07.03.2024

Преглед на медиите 7.3.2024 (четвъртък)

1. Работодатели

forbesbulgaria.com – Пазарът на труда върви към стагнация

Публикувана: 07.03.2024 15:10

Избрани статии и новини от редакцията на Forbes България

Докато само преди година се питахме дали българският пазар на труда върви към фаза на прегряване, то към края на 2023 г. тенденциите сочат по-скоро към стагнация. Безработицата остава ниска, но заедно с нея постепенно намалява и търсенето на труд, а структурните проблеми остават непреодолени.

След кризата на трудовия пазар от пролетта на 2020 г., последвала избухването на пандемията от ковид-19 и ограничителните мерки за бизнеса, пътуванията и социалния живот като цяло, безработицата в България следва своята обичайна сезонна динамика – с пикове през зимните месеци и отчетливо по-ниска безработица през лятото, благодарение на активността на туристическия сектор и земеделието. От средата на 2021 г. коефициентът на безработица се задържа в диапазона 4-5,5%, което кореспондира на между 140 и 160 хиляди регистрирани лица в бюрата по труда – чувствително по-нисък брой дори в сравнение с периода преди пандемията. По всичко личи, че безработицата в страната е достигнала своето естествено дъно, като тези, които могат да бъдат наети на работа са намерили работни места, а почти всички, които не успяват трайно са преминали в групата на неактивните. Показателно, е, че въпреки високия деклариран недостиг на труд, останалите безработни не успяват да се реализират – те или имат неподходящи образование и умения спрямо търсенето, или са в региони, където търсенето е ниско.

Част от причината за това е профилът на голяма част от безработните лица. Броят на регистрираните в бюрата по труда под 29 г. е намалял значително – до 15-18 хиляди души през различните месеци на 2023 г., в сравнение с над 40 хиляди в пика на пандемията. По-слаб е спадът при трайно безработните – до 35 хиляди души. Доколкото тези две групи срещат особени трудности в намирането на заетост, вероятността да напуснат групата на безработните в близко бъдеще изглежда относително малка.

Пазарът на труда върви към стагнация

Докато само преди година се питахме дали българският пазар на труда върви към фаза на прегряване, то към края на 2023 г. тенденциите сочат по-скоро към стагнация. Безработицата остава ниска, но заедно с нея постепенно намалява и търсенето на труд, а структурните проблеми остават непреодолени.

След кризата на трудовия пазар от пролетта на 2020 г., последвала избухването на пандемията от ковид-19 и ограничителните мерки за бизнеса, пътуванията и социалния живот като цяло, безработицата в България следва своята обичайна сезонна динамика – с пикове през зимните месеци и отчетливо по-ниска безработица през лятото, благодарение на активността на туристическия сектор и земеделието. От средата на 2021 г. коефициентът на безработица се задържа в диапазона 4-5,5%, което кореспондира на между 140 и 160 хиляди регистрирани лица в бюрата по труда – чувствително по-нисък брой дори в сравнение с периода преди пандемията. По всичко личи, че безработицата в страната е достигнала своето естествено дъно, като тези, които могат да бъдат наети на работа са намерили работни места, а почти всички, които не успяват трайно са преминали в групата на неактивните. Показателно, е, че въпреки високия деклариран недостиг на труд, останалите безработни не успяват да се реализират – те или имат неподходящи образование и умения спрямо търсенето, или са в региони, където търсенето е ниско.

Част от причината за това е профилът на голяма част от безработните лица. Броят на регистрираните в бюрата по труда под 29 г. е намалял значително – до 15-18 хиляди души през различните месеци на 2023 г., в сравнение с над 40 хиляди в пика на пандемията. По-слаб е спадът при трайно безработните – до 35 хиляди души. Доколкото тези две групи срещат особени трудности в намирането на заетост, вероятността да напуснат групата на безработните в близко бъдеще изглежда относително малка.

През 2023 г. започва видим спад на регистрираните в бюрата по труда свободни работни места. От една страна годишният пик на търсенето на труд през пролетта е по-слаб и по-кратък в сравнение с 2021 и 2022 г., а оттам насетне търсенето на работници през цялото лято и есен остава на значително по-ниски равнища. Особено отчетливо е това през последните два месеца на 2023 г., когато регистрираните свободни работни места спадат дори под нивото от периода на най-строги ограничителни мерки. Това от една страна може да отразява намалени очаквания на работодателите на потенциала за експанзия през 2024 г., от друга – напасване към невъзможността за запълване на работните места.

Моментното състояние на пазара на труда се описа най-ясно от кривата на Бевъридж*. Според този подход последните месеци на 2023 г. се характеризират както с ниско предлагане, така и ниско търсене на труд – с други думи, пазарът на труд стагнира. Рано е да се каже дали тенденцията е трайна, като по-сигурен индикатор за това ще е търсенето на труд в първите месеци на 2024 г. Въпреки това, охлаждането на пазара на труд има сериозни последствия както за очакваната динамика на заплатите в краткосрочен план, така и за икономическа активност като цяло. Свитата конкуренция за работници потенциално намалява натиска върху работодателите да повишават възнагражденията, особено предвид спада на търсенето във високотехнологичния сектор. Забавянето на ръста на заетостта от своя страна застрашава пропуск на потенциала за растеж на икономиката заради невъзможността на фирмите да реализират плановете си за експанзия.

Новата картина на пазара на труда от средата на 2023 г. е до голяма степен предизвестена. Промените представляват най-вече окончателната нормализация след шока, породен от ковид и оживлението след премахването на ограниченията. На този фон обаче на преден план отново излизат дългосрочните структурни проблеми – ниските нива на образование и умения на хората извън заетост, регионалните неравенства, слабите политики по преквалификация и активиране. Това от своя страна поставя на дневен ред острата нужда от реформи на свързаните с пазара на труда системи, така че тези проблеми да се адресират, за да се преодолее рискът от стагнация и оттам пропуснат икономически растеж заради липсващи или пък неквалифицирани работници.

Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика

* Съпоставка на коефициента на безработица с броя на свободните работни места, отнесен към общия размер на работната сила. Така полученият индикатор служи за определяне на момента от бизнес цикъла през динамиката на пазара на труда, като рецесиите се характеризират с висока безработица и по-ниско търсене на труд, а периодите на икономически растеж – с ниски безработица, много свободни работни места и съответно висока конкуренция за работници.

https://forbesbulgaria.com/2024/03/07/pazarat-na-truda-varvi-kam-stagnatsiya/

new.sliven.net – На 8 март стартира прием на заявки от работодатели по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“

Публикувана: 07.03.2024 14:00

На 8 март стартира прием на заявки от работодатели по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“

Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

На 08.03.2024 г. (петък) Агенция по заетостта (АЗ) ще стартира прием на заявки по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, който е част от цялостен пакет от мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение. Предвидено е по проекта да бъдат включени в заетост общо 14 400 лица, а продължителността му е до края на 2026 г.

От 08.30 часа на 08.03.2024 г. работодателите ще могат да подават заявки по проекта в електронна среда и в рамките само на един месец – до 23.59 часа на 07.04.2024 г. (неделя) включително. Електронната заявка, която трябва да се попълни, ще бъде достъпна на официалната интернет страница на АЗ. След изтичането на този едномесечен период АЗ ще извърши класиране на заявките по реда на тяхното постъпване и при наличие на остатъчен финансов ресурс проектът ще бъде отворен за кандидатстване за нов период, за което ще бъде оповестена информация своевременно.

Целевите групи, които могат да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ са неактивни и безработни лица, вкл. неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

Срокът на субсидирана заетост на наетите в рамките на проекта лица се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории:

безработни и неактивни лица – за период до 6 м;

безработни и неактивни лица в неравностойно положение – за период до 12 м;

безработни и неактивни лица с трайни увреждания – за период до 24 м.

Средствата, които ще се възстановяват на работодателите по проекта са под формата на единични разходи (стандартна таблица за единица разход). А работодателите, които запазят заетостта на наето от тях лице след изтичане на съответния период на устойчива заетост, ще получат допълнителни еднократни стимули под формата на стандартна таблица за единица разход.

Заявки за свободни работни места могат да подават работодатели от реалния сектор, вкл. общини и общински предприятия. С цел постигане в максимална степен на основната цел на проекта, са поставени допълнителни условия, на които да отговарят кандидатите – работодатели, за да бъдат одобрени за участие.

По проекта ще се прилагат прагове от максимално допустим брой свободни работни места, които може да заяви един работодател – в зависимост от процента регистрирана безработица в общината, на чиято територия се разкриват работните места.

Работодателите и лицата, желаещи да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, могат да получат по-подробна информация във всички бюра по труда в страната, както и на официалната страница на Агенция по заетостта.

https://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=435304

profit.bg – Ботове за търсене на работа: Играчите, които всяват пълен хаос в пазара на труда

Публикувана: 07.03.2024 15:05

Намирането на нова работа е задача, не по-малко сложна от рутинните действия на служителите в офисите с постоянна позиция и сигурна месечна заплата. Това начинание започва с регистрация на пазара на труда и включва внимателно проучване на обяви, работодатели, както и перфектно подготвена професионална биография, отговаряща на описанието на всяка длъжност. Не на последно място по важност, е съдържанието на мотивационното писмо, което трябва да изпратите с кандидатурата си. А накрая – дори да сте изпълнили всички тези посочени условия, отново може да се озовете в задънена улица. Търсещите работа често се оплакват от многобройни имейли с откази – или още по-лошо, пълно мълчание. Малцина са избраните да стигнат до финалния етап на този сложен процес – покана за интервю, пише в материал по темата BusinessInsider.

Освен, че е динамичен и сложен, сегашният пазар на труда е наводнен с хиляди кандидатури. Работодателите са толкова затрупани от потока автобиографии, че едва успяват да хвърлят поглед на повечето от тях, камо ли да ги прочетат. Целият процес се е превърнал в игра на шанс: Търсещите работа изпращат мотивационните си писма до стотици компании, като се опитват да изпъкнат сред цунамито от кандидати. Ситуацията е толкова мрачна, че LinkedIn дори спря да съобщава броя на кандидатствалите за свободни позиции в платформата. Сега картината е на път да се промени, защото на пазара на труда влиза играч от съвсем различен вид: бот за масово кандидатстване за свободни работни места. Ботовете – с имена като LazyApply и Massive, превърнаха търсенето на работа в технологична надпревара. Плащате такса, подавате автобиографията си на бота, казвате му какво търсите и той изпраща стотици кандидатури от ваше име, често в реално време. Това е обещанието на изкуствения интелект, приложено на пазара на труда: интелигентна, персонализирана машина за човешки ресурси, предназначена да ви осигури работа чрез комбинация от технически умения и твърда сила.

Големият въпрос е: Работят ли ботовете? Един от икономическите редактори на BusinessInsider търси отговора на практика , експериментирайки със собствената си кандидатура. Първият бот, който изпробва, се нарича Sonara. С регистрация за 79,99 долара на месец се абонира за най-скъпия план, който позволява да кандидатствате за 420 свободни работни места. Необходимо е да приложете файл с автобиографията си и попълните данните в профила си, след което Sonara започва да показва възможности за работа. Когато ги одобрите, ботът изпраща кандидатурата вместо вас. Започвате ежедневно да получавате порой от нови възможности. Опитът на редактора обаче показва, че обявите, които е одобрил, продължават да стоят на опашката, неизпратени. След една седмица на уебсайта на Sonara се появява съобщение, че услугата е закрита. Всичко приключва с една провалена инвестиция от 79,99 долара и без работа. Експериментът продължава с WonsultingAI, много по-изгоден бот, само 19,99 долара на месец. Има страхотна функция, която позволява да използвате различно резюме за всяка обява, така че да подчертаете различни умения и постижения за различните позиции. Но подобно на Sonara, не показва много свободни позиции и е доста бъгав. Около една от всеки три кандидатури не се изпраща.

Друг популярен бот – Massive, изглежда по-обнадеждаващ. Показва повече обяви от Sonara и Wonsulting, но има ограничен, предварително зададен списък с корпоративни професии. Срещу 39 долара на месец изпраща до 50 кандидатури седмично – доста скромни възможности за един бот в ерата на изкуствения интелект.

Ето защо, редакторът решава да провери LazyApply. Той не предлага опция за месечен абонамент, затова трябва да закупите постоянен на стойност 129 долара. Но срещу тази сума получавате възможност да подавате до 750 заявления на ден. (Има и по-скъп план с неограничен брой заявления). За разлика от другите ботове, LazyApply може да изпраща кандидатури чрез външни обяви за работа. Може да свържете профила си в него с тези в Indeed, ZipRecruiter и LinkedIn, например. Всички действия са в реално време. Потребителят може да наблюдава на десктопа си как ботът щраква върху различни полета, изписва отговори на кратки въпроси и дори пише умения и характеристики в автобиографията му, които… не винаги отговарят на истината. Редакторът например описва как според бота, говори испански на разговорно ниво и е от афроамерикански произход – две твърдения, които не са верни. След няколко кандидатури разбира, че LazyApply не използва актуализираната автобиография, която е приложил. Вместо това, прикачва старо мотивационно писмо, което е открил заровено в дълбините на профила на редактора в LinkedIn и няма нищо общо с актуалните му желания за работна позиция. Оказва се, че LazyApply със сигурност оправдава името си.

Кандидатстването за работа никога не е било лесно или приятно. Никой не го харесваше в старите времена, когато хората си намираха работа, като преглеждаха обявите в местния вестник, принтираха автобиографиите си, изпращаха заявленията си по пощата и чакаха седмици или месеци, за да получат отговор. Търсенето на работа винаги е било работа. Интернет обеща да промени всичко. Преди три десетилетия, когато стартираха Monster и CareerBuilder, те се опитваха да свържат огромни масиви от търсещи работа и работодатели в голям форум – да създадат това, което в икономиката се нарича по-плътен пазар. С по-ефективното намиране на партньори между компаниите и потенциалните служители, се смяташе, че може би ще успеем дори да намалим трайно безработицата и да повишим производителността. Но процесът на подбор така и не успя да стане по-ефективен. Работодателите получиха достъп до по-голям набор от кандидати, но нямаха инструментите да сортират внезапния наплив от възможности. Затруднени от обема, те се справяха, като отделяха по-малко време за разглеждане на подробностите за всеки кандидат. Кандидатите се адаптираха, като изпращаха повече кандидатури, което допълнително претовари отделите по човешки ресурси.

Новата технология доведе до ироничен обрат: направи кандидатстването за работа по-лесно от всякога, а реалното намиране на работа – по-трудно от всякога. Първата вълна на изкуствения интелект трябваше да поправи това, което интернет счупи. Бюрата по труда започнаха да играят по-активна роля на пазара, като използваха големи данни, за да препоръчват най-добрите работни места на търсещите работа и най-добрите кадри на работодателите. Очакваше се новият подход да реши това, което един икономист нарече “проблемът с иглата в купа сено” на пазара на труда. Омагьосаният кръг обаче продължи, принуждавайки всички да кандидатстват за все повече работни места, докато шансовете за успех намаляват. И така настъпи ерата на ботовете. Дотук опитът сочи, че появата им само задълбочава проблема. Като начало, работодателите ги мразят. Отделите за човешки ресурси няма как да знаят кои кандидатури са подадени от човек и кои от машина. Освен, ако ботът не се обърка, както прави LazyApply. Фактологични грешки, безсмислени отговори на въпроси, фалшиви обещания за владеене на испански език – ако оставите бот да ви търси работа, може да изглеждате много, много зле пред отдела за човешки ресурси. “Това определено е огромен риск”, казва Тони Ригинс, който има дългогодишен опит като специалист по набиране на персонал за водещи технологични компании. “Това може напълно да навреди на кандидатурата ви, дори и на репутацията ви, ако сте кандидат с приложение, в което се допускат грешки.”

Някои от услугите с ботове са наясно с ограниченията на технологията. Тяхното решение е същото, което платформи като Facebook и YouTube отдавна са принудени да приложат, за да избегнат алгоритмичен хаос: повторно въвеждане на ниво на човешки надзор в процеса. Massive разчита на човешки “експерти по работата”, които да проверяват всяко заявление, попълнено от нейния бот. Други услуги, включително Teal и Simplify, използват разширения за Chrome, които задължават да преглеждате работата на бота. Ladders, трудова борса, специализирана в областта на високоплатените позиции, прави крачка напред по отношение на човешкия надзор. В началото на пандемията, когато наемането на служители спря, компанията обмисля нови начини да помогне на търсещите работа. “Основното оплакване беше: “Отне ми твърде много време да кандидатствам за всички тези работни места”, спомня си Марк Сенедела, основател и изпълнителен председател на Ladders. “Това е уморителна, съкрушителна работа.”

Затова през 2020 г. компанията стартира нова функция: екип от хора, които попълват кандидатурите ви вместо вас. На цена от 49,97 долара на месец тя става изключително популярна: Днес по-голямата част от кандидатурите в Ladders се попълват от човешки пълномощници вместо от търсещите работа. Решението на Ladders да се въздържа от пълно автоматизиране на услугата е умишлено. Сенедела казва, че екипът му е разгледал различни ботове за работа. “Това, което ни интересува, е качеството, точността и скоростта”, категоричен е той. “Досега не сме открили такива, които да отговарят на тези изисквания.” Как обаче завършва експериментът на редактора? За негова изненада, от 126-те обяви, за които кандидатства с ботове, получава отговор от седем работодатели. Това е 6% успеваемост – висока, като се има предвид, че половината от позициите са в области като PR или маркетинг, в които няма никакъв опит. Дали обаче от отделите за човешки ресурси са усетили, че има нещо съмнително в тези кандидатури? “Не бих предположил”, отговаря един от специалистите по набиране на персонал. Друг мениджър пише: “Основното нещо, което беше необичайно във Вашата кандидатура, е, че тя включваше мотивационно писмо за стара работа и остаряла автобиография”. И все пак дори това ниво на провал не го е спряло да отговори. “Освен това – казва той – не ми се стори като бот или нещо странно”. Трети работодател – журналист, също се е заблудил. “Ужас”, пише той, след като разбира, че кандидатурата е произведена от бот. “Не съм се сблъсквал с това и не разбрах.”, признава той и допълва: “Бях в самолета, много уморен…” Нека признаем: Отделите за човешки ресурси подхождат към процеса на търсене на работа по чисто прагматичен начин.

И ако използването на ботове увеличава шансовете ви за успех, си струва да опитате. Колкото повече стрелички хвърляте по мишената, толкова по-голям шанс имате да уцелите целта. Но каквато и да е ползата от тях за изморените търсещи работа, трябва да се отбележи, че ботовете не решават по-големия проблем, който пречи на много кандидати да си намерят работа. В крайна сметка не броят на изпратените кандидатури е определящ, а контактите, които имате. Добрата автобиография задължителна, но ако някой от отдел “Маркетинг” каже, че ще бъдете чудесно попълнение в екипа, това означава много повече. Емили Ламия е опитен коуч за кариерно развитие, която редовно прави анкети сред клиентите си. Установява, че в 80% от случаите те са получили настоящата си работа – а и повечето от предишните си, чрез някакъв вид контакт. Ето защо никога не би препоръчала на клиентите си ботове за търсене на работа. Вместо да кандидатстват за стотици позиции, те трябва да се съсредоточат върху създаването на мрежи за тези, които наистина искат, смята експертът. И за да бъде оценката обективна, трябва да признаем, че ботовете за търсене на работа имат своята полезна роля за справяне с досадни задачи. С времето те ще стават все по-усъвършенствани. Но да разчитате единствено на бот е все едно да възложите задача на стажант. Те са трудолюбиви и полезни. Но също така са неопитни и недобре платени – така че би било разумно да проверявате работата им.

https://profit.bg/article/2024030709451052374

в. Азбуки, стр. 22 – Правила и ограничения при изплащането на командировъчни

Публикувана: 07.03.2024 01:33

Командироването на работници и служители извън тяхното обичайно работно място е честа и необходима практика за предприятията и учрежденията, но е предмет на строги правила и ограничения съгласно българското трудово законодателство. Работодателите трябва да спазват определени правила, за да гарантират законността на своите действия и да защитят правата на работниците и служителите.

Според българското трудово законодателство работодателят има право да командирова работника или служителя извън неговото обичайно работно място за изпълнение на трудовите му задължения за период до 30 календарни дни без прекъсване. Това означава, че работникът може да бъде прехвърлен на друго място за работа за кратки периоди, без да е необходимо писмено съгласие от негова страна.

Въпреки това, ако периодът на командировка е по-дълъг от 30 календарни дни, работодателят трябва да получи писмено съгласие от работника или служителя. Този документ трябва да бъде ясен и специфичен относно периода на командировката, условията за връщане към обичайното работно място, както и всякакви други съществени условия.

Командировките се извършват на основание на писмена заповед на работодателя. Тази заповед трябва да бъде представена на работника или служителя преди началото на командировката и трябва да съдържа ясни инструкции относно периода, целта и условията на командировката.

В закона е предвидено, че в заповедта за командироване се посочват: наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта; трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването; задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право, и др.

Когато командированият работник/ служител остава да нощува в мястото на командировката, му се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката. На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера, т.е. 20 лв.

Тази разпоредба на закона се прилага в случаите, когато работникът или служителят поради характера на работата (задачата), която изпълнява, не се налага да използва цялото работно време, а само част от него, поради което в тези случаи не се налага да нощува, или в последния ден на командировката, когато лицето се завръща в мястото си на работа.

Командировъчните пари са за всички дни от командировката, включително и почивните и празничните дни, ако те са включени в периода на командировката със заповедта за командировка.

Посочените в закона суми за командировъчни пари са минималните, което означава, че работодателят може да заплати и по-висока сума на работниците и служителите.

Справка: чл. 121, ал.1, ал.2 от Кодекса на труда, чл. 8, чл. 9, an. 1,19,ал. 1, ал.2 от Наредбата за командировките в страната.

http://clippingpoint.net/article/2bf737dff8f9ccdf616332e38ee7b2b19e569cf6

econ.bg – Онлайн платформа свързва бежанци у нас с работодатели

Публикувана: 06.03.2024 17:40

Фондация за достъп до права – ФАР, в партньорство с Върховния комисариат на бежанците на ООН, дават старт на Платформа за заетост на бежанци в България.

Целта е тя да свързва бежанците с работодатели, като насърчава независимостта и икономическото овластяване сред бежанските общности в страната.

През последните години България се превърна в държава, с важен принос за приемането на бежанци, особено от Украйна, Близкия изток и Афганистан. Данните сочат, че към декември 2023 г. 67 769 украински бежанци са регистрирани с временна закрила в страната, а повече от 22 000 – предимно сирийци и афганистанци, са подали молби за международна закрила.

Бежанците, както всички нас притежават различния умения, опит и таланти, които могат значително да обогатят местния пазар на труда и да стимулират икономическия растеж. Като улеснява достъпа на бежанците до възможности за заетост, Платформата се стреми да разгърне техния потенциал, насърчавайки приобщаващото развитие и социалното сближаване в България.

“Откакто пуснахме платформата, се забелязва засилен интерес”, каза пред БНР-Радио София Мария Нецова – от фондация за достъп до права.

По думите ѝ профилът на хората, подаващи заявления за работа, е разнообразен. Около една трета са с висше образование, а около 40 на сто – със средно.

Сред тях има учители, икономисти, преводачи, IT специалисти, архитекти, инженери.

Обяви могат да подават и работодатели.

Услугата е безплатна.

Платформата предоставя и ценни ресурси, статии, възможности за професионално развитие.

Фондацията поддържа връзки с различни общности в социалните мрежи на украински, арабски, фарси и пущу.

“По заявките се вижда, че тези хора искат да работят и да бъдат полезни на обществото. В момента имаме 18 свободни позиции от работодатели – предимно в хотелиерството, търговията и производството”, уточни Нецова.

https://econ.bg/Добри-практики/Онлайн-платформа-свързва-бежанци-у-нас-с-работодатели_l.a_i.805788_at.11.html#comments

2. Бизнес

arenamedia.net – Бадер България получи приза за Инвеститор на годината в категория Устойчив бизнес

Публикувана: 07.03.2024 15:10

В София бяха връчени 18-тите поредни награди за „Инвеститор на годината“, организирани от Българската агенция за инвестиции (БАИ) към Министерството на иновациите и растежа.

Отличието в категория „Устойчив бизнес“ за 2023 година отиде в „Бадер България“ КД. Наградата получи Управителя на компанията Сава Чорбаджиев. Тя бе връчена от изпълнителният директор на Българската банка за развитие Цанко Арабаждиев.

При връчването Сава Чорбаджиев сподели следното:

„За мен е чест и привилегия да анонсирам, че на годишните награди Инвеститор на годината 2023, при Българска Агенция за Инвестиции, Бадер България получи награда – Инвеститор на годината, категория Устойчив бизнес.

На първо място тя е признание за находчивостта и решимостта на г-н Томас Бадер да инвестира в България.

Тя е и признание, че неговата визия за устойчив и отговорен бизнес, ние, екипа на Бадер България, успяхме да претворим на практика само за 5 години от създаването на компанията.

Също така искам да благодаря на моя екип от млади, мотивирани, амбициозни и трудолюбиви колеги, без които Бадер България нямаше да бъде това което е днес – устойчива, растяща, социално и екологично отговорна компания.“

http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=54761

в. Труд, стр. 5 – Облекчения за фирми с оборот до 20 млн. лв.

Публикувана: 07.03.2024 01:33

Вдигат праговете за микро, малки и средни предприятия

Въвеждат облекчения за фирми с годишен оборот до 20 млн. лв. За малки фирми ще се считат тези, които не надвишават най-малко два от следните критерии -балансова стойност на активите 10 млн. лв., приходи от продажби 20 млн. лв. и персонал от 50 души. Това гласят промени в Закона за счетоводството, които са пуснати от Министерство на финансите за обществено обсъждане. Годишният финансов отчет на малките фирми може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, и от съкратен отчет за приходите и разходите. С промените в закона ще бъдат повишени критериите за микро, малки, средни и големи предприятия. В момента за малки фирми се считат тези, които не надвишават два от следните критерии активи за 8 млн. лв., приходи рт продажби за 16 млн. лв. и 50 души персонал.

Според Счетоводната директива на ЕС Европейската комисия е задължена да преразглежда на всеки пет години финансовите показатели за малки и средни фирми и при необходимост да ги променя, отчитайки инфлацията. С оглед на инфлацията( финансовите показатели е преценено да бъдат повишени с 25%. Тъй като работим с левове, а не с евро, с промените показателите за малки и средни фирми у нас ще бъдат закръглени и повишението няма да е точно с 25 на сто.

За микропредприятия ще се считат тези, които не надвишават поне два от следните показатели – стойност на активите 900 хил. лв., приходи от продажби 1,8 млн. лв. и персонал от 10 души. За средни фирми ще се считат тези, които не надвишават поне два от следните показатели стойност на активите 50 млн. лв., приходи от продажби 100 млн. лв. и персонал от 250 души. Компаниите, които надвишават поне два от тези критерии, ще се считат за големи.

С промени в Закона за счетоводството за големите фирми и компаниите, чиито акции се търгуват на фондовата борса, ще бъдат задължени за изготвят и годишен отчет за устойчивостта. В този отчет трябва да бъдат посочени плановете на предприятието и действията за изпълнението им, така че да се гарантира, че бизнес моделът и стратегията му са съвместими • със стремежа за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса, както и какви са плановете на предприятието за намаляване на вредните емисии.

http://clippingpoint.net/article/17dee87d10970424661b977ab85c20fe3aa406bb

investor.bg – Васил Караиванов: Трендът в кредитирането е надолу, коригиран от пазара

Публикувана: 07.03.2024 00:35

Добавената стойност на икономиката спря да расте, време е за инвестиции, смята макроикономистът

Трендът вече е надолу – има успокояване на раздаването на заеми, а в същото време кредитите не надхвърлят новите депозити – има достатъчно пари в банковата система Кредитирането е елемент на българската икономика, но нейното развитие се ограничава от пазара. Този анализ в предаването “Бизнес старт” на Bloomberg TV Bulgaria направи, макроикономист и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”.

„Кредитирането е елемент от разходната част, а не от приходната и развитието на икономиката зависи върху кои пазари тя ще се фокусира“, посочи той.

В коментар дали се надува балон на жилищния пазар макроикономистът отбеляза, че не вижда голям риск и не могат да се правят сравнения с балона от 2005-2008 г.

Според него много голяма част от сделките с недвижими имоти не се правят с ипотечни кредити. „Ипотечните заеми са до една четвърт, максимум до една трета от ипотечния пазар, така че не може да се прави директна връзка между нивата на кредитиране и балон в имотния сектор“, категоричен е той.

Васил Караиванов посочи, че икономиката на България е относително малка и силно зависима от случващото се другаде. Той допусна, че може да излязат “скрити скелети” по време на посещението на Международния валутен фонд (МВФ) в нашата страна, което започна днес.

Макроикономистът припомни, че МВФ вече визира през есента като основен проблем песимистичното отношение и очаквания на българския бизнес. „България отбеляза рекорден брутен вътрешен продукт (БВП) за 2023 г., но вече се виждат ефектите от забавянето на износа“, предупреди той и отчете, че има и силно забавяне на ръста на брутната добавена стойност.

По думите му кондицията е нормална като за българската икономика. „През есента МВФ прогнозира ръст за 2023 г. от 1,7%, където наистина отиваме, а инфлацията да бъде около 8,5%. „Прогнозите на Фонда за тази година бяха за ръст на БВП от 3,2% и намаляване на инфлацията към 3,5%, припомни той и добави, че може би МВФ ще потвърди или ще коригира леко с десети от процента тези свои прогнози.

Васил Караиванов пресметна, че ръстът на брутната добавена стойност е едва 0,2% през последното тримесечие, което показва, че икономиката и индустрията са спрели да генерират достатъчно добавена стойност. Той предупреди, че България не може да разчита на външни фактори да подобрят това положение, тъй като всички основни външнотърговски партньори са също в затруднения.

„Излишъкът от 1 млрд. лв. в бюджета, обявен от Министерство на финансите, не е нещо напълно неочаквано, но остава проблемът с капиталовите разходи и инвестиции, които са далеч от нужните поне 25% от БВП за устойчив ръст на икономиката“, посочи в анализа си макроикономистът.

Какви са тенденциите при отпускането на заеми за бизнеса? Как да се привлекат нови инвестиции?

Целия коментар може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването “Бизнес старт” може да намерите тук.

https://www.investor.bg/a/461-bloomberg-tv/390436-vasil-karaivanov-trendat-v-kreditiraneto-e-nadolu-korigiran-ot-pazara

b2bmedia.bg – „Девин“ дари 150 книги за устойчив бизнес на студентите по „Отговорно и устойчиво развитие“ на Стопански факултет

Публикувана: 06.03.2024 18:15

Българското издание „Наръчникът на B Corp компаниите“ стана възможно благодарение на DEVIN.

„Девин“ ЕАД дари 150 екземпляра от книгата „Наръчникът на B Corp компаниите“ по повод дипломирането на втория випуск, завършващ магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ на Стопанския факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски“. Дарението е част от дългосрочното сътрудничество между „Девин“ и факултета.

Магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ цели да подготви изцяло ново направление специалисти по устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност и техните проявления за българската политика и администрация, индустрия и граждански сектор. „Наръчникът на B Corp компаниите“ би послужил за вдъхновение на студентите в устойчивите практики, за да поемат по пътя на B Corp и да станат двигатели на иновации в устойчивото и отговорно предприемачество.

„Като най-прогресивен и утвърден международен стандарт B Corp създава условия за нов модел дружества, които работят в обществена полза. Радвам се, че в Стопански факултет студентите изучават този стандарт през примера на „Девин“ и други сертифицирани местни компании. Първото издание на Наръчника на български език ще им помогне да популяризират ценностите и принципите, заложени в него, както измежду своите служители, така и по веригите за доставки към по-малките и локални партньори. Общността на B Corp расте и поздравявам „Девин“ за подадената ръка и споделения опит към всяка новоприсъединяваща се фирма“, коментира доц. д-р Марина Стефанова, ръководител на магистърската програма „Отговорно и устойчиво развитие“.

„Издадохме български превод на „Наръчникът на B Corp компаниите“, защото все повече компании в България следват пътя на устойчив бизнес, който се трансформира в сила за добро“, посочи Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ на „Девин“. „В книгата младите специалисти ще открият отговори на много въпроси – не само каква е философията на B Corp, но и каква е ползата от този тип корпорация за потребителите, обществото и служителите; как даден бизнес може да оцени своето въздействие върху екологията, общността, управлението и как да се подготви за предстоящо сертифициране“, допълни тя.

От 2022 г. „Девин“ ЕАД е сред първите български компании, носители на престижния сертификат Benefit Corporation, който отличава бизнеси, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и с ангажимент за положително въздействие върху обществото. Като член на общността B Corp „Девин“ се ангажира с мисията да популяризира принципите ѝ затова предприе превода и издаването на ценния наръчник.

B Corp (от Benefit Corporation – корпорация от полза) е международно движение, обединяващо над 6 хиляди компании от цял свят, които споделят едни и същи ценности и работят заедно, за да оказват положително и значимо въздействие върху света около тях. Сертифицираните B Corp компании са бизнеси от ново поколение, които балансират между своята обществена мисия и печалбите си. За да се сдобие със сертификат B Corp, дадена компания трябва да достигне изключително високи стандарти за социални и екологични дейности. В същото време тя трябва да промени структурата си на управление, за да бъде отговорна пред всички заинтересовани страни и да демонстрира възможно най-голяма прозрачност.

https://b2bmedia.bg/markets/devin-dari-150-knigi-za-ustoichiv-biznes-na-studentite-po-otgovorno-i-ustoichivo-razvitie-na-stopanski-fakultet-2Ygv9