28.05.2024

Съветът на ЕС окончателно одобри Закона за индустрии с нулеви емисии

Съветът на ЕС прие регламент за установяване на рамка от мерки за укрепване на производствената екосистема на европейската технологична нулева мрежа, по-известна като Закон за индустрии с нулеви емисии (NZIA). Това е последната стъпка в процеса на вземане на решение.

Регламентът има за цел да насърчи промишленото внедряване на технологии с нулева емисии, които са необходими за постигане на целите на ЕС в областта на климата, като използва силата на единния пазар, за да укрепи позицията на Европа като лидер в промишлените зелени технологии.

„Законът за индустрии с нулеви емисии е един от основните фундаменти на новата индустриална политика. Този правен акт ще помогне на Европа да поведе глобалната надпревара за зелени технологии и ще се увери, че нашият принос в борбата срещу изменението на климата намалява нашите зависимости, укрепва нашата стратегическа автономия и ни помага да създаваме растеж и работни места в Европа“, заяви Джо Браунс, министър на икономиката, иновациите, труда, социалната икономика и селското стопанство на Фландрия.

Стимулиране на зелените технологии

Закон за индустрии с нулеви емисии ще създаде благоприятни условия за инвестиции в зелени технологии.

  • За да се насърчат иновациите, правният акт предлага да се създадат благоприятни регулаторни рамки за разработване, тестване и валидиране на иновативни технологии.
  • Напредъкът към постигане на целите на Закона за индустрии с нулеви емисии ще се измерва с два индикативни показателя. Първо – производственият капацитет на технологии с нулево нетно потребление, като слънчеви фотоволтаични панели, вятърни турбини, батерии и термопомпи, достигащ 40% от нуждите на ЕС за внедряване. Второ – конкретна цел за увеличаване на дела на Съюза за тези технологии с оглед достигане на 15 % от световното производство до 2040 г.
  • Освен това Законът за индустрии с нулеви емисии определя годишен капацитет за инжектиране от най-малко 50 милиона тона CO2, който трябва да бъде постигнат до 2030 г. в места за геоложко съхранение, разположени на територията на Съюза.

Следващи стъпки

След одобряването на позицията на Европейския парламент от Съвета, законодателният акт беше приет. След като бъде подписан от председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила в деня на публикуването му.

Предистория

Законът за индустрии с нулеви емисии е една от трите ключови законодателни инициативи на индустриалния план за Зелена сделка (заедно със Закона за критичните суровини и реформата на дизайна на пазара на електроенергия) за повишаване на конкурентоспособността на индустрията с нулеви емисии в Европа и подкрепа за бърз преход към климатичната неутралност.

Комисията внесе предложението си на 16 март 2023 г. Европейският парламент прие позицията си на 21 ноември 2023 г., а Съветът — своя общ подход на 7 декември 2023 г. Съветът и Парламентът постигнаха временно споразумение на 6 февруари 2024 г., което беше гласувано в пленарна сесия в Европейския парламент на 25 април 2024 г.