Позиция във връзка с незаконния добив на дървесина

Изх. № 563-00-563 Г-Н РУМЕН ХРИСТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА МИНИСТЪР НА ЗАМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ   Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКАРСКИ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя изразената позиция на Асоциацията на…