на партньорски офиси, но плановете ни включват разкриването на наши офиси. Съвсем скоро ще открием собствен клиентски център и във Варна.

Приоритет за нас е да запазим водещата си позиция сред бизнес клиентите в цялата страна, за които сме предпочитан доставчик със стабилни позиции и богат опит. Разширяването на търговската ни мрежа е важна част от стратегията ни да бъдем близо до тях във всяка точка на България. Вярвам, че това ще бъде от полза както за нашия бизнес, така и за клиентите, защото конкуренцията нараства, а от това печелят най-вече потребителите.

– Все повече хората предпочитат да плащат и да заявяват услуги онлайн. Подготвени ли сте за това?

– Досега говорих за разширяването на търговската ни мрежа, но в “Електрохолд” активно надграждаме и усъвършенстваме и електронните услуги. Наясно сме, че ако не сме напълно дигитализирани, няма как да сме успешни в условията на изострена конкуренция. Преминахме към електронни фактури, разработихме ПОС терминал за плащания през корпоративния уебсайт, вече 100% от нашите услуги могат да бъдат заявени дистанционно. Клиентите откликват позитивно на тези промени и това ни дава увереност, че се движим в правилната посока. През септември миналата година въведохме виртуален пос терминал, чрез който клиентите могат да плащат сметките си за електроенергия отвсякъде, по всяко време и без допълнителни такси. Броят на клиентите, които ползват тази услуга, постоянно нараства, като спрямо началото на годината ръстът е над 70%.

– Значи ли това, че се чувствате уверени да работите в условията на нарастваща конкуренция?

– Благодарение на 17 години работа на пазара в Западна България ние имаме богат опит в работата с голям брой потребители и на свободен, и на регулиран пазар, разработили сме и комплексни системи за обслужване, разполагаме с обучен персонал и финансова и административна обезпеченост. Разполагаме с широка мрежа от търговски центрове и партньорски офиси на територията на цяла България. Това ни позволява да сме близо до клиентите – те могат да ни посетят, да ни видят, да разговарят с нас.

Част от групата на “Електрохолд” са един от най-големите доставчици на ток за крайни клиенти в България – “Електрохолд Продажби” и най-голямото електроразпределително дружество – ЕРМ “Запад”. “Електрохолд Трейд”, първият лицензиран търговец на електрическа енергия за бизнес клиенти в България, предоставя устойчиви решения за индустриални и корпоративни клиенти и управлява водеща балансираща група. Компанията предлага дългосрочни зелени договори, които се явяват естествено затваряне на веригата между търсене и предлагане. Предимствата на PPA договорите са, че гарантират фиксирана цена за клиента за период от 7 до 15 години и позволяват по-лесно бюджетиране на разхода за електроенергия.

Вече две години зад гърба ни стои един от най-големите финансови холдинги в страната – “Еврохолд”. Това ни осигурява необходимата стабилност, за да разширяваме бизнеса си, да предлагаме нови продукти и да стъпваме на нови пазари.

https://www.24chasa.bg/biznes/article/17925730

bglobal.bg – PwC България стартира конкурс за устойчив бизнес

Публикувана: 15.05.2024 13:40

PwC България стартира конкурс за устойчив бизнес

Участието в ESG Awards е безплатно, а крайният срок за кандидатстване е 15 юли

БТА

Консултантската компания “Прайсуотърхаус Купърс България” (PwC България) обяви старта на третото издание на конкурса си “ESG Awards”.

За поредна година инициативата ще отличи организации, които осъществяват ефективни ESG стратегии, въвеждат устойчиви бизнес практики и предлагат иновативни продукти и услуги с положително въздействие върху околната среда. Конкурсът се провежда в 4 основни категории – “Стратегия”, “Иновации”, “Образователна програма” и “Лидер в устойчивото развитие”. Въпросниците за кандидатстване са изготвени от ESG eкспертите на PwC България и обхващат всички важни аспекти от актуалните регулации и стандарти.

В категории “Стратегия”, “Иновации” и “Образователна програма” могат да участват български и чуждестранни организации, опериращи в България, без значение от големината и типа им (микропредприятие, МСП, НПО, браншови организации и др.).

В категория “Иновации” освен установени компании, могат да участват и стартъпи. В категория “Лидер в устойчивото развитие” могат да участват само физически лица, свързани с ESG дейностите на организации, опериращи у нас.

Участниците трябва да представят стратегии, програми, продукти или услуги, внедрени през последните две години или подготвени за внедряване през 2024-2025 г. Няма ограничение за брой подадени кандидатури от една организация.

Участието в конкурса “ESG Awards” е безплатно. Крайният срок за кандидатстване е 15 юли 2024 г. В журито са независими експерти в областта на ESG, сред които Ивайло Станчев, Маню Моравенов, Марина Стефанова, Саша Безуханова, Светлин Писленски и Теодор Радонов.

В миналогодишното издание на конкурса се включиха почти 60 компании, които подадоха близо 100 кандидатури в четирите конкурсни категории. Победителите за 2024 г. ще бъдат обявени на официална церемония през есента.

“ESG Awards” 2024 се организира в партньорство със Софийския университет и Зеления център за устойчиви финанси и енергетика.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd…

https://bglobal.bg/110644-PwC-България-стартира-конкурс-за-устойчив-бизнес

profit.bg – ШУМЪТ НА ПАРИТЕ 2024 идва с важни икономически и бизнес прозрения в изборната седмица

Публикувана: 15.05.2024 13:35

В разгара на нови геополитически сътресения, финансови предизвикателства и технологична трансформация 15-ото издание на форума ШУМЪТ НА ПАРИТЕ ще даде отговори на най-важните въпроси, свързани с българската икономика в глобалния контекст и как тя може да отключи нови възможности за растеж по пътя си към еврозоната и пълноправно членство в Шенген. Едно от най-престижните и мащабни финансови събития у нас ще се проведе на 4 юни в Sofia Event Center с участието на международни и местни експерти, сред които представители на Международния валутен фонд, глобалната медийна организация POLITICO, Българската народна банка, Българската фондова борса, Института за пазарна икономика и др. Своите перспективи в рамките на форума ще дадат лидери на едни от най-големите бизнес организации от финансовия, технологичен и имотен сектор у нас. Водещ на събитието е журналистът на bTV Светослав Иванов , който ще открие форума в 9:00 ч. Гостите ще имат достъп до нетуъркинг зоната на Sofia Event Center, в която ще има кетъринг от 13:00 ч., коктейл след 16:00 ч. и възможност за разговори с участниците във форума. Визия за напредък отвъд политическия стрес Каква трябва да е икономическата визия на България и как да действат политическите лидери, за да създадат свободна от корупция среда, която привлича чуждестранни инвестиции, насърчава иновациите и конкуренцията? Тази тема ще бъде на фокус в презентацията на Матю Карничниг, главен кореспондент за Европа на POLITICO , който е бил на първа линия в отразяването на едни най-значимите политически и икономически събития на нашето време. Макроикономическите приоритети на България в темпото на глобалните тенденции и специално по пътя на страната ни към еврозоната ще очертае Джеф Готлийб, старши регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа . Темата в дискусионен панел ще продължат лидери на водещи институции у нас – БНБ, БФБ, ИПИ . Тази година във форума влизат и няколко нови за формата теми, една от които е посветена на енергийната сигурност с участието на Джордж Сатлас, изпълнителен директор на ICGB (Interconnector Greece – Bulgaria) от гръцка страна, и Димитър Бартов, Synergon . По темата за икономическата роля на българския транспортен сектор, за чийто растеж пълноправното членство в Шенген е от ключово значение, ще говори Николай Рашков, делегат в Експертната група за международен транспорт към ЕК и главен оперативен директор на EuroSpeed . Предприемачески уроци През 2024 г. форумът поставя фокус и върху бизнес визионерството и успешните предприемачески модели у нас, включително износа на българско ноу-хау на външни пазари, с участието на представители на висшия мениджмънт на основани в България компании с бизнес навън, сред които MFG и Dreamix. На сцената на ШУМЪТ НА ПАРИТЕ 2024 ще излязат Стоян Митов, изпълнителен директор, и Христо Томов, съосновател на разработчика на софтуер Dreamix . Това ще бъде първата им публична изява след сделката за придобиването на българската компания от американската Synechron. С макро прогнози и насоки за бизнеса по горещи теми като генеративния изкуствен интелект и ESG иновациите ще се включи представител на висшия мениджмънт на мултинационалната Accenture . Банкиране от ново поколение Традиционно сред водещите дискусионни панели в рамките на ШУМЪТ НА ПАРИТЕ е развитието на банковия сектор у нас. Как финансовите институции определят конкурентните си предимства предвид мащаба на технологичната промяна, новите финансови предизвикателства и потребителски тенденции са част от темите, по които ще дискутират мениджърите на УниКредит Булбанк, Пощенска банка, БАКБ и tbi . Финансиране на бъдещето Финансовите теми продължават с дискусия за работещите решения за малкия и среден бизнес у нас, сред които предимствата на дигиталния факторинг, с участието на Силвия Младенова, изпълнителен директор на Smart Factoring . ESG в действие: Стратегии и иновации за устойчив растеж Как ESG стратегиите оказват влияние на цялостната устойчивост и стойност на бизнеса, инвеститорите и обществото и каква е тяхната роля като катализатор на иновации е следващата точка в програмата на ШУМЪТ НА ПАРИТЕ 2024 с участието на Мартон Патаки, главен мениджър на Джапан Табако Интернешънъл България, и Радослав Пашов, главен финансов директор и Член на СД на Svepol. Управление на лични финанси и имоти Форумът продължава с едни от най-интересните панели за потребителите: Ролята на различните инструменти за спестяване и инвестиции, както и динамиката при различните класове активи ще обсъдят мениджъри от UNIQA, Amundi, MFG, iuvo и Binance . Прогнози и перспективи за имотния пазар у нас ще дадат изпълнителните директори на Kalos Estate, Max View Properties и Bulgarian Properties . ШУМЪТ НА ПАРИТЕ е сред най-разпознаваемите и утвърдени събитийни брандове в България, който в последните години разширява програмата си и привлича водещи експерти в дискусионни панели, посветени на макроикономическата картина, финансово-банковия сектор, имотите, капиталовите пазари и управлението на лични финанси, ESG стратегиите и предприемаческия пейзаж. Аудиторията на конференцията включва представители на висшия мениджмънт в частния и публичния сектор, които улавят пулса на водещите тенденции и вземат прогресивни решения в отговор на големите геополитически, икономически и технологични. предизвикателства. ШУМЪТ НА ПАРИТЕ се организира за 15-а поредна година от Profit.bg, част от водещата медийна група Ringier AG. Партньори на събитието са A1, УниКредит Булбанк, Пощенска банка, БАКБ, Amundi, tbi bank, Japan Tobacco International​, MFG, iuvo, UNIQA, Amundi, Smart Factoring, Telepoint, Eurospeed, Kalos Estate, Max View Properties, Bulgarian Properties, Nespresso. Повече подробности за 15-ото издание на ШУМЪТ НА ПАРИТЕ следете на сайта на събитието .

https://profit.bg/article/2024051509114071705