Предложение за промени в Закона за водите

Изх. № 512-00-512 Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ   ОТНОСНО: Предложения за промени в Закона за водите   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, С настоящото…