19.03.2014

Арбитражният съд при КРИБ – ефективна и качествена алтернатива при решаване на търговски спорове

През 2014 г. с решение на Управителния съвет на КРИБ беше структуриран и започна работа Арбитражен съд при Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – Гласът на българския бизнес. Съдът беше представен публично за първи път на Годишното общо събрание на КРИБ на 27 ноември.

На 19 март 2014 г. УС на КРИБ прие устава на Арбитражния съд, а на 17.09.2014 г. бяха приети Правилникът за арбитраж и Тарифата на Арбитражния съд при КРИБ, с което арбитражната институция започна своята работа.

Арбитражният съд предлага услуга за алтернативно разрешаване на спорове извън системата на държавните съдилища, която осигурява равнопоставеност на страните, бързина, ефективност и предвидимост.

Ръководните документи на Арбитражния съд при КРИБ, съставът на неговите органи, препоръчителната арбитражна клауза и друга важна информация са публикувани на официалната интернет страница на Арбитражния съд на адрес  www.arbitration.bg