14.05.2024

Ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН ще си партнира с Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и Германското бюро за помощ по въпросите на бизнеса и правата на човека за организирането на кръгла маса, посветена на ролята на частния сектор в борбата с трафика на хора. Събитието ще се проведе в София на 29 май в 2020 Event Space, Административна сграда ПРОНО (Малкото НДК).

Трафикът на хора – престъпление с глобален обхват

Трафикът на хора е многостранно престъпление със сериозни последици за жертвите и обществото като цяло. Той е финансово мотивиран, с глобален обхват, засягащ всяка страна и почти всеки икономически сектор. Годишно трафикът на хора носи печалби от около 150 милиарда щатски долара от експлоатацията на хора.

Държавите са отговорни да гарантират, че законодателството за надлежна проверка е прието и ефективно прилагано на практика, както и да предоставят насоки и инструменти на бизнеса как да намалят риска от пряко или непряко участие в трафика на хора.

Бизнесът носи отговорността да упражнява дължимата грижа и да прилага превантивни мерки и политики, които оценяват и смекчават рисковете за правата на човека в своите операции и вериги за доставки, включително защита срещу трафик на хора и други експлоататорски практики. Освен това има нарастващ натиск върху организациите да проверяват внимателно своите доставчици по всички нива на веригата за доставки.

Регистрация

Кръглата маса цели да продължи диалога за значението на разработването и прилагането на политики и практики за превенция и борба с трафика на хора. Дискусията с бизнес насоченост логично ще последва конференцията, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора предходния ден.

Може да се регистрирате за участие в събитието на secretariat@unglobalcompact.bg най-късно до 22 май. Присъствието е безплатно, с осигурен двупосочен превод български-английски.

От Българската мрежа на Глобалния договор на ООН подканват отговорните бизнеси в мрежата да споделят добрите си практики и политики по темата в специалния презентационен панел по време на събитието.

трафика на хора