Становище на КРИБ по Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Конфедерацията на работодателите индустриалците в България /КРИБ/ възразява срещу предложенията в проекта на ЗИД на ГПК, отнасящи се до местната подсъдност по чл. 113 и сл. ГПК. Съображенията ни за това са следните: С въвеждането на задължителната подсъдност по искове на и срещу  потребители по чл. 113 вносителите целят „да осигурят възможно най-лесен и евтин…