Позиция на КРИБ, относно дискутираните предложения в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед Р-7 от 9.01.15 г.

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ОТНОСНО: дискутираните предложения в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед Р-7 от 9.01.15 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, КРИБ одобрява подходите и методиките за определяне на таксата за битови отпадъци на база принципа „замърсителят плаща“. Считаме, че приемането на принципа “замърсителя плаща” ще доведе, както до намаляване…