СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ

Текстовете на проекта за Правила, както и обсъжданите промени в Закона за енергетиката (изпратено становище от ДКЕВР до Министерство на икономиката и енергетиката с Изх.№ Е-03-17-1/09.10.2013г.), ощетяват българската индустрия, отнемат права на собственост върху изградените от нея преки присъединителни газопроводи и ограничават ролята на различните участници на пазара на природен газ, в директно противоречие с…