17.05.2024

514 български фирми са кандидатствали за разработване на иновации

514 са подадените проектни предложения по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ по програма „Конкурентоспособност“. Проектите на фирмите са за общо над 250 млн. лв. От тях компаниите са поискали 144 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, съобщиха от Министерство на иновациите и растежа (МИР).

Общият бюджет на безвъзмездните средства, които фирмите могат да получат по процедурата за разработване на иновации, е 127 млн. лв. Документите се подаваха електронно през системата ИСУН 2020 до вчера.

Кой може да получи финансиране?

От помощта ще се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация и големи компании в партньорство с МСП. Минималният размер на финансирането е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв. Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията им.

Проектите на фирмите трябваше да са насочени към разработване на иновация, която попада в една от подобластите на петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Допустимо беше разработване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги в различни области, например: машиностроене и уредостроене, изкуствен интелект, методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български продукти и др. Подкрепа ще получат иновативни решения на национално и световно ниво, но и такива представляващи новост на ниво предприятие. Със средства ще се финансират дейности по извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии и др.