05.06.2024

Рон Попър: Компаниите ще трябва да описват подробно как прилагат надлежна проверка, съгласно CSDDD

Рон Попър има повече от десетилетие практически опит в ръководенето на усилията за зачитане на човешките права на корпоративно ниво. Бил е ръководител на корпоративната отговорност в ABB Group, като се е фокусирал върху надлежната проверка, изграждането на капацитет и ангажирането с обществени партньори, включително общности, доставчици и инвеститори, в различни части на света до пенсионирането си през 2016 г.

Сред другите настоящи позиции, свързани с правата на човека, той е съпредседател на ръководната група на Глобалната бизнес инициатива за правата на човека (GBI) и изнася лекции по корпоративна отговорност.

Рон Попър е бивш пишещ и радио журналист, работещ в продължение на 25 години в Обединеното кралство, Близкия изток и Швейцария.

Той ще участва във форума „Business Talks about Human Rights“, организиран от Българска фондация за бизнеса и правата на човека, на който ESGnews.bg е медиен партньор. Събитието ще се проведе на 26 юни 2024 г. от 9.30 – 13.30 ч. в The Steps, гр. София, като участието е безплатно след предварителна регистрация.

Вижте какво разказа Рон Попър преди пред ESGnews.bg преди пристигането си в България:

Г-н Попър, как Глобалната бизнес инициатива за правата на човека (GBI) подкрепя компаниите да внедряват правата на човека в дейността си?

Ние работим с някои от най-големите мултинационални компании в света от 2009 г., за да подкрепим усилията им да засилят работата си по отношение на правата на човека. Ние сме междусекторна инициатива, работеща в световен мащаб, която обединява старши служители от компаниите, които, в поверителна обстановка, могат да обменят практически примери за това кои инициативи, инструменти, обучения и практики за надлежна проверка работят, съответно кои не, и да споделят всекидневните предизвикателства, пред които компаниите са изправени при прилагането на зачитането на човешките права в своите бизнес дейности. GBI натрупа изобилие от практически знания през последните 15 години и едновременно подкрепя и предизвиква членовете си в подобряването на представянето. В крайна сметка, разбира се, решението какво да правят си оставя тяхно собствено.

Кои са най-големите предизвикателства пред бизнеса по отношение на правата на човека? Как може да му се помогне да се справи с тях?

Има много предизвикателства. Първото е да се разсеят заблудите относно правата на човека. Наистина е доста просто – става дума за това как се отнасяме към хората в нашите бизнес дейности. Отнасяме ли се към тях с достойнство и уважение? Тук става дума да не се вреди от позицията на самия бизнес. Основното предизвикателство за предприятията е да знаят как техните дейности влияят върху живота и правата на хората. Това може да стане само чрез наличието на правилни политики и процеси, управлявани от висшето ръководство, а също и чрез инвестиране и извършване на надлежна проверка за разбиране на потенциални или действителни отрицателни въздействия, как да се предотвратят, смекчат или, когато е необходимо, коригират тези вреди.

Едно от най-големите предизвикателства е да накарате компаниите да правят това последователно и ефективно през цялата си дейност и верига на стойността. Компаниите трябва да разберат, че правата на човека са навсякъде в бизнеса – не само в тяхната разширена верига за доставки, но и в собствените им операции. Проблемите с правата може да са много близо до вас. Какво се произвежда и как? Какви са условията на труд? Има ли прекомерен извънреден труд? Има ли дискриминация (полова, расова, религиозна и т.н.) в собствената ни работна сила? Наясно ли сме с потенциалното съвременно робство сред нас? Може ли потребителите да не използват по предназначение продуктите? Кой притежава земята, закупена или наета за производство? При какви условия се транспортират и складират стоките? Компаниите обаче не могат да се справят с всичко това наведнъж. Има много добри, лесни съвети за разбиване и приоритизиране на най-належащите рискове за правата на човека като първа стъпка.

Цялостното разбиране на рисковете и начините за тяхното смекчаване изисква разбиране и принос от много части на компанията: бизнес мениджъри, човешки ресурси, а също и юридическите отдели, между другото. Присъединяването на висшето ръководство е от съществено значение за насочване на дневния ред в целия бизнес. Трябва да има разбиране, че неспазването на правата на човека може да има правни, финансови и човешки последици, които не само ще навредят на хората, но и на социалния лиценз на компанията да работи, както и на способността ѝ да продължи дейността си.

Как подкрепяте членовете си да изградят капацитет за зачитане на човешките права по време на дейността на компанията?

В GBI се занимаваме с различни практически въпроси – някои от тях всекидневни, а други изключително сложни. Въз основа на нашия собствен бизнес опит и чрез редовни разговори с компании-членки, ние идентифицираме ключовите проблеми, които ги държат будни през нощта. Те могат да включват сравнително често срещани предизвикателства, като например как да се гарантира, че правата на работниците се зачитат в операциите, дължимата грижа във веригата за доставки, какво представлява ефективен механизъм за подаване на жалби, как да се премахнат вътрешните фирмени бариери, блокиращи работата по правата на човека, как да се организира обучение по правата на човека в компанията и за кого да е предназначено. След това работим по изключително сложни въпроси. Те включват например как да се ориентираме в различни национални и международни законодателства и стандарти, как изглежда ефективната надлежна проверка – както в отношенията нагоре, така и надолу по веригата, как да работим в сложни или засегнати от конфликти среди и как да се оттеглим от авторитарни или обхванати от конфликти ситуации по начин, съобразен с човешките права. Трудни проблеми.

Защо спазването на човешките права е важно за бизнеса?

Има много предимства, ако вашата компания е известна със зачитането на човешките права: клиентите са по-склонни да искат да си партнират с компания със силна репутация като прилична, надеждна компания, която уважава хората и законите. Инвеститорите все повече вземат под внимание представянето в областта на правата на човека (основният компонент на S в ESG), заедно с екологичните и управленските резултати и е по-вероятно да подкрепят силните изпълнители на ESG. От друга страна, експлоатацията на хора за намаляване на разходите ще доведе до лошо здраве (както физическо, така и психическо), преумора, рискове за здравето и безопасността, грешки, отсъствия и потенциална невъзможност за изпълнение на бизнес договори или постигане на необходимия стандарт. Това оказва влияние върху непрекъснатостта и устойчивостта на бизнеса. Нарушаването на правата на човека може да има правни последици, загуба на доверие сред инвеститорите и бизнес партньорите и негативни последици пред медиите. То също може да попречи на способността ви да привличате и задържате най-ярките и най-добрите таланти.

Посетил съм много фабрики в различни части на света. Някои са първокласни, други са в много лошо състояние: тесни условия, уплашена работна сила, преуморени служители, зле поддържани машини, малко или никакви лични предпазни средства, лош въздух, разливи на химикали по земята, блокирани противопожарни изходи и т.н. Просто чувстваш, че такава компания не може да просъществува дълго. Техните цени може да са ниски, но много международни компании, които сега са изправени пред все по-голям контрол, започват да променят своите критерии с кого да се свържат и то кого да купуват.

Колко важно е значимото ангажиране на заинтересованите страни за корпоративната отговорност за правата на човека?

Как може една компания да знае какво искат и от какво имат нужда нейните служители, доставчици и хората, които са засегнати от нейните операции, ако не говори с тях и не ги слуша? Това е съществен елемент от управлението на риска. Един инфраструктурен проект трябва да е от полза както за местните хора, така и за участващите компании. Но през годините, посещавайки проекти в много страни, видях как липсата на ефективно ангажиране на заинтересованите страни при участие в инфраструктурни проекти е отчуждило местните общности, включително уязвими хора и коренното население, и е довело до загуба на естествени местообитания и ключови ресурси, като земя и вода. Това понякога води до насилствена съпротива и забавяне на самия проект. Всичко това, защото проактивното идентифициране и комуникацията с ключовите заинтересовани страни не са били извършени рано или не са били проведени сериозно.

Необходимостта от ангажиране на заинтересованите страни все повече се включва в законодателството и изискванията за докладване. Заинтересованите страни са централни за оценката на двойната същност, залегнала в Директивата на ЕС за докладване на корпоративната устойчивост (CSRD), въведена тази година. Голям акцент се поставя върху ангажираността на заинтересованите страни. Ключов момент в новата Директива за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD) е, че като част от тяхната надлежна проверка компаниите трябва да поемат значим ангажимент, включително диалог и консултации със засегнатите заинтересовани страни. Сериозното ангажиране на заинтересованите страни никога не е трябвало да бъде „приятно“. И вече не е по избор.

Каква роля играе надлежната проверка, за да се гарантира, че корпорациите зачитат правата на човека?

Надлежната проверка е от съществено значение за разбирането на вашите въздействия – положителни и отрицателни – и рисковете за хората и околната среда. Много компании вече правят дю дилиджънс – правен, финансов, за нови начинания и придобивания, придобиване на земя и т.н. Не е ново или толкова трудно – просто трябва да се направи по последователен начин. Надлежната проверка е от основно значение за усилията за предотвратяване, смекчаване или обезщетяване на вреди на правата на човека, поради което е централен елемент на новите закони в Европейския съюз и не само, но също и на международно признатите стандарти на ООН и ОИСР.

Как бизнесът може да бъде по-прозрачен и отговорен за своите нарушения на човешките права и защо корпоративната отчетност е толкова важна в този контекст?

Компаниите трябва да въведат вътрешни процеси, подходящи за техния размер и потенциални въздействия, при които да могат да предвидят и знаят какви са въздействията им и да се чувстват уверени в докладването за тях. Корпоративната отчетност е тоягата, която се размахва все повече, за да се гарантира, че изоставащите – а такива все още има много в различни части на света – осъзнават, че има последствия от незачитането на човешките права и лошото отношение към околната среда.

Законите и международните стандарти поставят силен акцент върху компаниите, които коригират всякакви грешки; все по-често виждаме компании да бъдат държани отговорни в съдилищата за грешки, които причиняват, допринасят за или са пряко свързани с тях. Компаниите правят грешки, грешат. Важното е да ги коригират, където е възможно, но и да се учат от тях. Все повече и повече фирми са подведени под отговорност не само в съдилищата, но и от ключови заинтересовани страни като ESG инвеститори, засегнати общности, профсъюзи, гражданско общество, служители и масови и социални медии. В един медиен свят от формат „24/7“ компаниите няма къде да се скрият, когато правят грешки, не успяват да ги поправят или да се поучат от тях.

Каква е връзката между корпоративната отговорност за правата на човека и устойчивото развитие и как бизнесът може да участва активно в постигането на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР)?

Проучване на целите за устойчиво развитие показа, че проблемите на правата на човека са в основата на над 90% от 17-те ЦУР. С други думи, ако компаниите се съсредоточат върху напредъка на своите собствени резултати в областта на правата на човека, те при всички случаи ще дадат ценен принос за реализирането на ЦУР. Предприятията могат също така да определят къде могат да наблегнат, въз основа на своите ресурси, умения и опит, в подкрепа и напредък на индивидуалните цели. Може би е най-добре да наблегнете само на една или две области, където може да се направи ефективен принос. Всички истински приноси са валидни и добре дошли. Там, където имам проблем, е, когато компаниите се опитват да представят обичайните си дейности като основен принос – това е еквивалентът на SDG на грийнуошинг.

Какво ще бъде въздействието на CSDDD върху бизнеса в Европа? Има ли припокриване между CSDDD и CRSD?

Преминаването през двата нови закона ще отнеме значително време, но е достатъчно да се каже, че и двата законодателни акта ще имат голямо въздействие върху големите компании в ЕС и по-малките компании, които са включени във веригите за доставка, по отношение на необходимостта от укрепване на правата на човека и надлежна проверка на околната среда и ефективност.

CSRD вече е в сила тази година за големи компании и съм чувал че много от тях вече имат междуфункционални и бизнес екипи от до 60-70 души, работещи за консолидиране на информация, когато отчитането стане задължително от януари следващата година. Донякъде разредената CSDDD, която премина последното си препятствие през май, сега трябва да бъде транспонирана в националното законодателство на държавите в ЕС и ще бъде въведена постепенно от 2027 г. нататък.

Компаниите, които вече се отчитат съгласно CSRD, няма да трябва да дублират тези изисквания за отчитане съгласно CSDDD, но ще трябва да опишат подробно как прилагат надлежна проверка съгласно CSDDD. Ако компания представя план за преход към климата съгласно CSRD, няма да е необходимо да го дублира за CSDDD.

Там, където изискванията на CSRD се открояват, е необходимо да се обхване двойна оценка на същността на дейностите на компанията (въздействие и финансова същност), а надлежната проверка трябва да обхваща както дейности нагоре, така и надолу по веригата.

В обобщение тези нови закони – и други като Регламента на ЕС за принудителния труд – ще принудят компаниите, големи и малки, да подходят към надлежната проверка на правата на човека и околната среда по много по-целенасочен и подробен начин. Те трябваше да го правят във всеки случай съгласно Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (2011 г.) и Насоките на ОИСР за мултинационални компании за отговорно бизнес поведение. Но сега такива стандарти се превръщат в твърд закон.

Може да е изкушаващо да мислим, че по-малките компании няма да бъдат обхванати. Това би било грешка. Дори ако по-малките компании са само част от веригата за доставки, техните данни за правата на човека и околната среда ще бъдат необходими на по-големите им клиенти, за да докладват напълно и точно. Ако такава информация не се предостави, може да се стигне до изваждане от борсата на по-малки компании. Така че дори ако CSDDD има своите ограничения, сега живеем през период на голяма промяна – и надеждата е, че не само ще се подобрят човешките права на компаниите и екологичните показатели, но и ще се зачитат правата на много служители, работници мигранти, уязвими групи и засегнати общности в Европа и извън нея.