14.03.2024

Ролята на бизнеса за постигане на равнопоставеност между половете

Необходими са 169 години, за да се намали разликата в достъпа до икономическо участие и възможности за жените и момичетата, според доклад от 2023 на Световния икономически форум. Включването на жените в пазара на труда и политиките за прозрачност на заплащането са ключови за подобряване на тази разлика.

Също така повишаването на броя жени на ръководни длъжности в компаниите и подобряване на баланса между професионалния живот и грижата за семейството са мерки приети от ЕС през последните години. Но това са само част от проблемите, с които жените се сблъскват, за да участват пълноценно в икономиката и да се възползват от възможностите, която тя предлага.

Основно предизвикателство за бизнесите е справянето с дискриминацията

Тя се разпростира извън работното място, тази във веригите на доставки и общността. Дискриминацията въз основа на пола може да въздейства неблагоприятно и на други права: на образование, на достоен труд, на безопасни условия на труд, на семеен живот, на достъп до ефективна защита. Ролята на държавата в създаването на механизми за защита от дискриминация е основата, върху която компаниите създават своите политики. Но тези механизми не са достатъчни да се справят с културните и социални норми и стереотипите, които са пречка при привличането на жени и мъже за дадени професии.

От друга страна съществува и проблем със справянето с тормоза на работно място, който често остава неразрешен поради липса на механизми за защита. Повишаването на регулаторните изисквания към малките и средните предприятия и намаляването на финансирането може да окаже негативно въздействие във веригите на доставки, особено ако собствениците на фирмите са жени. Затова и тенденциите са за насърчаване на програми за предприемачество и диверсификация на приходи, за да се създават по-устойчиви вериги на доставки.

Инициативи и политики за многообразието, включването и приобщаването

В България се развиват все повече инициативи и политики за многообразието, включването и приобщаването, които са насочени най-вече към подобряване ефективността на екипите и включване на хора с различни възможности. Тези инициативи представляват само една част от решенията, в които бизнесите могат да участват в подобряването на равнопоставеността между половете.

Процесът на надлежна проверка насърчава компаниите да извършват оценка на риска от потенциалното неблагоприятно въздействие върху човешките права. Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, прилагани от призмата на равнопоставеността, дават различни примери на прилагане на решения за държавите и бизнесите, съобразени с нуждите на момичетата и жените.

След извършване на оценката на риска от призмата на равнопоставеността, някои компании предприемат следните мерки: субсидиране на детски градини и обяд за деца в училищна възраст; подобряване на механизми за подаване на жалби и справяне с тормоза на работното място; обучения за подобряване на практиките във веригите на доставките.

Когато оценката е направена от призмата на равнопоставеността, това позволява да се направи по-задълбочен анализ на рисковете на работното място, веригите на доставките и общността, като са вземе предвид, че момичетата и жените по-често са непропорционално засегнати от дейностите на бизнеса.