СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗИД НА КОДЕКСА НА ТРУДА, ВНЕСЕН В НСТС

Във връзка с предоставения ни проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България счита, че предложенията за изменение и допълнение на Кодекса на труда, касаещи колективното трудово договаряне на ниво сектор и икономическа дейност по никакъв начин няма да допринесат за развитие на социалното партньорство…