Събития

» » Покана за Общо събрание на КРИБ на 31 май 2022 г.

Покана за Общо събрание на КРИБ на 31 май 2022 г.

Покана за Общо събрание на КРИБ на 31 май 2022 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КРИБ - П О К А Н А

Управителният съвет на работодателската организация „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес“ на основание чл. 20.2 от Устава

СВИКВА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

на 31 май 2022 г., от 15:30 часа, в гр. София,  „София Хотел Балкан“, зала „Роял“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС за дейността на организацията за периода 1 януари – 31 декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г.

2. Финансов отчет за 1 януари – 31 декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г. и приемане проект на бюджет за 2022 г.

3. Отчет на Контролния съвет за периода 1 януари – 31 декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г.

4. Промени в състава на Управителния и на Контролния съвет

5. Разни

Обявата е публикувана в бр. 27 на Държавен вестник от 5 април 2022 г. Регистрацията на делегатите ще започне в 14.30 ч. на обявената дата. На основание чл. 21.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще е законно, независимо от броя на явилите се членове.