27.05.2024

Съветът на ЕС даде окончателното си одобрение за CSDDD

Съветът на ЕС официално прие в петък Директивата за комплексна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD). Това е последната стъпка от процедурата за вземане на решение. Директивата въвежда задължения за големите компании по отношение на неблагоприятното въздействие на дейността им върху правата на човека и опазването на околната среда. Правилата засягат не само операциите на компаниите, но и дейностите на техните дъщерни дружества и тези на техните бизнес партньори по веригите на доставки на компаниите.

Големите компании трябва да поемат своята отговорност в прехода към по-екологична икономика и повече социална справедливост. Директивата за надлежна проверка на корпоративната устойчивост ще ни даде възможност да санкционираме онези участници, които нарушават задълженията си. Това е конкретна и значима стъпка към по-добро място за живот за всички”, коментира Пиер-Ив Дермань, белгийски вицепремиер и министър на икономиката и заетостта.

Обхват

CSDDD ще засегне компании с повече от 1000 служители и оборот над 450 милиона евро и техните дейности, вариращи от производство на стоки или предоставяне на услуги нагоре по веригата до дистрибуция, транспорт или съхранение на продукти надолу по веригата.

Компаниите, засегнати от приетото законодателство, ще трябва да внедрят система за наблюдение, базирана на риска, която цели предотвратяване или отстраняване на щети за околната среда или правата на човека, идентифицирани от директивата.

Новото законодателство изисква от компаниите да гарантират, че правата на човека и задълженията за опазване на околната среда се спазват по веригата от дейности. Ако бъде установено нарушение на тези задължения, компаниите ще трябва да предприемат подходящи мерки за предотвратяване, смекчаване, прекратяване или минимизиране на неблагоприятните въздействия, произтичащи от техните собствени операции, тези на техните дъщерни дружества и тези на техните бизнес партньори в тяхната верига на доставки.

Компаниите, засегнати от директивата, също ще трябва да приемат и приложат план за климатичен преход в съответствие с Парижкото споразумение за изменението на климата. CSDDD също така упълномощава държавите-членки да създадат надзорни органи, които да разследват и да налагат санкции на неспазващите фирми.

Промени в директивата

CSDDD бе предложена от ЕК през 2022 г., а през декември 2023 бе постигнато споразумение, но гласуването бе отложено за март, след като Германия обяви, че няма да подкрепи директивата заради опасения, свързани с бюрократичното и потенциалното правно въздействие, което тя би имала върху компаниите.

Италия впоследствие също оттегли подкрепата си и директивата не бе приета в края на февруари след усилие на Франция в последния момент да намали значително обхвата на новите правила само за най-големите компании в ЕС.

След някои значителни компромиси по отношение на законодателството, Съветът най-накрая одобри ревизиран CSDDD през март. Една от ключовите промени бе значителното намаляване на броя на компаниите, обхванати от законодателството, с повишаване на праговете за компании с най-малко 1000 служители от 500 и за тези с приходи над 450 милиона евро от 150 евро милиона в първоначалния вариант.

Директивата ще се прилага както следва:

  • 3 години от влизането в сила на директивата за компании с над 5 000 служители и оборот от 1 500 милиона евро
  • 4 години от влизането в сила за компании с над 3 000 служители и 900 милиона евро оборот
  • 5 години от влизането в сила на директивата за компании с над 1000 служители и оборот от 450 милиона евро

Новите прагове намаляват броя на компаниите в обхвата на CSDDD с приблизително две трети. По-ниските прагове, които бяха в сила за високорисковите сектори, също бяха премахнати, с възможност да бъдат преразгледани по-късно. Ревизираният CSDDD също премахна изискването компаниите да насърчават изпълнението на плановете за преход към климата чрез финансови стимули.

Следващи стъпки

След като бъде подписана от председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета на ЕС, директивата CSDDD ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ.

Държавите-членки ще разполагат с две години, за да приложат регламентите и административните процедури, за да се съобразят с този правен текст.