Позиции

» » ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката