СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗИД НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

По повод предоставения ни проект на ЗИД на ДОПК изготвен във връзка с постановено Решение на Конституционния съд и предложената промяна на разпоредбата на чл.169, ал.4 от ДОПК, когато лицето не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от НАП, до започване на принудителното им събиране, длъжникът да има право да заяви…