Събития

» » КРИБ проведе финална пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

КРИБ проведе финална пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

Проектът цели да развие социалния капитал чрез подобряване на състоянието на работещите и работна среда

КРИБ проведе финална пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

На 29 септември 2022 г., в централния офис на КРИБ в София, се проведе финална пресконференция по проект „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“ на "Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ Гласът на българския бизнес", финансиран по договор № BG05M9OP001-1.051-0005-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“. Основен партньор по проекта е КНСБ.

Ефективното управление на човешките ресурси е от ключово значение за развитието на бизнес-компаниите и именно за това дейностите по проекта бяха насочени към него. Основната цел на проекта бе да спомогне за преодоляването на предизвикателствата, породени от засилващото се текучество на кадри, негативните демографски тенденции и застаряването на работната сила. Развитият социален капитал ще доведе до ефективно разрешаване на проблемите в работния процес, по-професионално ниво и ангажираност на работниците, изграждане на доверие към работодателя. Интегрирането на съвременни модели на управление ще направят бизнеса в България по-социален, по-устойчив и по-конкурентоспособен.