ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ I.УВОД А. Встъпителна част Б. Основни позиции /проблеми/ II. НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПЪРВА ГРУПА МЕРКИ – Отсяване на спекулативните заявки А. Отсяване на соларните проекти Б. Отсяване на вятърните проекти В. Продължаване на проектите, активни към настоящия момент ВТОРА ГРУПА МЕРКИ – Стъпки на държавата за подкрепа на инвестициите във ВЕИ А. Нормативни мерки Б. Изработване на…