13.04.2024

Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организират конференция на тема: „Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика“, която ще се проведе на 15 април 2024 г. в хотел София Балкан Палас, гр. София.

Полудневната конференция на високо равнище ще събере европейски и български заинтересовани страни, политици, представители на индустрията, организираното гражданско общество, академични среди и медиите, за да обединят усилията си за:

  • Обсъждане на въпроса как най-добре да се използват откроилите се възможности, в контекста на глобалните предизвикателства, въз основа на цялостната оценка на „силните страни“ на ЕС в рамките на „Европейската стратегия за икономическа сигурност в областта на енергетиката“;
  • Свързване с регионалните/местните заинтересовани страни и идентифициране на пътищата за трансфер на знания и обмен на най-добри практики, свързани с устойчиви енергийни системи и начини за съхранение;
  • Фокус върху особеностите на българската енергетика.

Европейският икономически и социален комитет подкрепя фокуса на Европейската стратегия за икономическа сигурност върху далновидно стратегическо планиране, основано на оценка на заплахи, рискове и уязвимости, и също така призовава за анализиране и използване на възможностите, в следствие на глобалните предизвикателства, основани на една цялостна оценка на силните страни на ЕС.

Целта на конференцията е да надгради Европейската стратегия за икономическа сигурност чрез далновидно стратегическо планиране, основано на оценка на заплахите, рисковете и възможната уязвимост в този икономически сектор. В тази връзка, по време на конференцията ще се постави специален акцент върху енергийните доставки на едни стабилни, предвидими и достъпни цени, които идват от устойчиви източници, превърнали се в крайъгълен камък на конкурентоспособността на европейската индустрия.

Конкурентоспособност 

Необходимостта от устойчив енергиен микс и енергийни системи, включително решения за съхранение на енергия от възобновяеми източници е един от основните фактори, които ще определят европейската конкурентоспособност през следващите години.

ЕИСК намира приоритета за насърчаване на конкурентоспособността на ЕС за решаващ, тъй като това е крайъгълният камък на европейския социален модел. Инвестициите в иновации, развитие на умения и технологичен и индустриален капацитет, в едно с осигуряването на добре функциониращ вътрешен пазар, са незаменими средства както за укрепване на производителността и конкурентоспособността, така и за намаляване на критичните зависимости, като в същото време се запазва социалната пазарна икономика на ЕС.

ЕИСК подчертава и необходимостта от защита на сигурността на критичната инфраструктура, и по-специално на енергетиката. Снабдяването с енергия на стабилна, предвидима и достъпна цена и генерирана от устойчиви източници е крайъгълен камък на конкурентоспособността на европейската индустрия.

Комбинирането на целите за устойчивост с настоящите геополитически предизвикателства в областта на енергетиката представлява едновременно, както предизвикателство, така и възможности, които трябва да бъдат разгледани по комплексен и всеобхватен начин, за да се подпомогне повишаването на конкурентоспособността на всички нива.

Системи за съхранение

Ключов елемент, когато става дума за производство на възобновяема енергия, са системите за съхранение, които от своя страна позволяват стабилна линия за снабдяване с този енергиен ресурс. Енергията е в основата на всички ежедневни дейности. Въпреки, че голяма част от нашето потребление все още идва от ресурси, които отделят CO2, ние трябва да намалим общото си потребление на енергия и да подобрим неговата ефективност.

Светът претърпява значителна трансформация по отношение на енергията, където неустойчивото пилеене и загуба на енергия, както и пренебрегването на неизползваните енергийни източници, вече не могат да бъдат запазени. Градовете и индустриите трябва да оптимизират своите процеси на снабдяване с енергия и да трансформират своите налични мрежи и прилежащо оборудване. За справяне с предизвикателствата на декарбонизацията и постигането на самодостатъчност, местните източници на декарбонизирана енергия се очертават като решаващ компонент с приблизителни неизползвани местни енергийни резерви от над 400 GW.

Този нов ресурс отразява неизползваната биоенергия, отделяната топлина и охлаждане, повишаването на ефективността и разширяването на мрежите за централно отопление, както и енергийната ефективност в сградите и индустриите.

Предизвикателства

Предизвикателствата, пред които са изправени индустриите и градовете, са свързани с:

  • Намаляване на въглеродните емисии – по-ефективни, по-малко въглеродноинтензивни градове, сгради и индустрии;
  • Енергийна сигурност и обезпеченост – местни и възобновяеми енергийни
    източници в регионален мащаб, самодостатъчност;
  • Достъпна енергия – осигурена цена въпреки геополитическото напрежение и
    минимален разход на енергия.

Пазарът на декарбонизация се оценява на 500 милиарда евро през 2030 г. според Международната агенция по енергетика. Има бързо нарастващо търсене на местни декарбонизиращи решения, като биоенергията и възобновяемите източници, гъвкавост на електрическите мрежи, мрежите за централно отопление и охлаждане, енергийна ефективност за сгради и индустрии.

Регистрация за събитието можете да направите ТУК