28.05.2024

Регламентът за екодизайн е приет окончателно

Съветът на ЕС прие регламента за екодизайн, който определя изисквания за устойчиви продукти. Регламентът заменя съществуващата директива за екодизайн и разширява нейния обхват, извън енергийните продукти, до всички видове стоки, пуснати на пазара на ЕС. Това е последната стъпка от процедурата за вземане на решение.

„С регламента за екодизайн създаваме правилните стимули за индустрията да мисли кръгово от самата концепция за дизайн на продуктите, които планират да произвеждат и продават в ЕС“, заяви Пиер-Ив Дермань, белгийски вицепремиер и министър на икономиката и заетостта.

Зелени изисквания за устойчиви продукти

Регламентът засяга всички видове продукти, само с няколко изключения – например автомобили или продукти, свързани с отбраната и сигурността. Новият регламент въвежда нови изисквания като дълготрайност на продукта, възможност за многократна употреба, възможност за надграждане и ремонт, правила за наличието на вещества, които възпрепятстват кръговрата; енергийна и ресурсна ефективност; рециклирано съдържание, повторно производство и рециклиране; въглеродни и екологични отпечатъци; изисквания за информация, включително Паспорт на дигитален продукт. Комисията ще бъде опълномощена да определя изисквания за екодизайн чрез делегирани актове и индустрията ще разполага с 18 месеца, за да ги изпълни.

Критериите за екодизайн ще бъдат приложими при обществените поръчки, за да се стимулира общественото закупуване на зелени продукти. Новият регламент въвежда пряка забрана за унищожаване на непродадени текстилни изделия и обувки (МСП ще бъдат временно изключени) и дава право на Комисията да въведе подобни забрани за други продукти в бъдеще. Регламентът за екодизайн ще бъде приведен в съответствие със закона за цифровите услуги, когато става въпрос за продукти, продавани онлайн.

Следващи стъпки

С одобрението на Съвета на ЕС законодателният акт се счита за приет. След като бъде подписан от председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила на 20-ия ден след публикуването му. Той ще се прилага 24 месеца след влизането в сила.

Настоящата Директива за екодизайн 2009/125/EC установи изисквания за енергийна ефективност, обхващащи 31 продуктови групи. Според изчисленията на Комисията това е спестило 120 милиарда евро разходи за енергия и е довело до 10% по-ниско годишно потребление на енергия от продуктите, включени в обхвата ѝ.

Новият регламент беше предложен от Комисията на 30 март 2022 г. Съветът прие своя общ подход на 23 май 2023 г. и постигна временно споразумение с Парламента на 4 декември 2023 г.