30.04.2024

Стратегиите на Индия и Китай за кръгова икономика

Индия и Китай, две икономически сили, все повече признават значението на прехода към кръгова икономика за справяне с екологичните предизвикателства и насърчаване на устойчивия растеж. Тази статия разглежда инициативите, предприети от двете страни за възприемане на кръгови принципи в различни сектори, като подчертава техните стратегии за стимулиране на растежа на кръговата икономика.

Инициативи за кръгова икономика в Индия:

1. Политическа рамка

Индия е формулирала цялостна политическа рамка за насърчаване на кръгова икономика. Националната политика за ресурсна ефективност и мисията на Свахх Бхарат са ключови инициативи, насочени към минимизиране на генерирането на отпадъци, повишаване на ресурсната ефективност и насърчаване на устойчиви модели на потребление и производство.

2. Управление на отпадъците

Индия дава приоритет на управлението на отпадъците като ключов компонент на стратегията си за кръгова икономика. Правилата за управление на твърдите отпадъци и рамката за разширена отговорност на производителя се съсредоточават върху разделянето, рециклирането и отговорното изхвърляне на отпадъците, докато инициативи като програмата от „отпадъци към енергия“ насърчават оползотворяването на енергия от отпадъци.

3. Преход към възобновяема енергия

Индия ускорява прехода си към възобновяеми енергийни източници, за да намали въглеродните емисии и да подобри енергийната сигурност. Националната слънчева мисия и проектите за вятърна енергия са от основно значение за насърчаването на производството на чиста енергия и напредъка на кръговата енергийна програма на Индия.

Примери от Индия

Железопътната компанията, която отговаря за метрото в Делхи е изпълнила различни инициативи за устойчивост, включително събиране на дъждовна вода, генериране на слънчева енергия и рециклиране на отпадъци, демонстрирайки ангажимента на Индия към кръговите принципи в развитието на инфраструктурата.

“Тата Стийл”, един от водещите производители на стомана в Индия, е възприела практики на кръгова икономика чрез използване на промишлени странични продукти като суровини, прилагане на енергийно ефективни процеси и инвестиране в проекти за възобновяема енергия.

Инициативи за кръгова икономика в Китай

1. Индустриални паркове с кръгов модел

Китай е създала няколко кръгови индустриални парка, които интегрират различни индустрии и насърчават опазването и рециклирането на ресурсите. Тези паркове стимулират синергиите между бизнеса, улесняват обмена на ресурси и насърчават екологичните производствени процеси, за да се постигне максимална ефективност на ресурсите.

2. Зелени финансови механизми

Китай въведе зелени финансови механизми за подкрепа на проекти за кръгова икономика и инициативи за устойчиво развитие. Зелените облигации, субсидиите за екологични предприятия и данъчните облекчения стимулират инвестициите в проекти за кръгова икономика и насърчават зелените иновации.

3. Насърчаване на кръговото потребление

Китай активно насърчава кръговите модели на потребление чрез регулаторни мерки и кампании за повишаване на осведомеността на потребителите. Законът за насърчаване на кръговата икономика и програмите за екомаркировка насърчават устойчивия дизайн на продуктите, насърчават стопанисването на продуктите и повишават осведомеността сред потребителите за практиките на отговорно потребление.

Примери от Китай

“Алибаба Груп”, водеща платформа за електронна търговия в Китай, стартира “Зелен план за действие” за насърчаване на устойчивото потребление чрез насърчаване на потребителите да купуват екологични продукти и да намалят генерирането на отпадъци.

Компанията “Байд”, китайски производител на електрически превозни средства, илюстрира принципите на кръговата икономика чрез прилагане на производствени процеси със затворен цикъл, рециклиране на батерии и проучване на иновативни решения за устойчив транспорт.

Индия и Китай са в челните редици на растежа на кръговата икономика чрез своите иновативни инициативи и стратегически интервенции в различни сектори. Като дават приоритет на ефективността на ресурсите, управлението на отпадъците, прехода към възобновяема енергия и кръговото насърчаване на потреблението, двете страни полагат основите за по-устойчиво бъдеще.