11.04.2024

84% от МСП не са получили никакви финансови стимули за намаляване на емисиите

Малките и средни предприятия (МСП) все повече признават спешността за справянето с изменението на климата, но скорошен доклад хвърля светлина върху значителните препятствия, пред които са изправени при прехода към устойчиви практики.

Озаглавен „Мобилизиране на малкия бизнес до нетна нула“, докладът, публикуван от SME Climate Hub (финансиран от We Mean Business Coalition), хвърля повече светлина върху предизвикателствата и възможностите за МСП относно действията в областта на климата, пише esgnews.com.

Днес в света има приблизително 400 милиона малки и средни предприятия (МСП), които съставляват 90 процента от бизнеса в световен мащаб. В ЕС тези компании представляват две трети от работните места в частния сектор и допринасят за повече от половината от общата добавена стойност, създадена от бизнеса. Икономиката на САЩ може да се похвали с около 30 милиона предприятия с по-малко от 500 служители и тези компании са създали близо две трети от нетните нови работни места в частния сектор през последните десетилетия”, коментира Мария Мендилусе, Главен изпълнителен директор на We Mean Business Coalition.

Тя добавя, че значителен процент от тези компании ще бъдат важни за осигуряването на продуктите и работниците, необходими за преминаването на света от икономика, базирана на изкопаеми горива, към икономика, захранвана с чиста енергия.

Тъй като глобалните регулации и очакванията на клиентите се увеличават, МСП извличат бизнес ползи от предприемането на действия с по-концентрирана клиентска база, персонал и локализирано снабдяване”, подчертава тя.

Нарастващо осъзнаване на МСП за въздействието на бизнес операциите върху околната среда

Докладът подчертава забележима промяна в приоритетите сред МСП, като 44% от анкетираните фирми изразяват повишен акцент върху намаляването на емисиите на парникови газове през 2023 г. Това отразява нарастващото осъзнаване на въздействието на бизнес операциите върху околната среда и необходимостта от решителни действия.

Въпреки този засилен фокус, МСП срещат бариери, които пречат на способността им да прилагат смислени инициативи за климата. Според доклада 52% от анкетираните посочват липсата на подкрепяни от правителството политики или стимули като значителна пречка. Това подчертава критичната роля на поддържащите регулаторни рамки за стимулиране на действията в областта на климата сред малките предприятия.

Освен това докладът разкрива тревожна тенденция по отношение на финансовите стимули, като 84% от МСП съобщават, че не са им били предлагани стимули за намаляване на емисиите. Това подчертава необходимостта правителствата и другите заинтересовани страни да предоставят финансова подкрепа и стимули за насърчаване на МСП да възприемат устойчиви практики.

Липса на ангажираност на заинтересованите страни

Друга ключова констатация от доклада е липсата на ангажираност на заинтересованите страни. Докато МСП изразяват готовност да предприемат действия в областта на климата, 63% от респондентите не са били помолени от заинтересованите страни да предприемат действия за намаляване на емисиите. Това предполага потенциално разминаване между МСП и техните заинтересовани страни по отношение на приоритетите и ангажираността в областта на климата.

Предприемането на действия срещу изменението на климата не е просто екологична необходимост, това е интелигентен бизнес ход и правилното нещо, което трябва да направите”, казва Сара Гудел, основател на Autumn Dahlia Creative Services.

Гледната ѝ точка подчертава двойните предимства на устойчивостта, включително подобрена репутация на марката и спестяване на разходи.

Основателят на Avyannaa Вишаха Видхани подчертава важността на ясните политики и разпоредби в подкрепа на целите на малкия бизнес в областта на климата.

Често са необходими значителни първоначални инвестиции за прилагане на устойчиви инициативи”.

Докладът предоставя ценна информация за предизвикателствата и възможностите за МСП в справянето с изменението на климата. Анализът, базиран на данни, разкрива необходимостта от поддържащи политики, финансови стимули и ангажиране на заинтересованите страни, за да се даде възможност на МСП да ускорят прехода си към нетно нулево потребление.

Правителствата, финансовите институции и корпоративните партньори трябва да си сътрудничат, за да осигурят необходимата подкрепа и ресурси за МСП, за да процъфтяват в едно устойчиво бъдеще.