СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА № 354-01-62, ВНЕСЕН ОТ Н.П. НИГЯР ДЖАФЕР И Н.П. ЕМИЛ РАЙНОВ

Във връзка с внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), с който се прави предложение за въвеждане на рестриктивен режим по отношение на паралелния износ на лекарствени продукти, като с новопредложените чл. 217а – чл.217в за всеки паралелен износ на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, който…