СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, № 354-01-92, ВНЕСЕН ОТ МАЯ МАНОЛОВА И КИРИЛ ДОБРЕВ

По повод внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следната позиция: 1.      Предлага да отпадне предложената в § 1, т.6, с която се създава нова т.24 със следното съдържание "т.24 членовете на комитетите за наблюдение на оперативните програми,…