22.05.2024

Съветът на ЕС одобри новите регулации за пазара на електроенергия

Европейският съвет обяви приемането на нов регулаторен пакет, установяващ по-стабилни и предвидими цени на енергията, като същевременно се гарантира ефективно функциониране на пазара и се избягват изкривявания на вътрешния пазар. Одобрени са и общи пазарни правила за възобновяем газ, природен газ и водород.

Потребителите в целия ЕС вече ще могат да се възползват от по-стабилни цени на енергията, по-малка зависимост от цената на изкопаемите горива и по-добра защита от бъдещи кризи. Държавите – членки ще засилят мерките си за защита на уязвимите и енергийно бедни клиенти, включително забрана на прекъсванията. Реформата също така допълнително насърчава схемите за споделяне на енергия.

Съобщението на Съвета на ЕС бележи последната голяма стъпка към окончателното приемане на новия регламент след одобрението на законодателството през април от Европейския парламент.

По-стабилни и предвидими цени на енергията

Споразуменията за закупуване на електроенергия (PPA) са дългосрочни договори, които осигуряват стабилност за клиенти и инвеститори. Актуализираните правила насърчават тяхното възприемане и намаляват ненужната бюрокрация и такси. В съответствие със своите планове за декарбонизация, държавите-членки могат допълнително да подкрепят инвестициите във възобновяеми енергийни източници по споразумения за закупуване на електроенергия, включително чрез създаване на гаранционни схеми.

Държавите от ЕС също така ще използват двупосочни договори за разлика (CfD) или еквивалентни схеми със същите ефекти за своите схеми за пряка ценова подкрепа, за да подкрепят нови инвестиции в производството на електроенергия и да гарантират, че цените на електроенергията са по-малко засегнати от нестабилност на цените на пазарите, базирани на изкопаеми горива.

Съгласно двустранния договор за разлика с публичен субект, производителите на енергия ще бъдат защитени с минимално възнаграждение, като същевременно следва да се гарантира, че работят и участват ефективно на пазарите на електроенергия и реагират на пазарните обстоятелства. В периоди на високи цени те ще трябва да изплатят излишните приходи, които след това могат да бъдат разпределени на крайните клиенти (като същевременно се избягва нарушаване на конкуренцията и търговията на вътрешния пазар), да бъдат инвестирани за намаляване на разходите за електроенергия за крайните клиенти или използвани за развитие на разпределителните мрежи.

Двустранните договори за разлика могат да се прилагат за инвестиции в нови съоръжения за производство на електроенергия, базирани на вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, хидроенергия без резервоар и ядрена енергия.

Постепенно премахване на изкопаеми горива

Новият регламент подкрепя установяването на общи правила за вътрешен пазар за възобновяеми и природни газове и водород и налага национални планове за развитие на мрежата въз основа на съвместни сценарии за електричество, газ и водород.

Според Комисията регламентът ще спомогне за усвояването на възобновяеми и нисковъглеродни газове чрез улесняване на свързването и достъпа до съществуващата газова мрежа. Това ще позволи последователност при оценката на емисионния отпечатък на различни газове, за да се даде възможност на държавите-членки да ги сравняват и вземат предвид в своя енергиен микс.

Новият регламент също така включва разпоредби, насочени към постепенно премахване на изкопаемите горива, с дългосрочни договори за необработен изкопаем газ, насочени да не продължат след 2049 г., и правила, подкрепящи насърчаването на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове – особено водород – във въглища и въглеродно-интензивни региони, включително тарифни отстъпки за възобновяеми и нисковъглеродни газове, както и създаването на доброволен механизъм за подкрепа на пазара на водород.

Кога ще влезе в сила регламентът?

Регламентът ще влезе в сила шест месеца след публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз, като страните – членки ще дадат две години да адаптират националното законодателство към новите разпоредби.

Веднъж зависима до голяма степен от руските доставки, Европа сега се насочва към пазарите на електроенергия и газ на бъдещето, където няма място за руски газ и където възобновяемите източници, чистите газове и водородът имат централна роля”, заяви еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон след приемане на промените.